မြန္မင္းသမီး ရွင္ေစာပု အင္း၀သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခံရျခင္း

ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္တြင္ နန္းတြင္းေရးမွာ မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေနေလ၏။ မြန္ဘုရင္ ဗညားဓမၼရာဇ ႏွင့္ အိမ္ေရွ့မင္းမွာ စိတ္သေဘာထားခ်င္း မတုိက္ဆုိင္လာျပီး အိမ္ေရွ့မင္းသား ဗညားရံသည္ တဂုံသုိ႔ သြားျပီး ဘုရင္အမိန္႔ကို နာခံျခင္းမျပဳ ဘဲ ပုန္ကန္သည့္ သေဘာမ်ိဴ းျဖင့္ ေနထုိင္ေလ၏။ ညီငယ္ဆံုး ျဖစ္သည့္ ဗညားက်န္း မွာလည္း မုတၱမ သုိ႔ သြားေနထုိင္ေလ၏။

Share:

ဆင္ျဖဴ ရွင္ သီဟသူ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ နန္းတက္ျခင္း

အင္း၀တြင္ ဘုရင္မင္းေခါင္ လြန္လွ်င္ သားေတာ္ သီဟသူ သည္ သကၠရာဇ္ ၇၈၄ (ေအဒီ  ၁၄၂၃) တြင္ မင္းျဖစ္ေတာ္ မူေလ၏။ ဆင္ျဖဴ ရွင္ ဘြဲ႔ ခံရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ငယ္အထိန္းေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ ေျမတူးစားမွ မူးျမစ္တြင္ ၄ ေတာင္ ျပည့္ ဆင္ေသ တစ္ေကာင္ ေမွ်ာ လာသည္ကို ဆယ္ယူျပီး ဆက္သရာ အမတ္တုိ႔ ေလွ်ာက္ တင္မူ ေၾကာင့္ ဆင္ျဖဴ ရွင္ဘြဲ႔ ခံေလ၏။ သိပ္မၾကာပါ ျပည္စား ေစာေရႊခက္မွ ဆင္ျဖဴ  ဖမ္းမိသျဖင့္ ဘုရင္ ကို ဆက္သရာ အရွင္တစ္စီးကို ပုိင္ေလသည္။

Share:

ျပည္ေထာင္မင္း ႏွစ္ပါး နတ္ရြာစံျခင္း

အင္း၀ဘုရင္ မင္းေခါင္သည္ ရာဇာဓိရာဇ္၏ သားေတာ္ ဗညားစက္ကို ရျပီး ေနာက္ အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္ တြင္သာ တုိင္းေရးျပည္ေရး၊ သာသနာေရး ကိုသာ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူေလသည္။ သကၠရာဇ္ ၇၈၃ (ေအဒီ ၁၄၂၁ ) တြင္ အင္း၀ဘုရင္၏ လက္ရုံးျဖစ္ေသာ နန္းတြင္းအမတ္ၾကီး မင္းရာဇာ ကြယ္လြန္
ေလ၏။

အင္း၀ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း တုိင္းေရးျပည္ေရးကိုသာ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ရင္း သက္ေတာ္ ၅၀၊ သကၠရာဇ္ ၇၈၅ (ေအဒီ ၁၄၂၃) တြင္ ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္ေတာ္မူေလသည္။

ဟံသာ၀တီျပည့္ရွင္ ရာဇာဓိရာဇ္ သားေတာ္ အင္း၀သုိ႔ ပါေတာ္မူသည့္ေနမွ စျပီး ဘုရားျပင္ျခင္း၊ သာသနာ ေရး ကိစၥ ေဆာက္ရြက္ျခင္း၊ တုိင္းျပည္ စည္ပင္ေအာင္ လုပ္ရင္း အင္း၀ဘုရင္ မင္းေခါင္ ထက္ ေစာျပီး အနိစၥေရာက္ေလသည္။ သက္ေတာ္ ၅၄ ( ေအဒီ ၁၄၂၁) တြင္ ကြယ္လြန္ေလသည္။
Share: