ျပည္ေထာင္မင္း ႏွစ္ပါး နတ္ရြာစံျခင္း

အင္း၀ဘုရင္ မင္းေခါင္သည္ ရာဇာဓိရာဇ္၏ သားေတာ္ ဗညားစက္ကို ရျပီး ေနာက္ အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္ တြင္သာ တုိင္းေရးျပည္ေရး၊ သာသနာေရး ကိုသာ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူေလသည္။ သကၠရာဇ္ ၇၈၃ (ေအဒီ ၁၄၂၁ ) တြင္ အင္း၀ဘုရင္၏ လက္ရုံးျဖစ္ေသာ နန္းတြင္းအမတ္ၾကီး မင္းရာဇာ ကြယ္လြန္
ေလ၏။

အင္း၀ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း တုိင္းေရးျပည္ေရးကိုသာ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ရင္း သက္ေတာ္ ၅၀၊ သကၠရာဇ္ ၇၈၅ (ေအဒီ ၁၄၂၃) တြင္ ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္ေတာ္မူေလသည္။

ဟံသာ၀တီျပည့္ရွင္ ရာဇာဓိရာဇ္ သားေတာ္ အင္း၀သုိ႔ ပါေတာ္မူသည့္ေနမွ စျပီး ဘုရားျပင္ျခင္း၊ သာသနာ ေရး ကိစၥ ေဆာက္ရြက္ျခင္း၊ တုိင္းျပည္ စည္ပင္ေအာင္ လုပ္ရင္း အင္း၀ဘုရင္ မင္းေခါင္ ထက္ ေစာျပီး အနိစၥေရာက္ေလသည္။ သက္ေတာ္ ၅၄ ( ေအဒီ ၁၄၂၁) တြင္ ကြယ္လြန္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment