ဇြဲမေလ်ာ့ေသာ မြန္မင္း သမိန္ေထာရာမ

ဘုရင့္ေနာင္သည္ ဟံသာ၀တီကို ေအာင္ျမင္ျပီးေသာ္လည္း မြန္ဘုရင္သမိန္ေထာရာမကို မဖမ္းမိေသး
သျဖင့္ သမိန္ေထာရာမ ရွိရာ ဓနုျဖဴ သုိ႔ စစ္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ လုိက္ေလ၏။ သမိန္ေထာရာမ လည္း ပုသိမ္ သုိ႔ ေျပးေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ပုသိမ္ကို လုိက္ျပန္ေလသည္။

Share:

ဘုရင္ေနာင္မွ ဟံသာ၀တီကို အျပီးအျပတ္သိမ္းျခင္း

အင္း၀နန္းက်ဘုရင္ မုိးျဗဲမင္းသည္ ျပည္ျမို႔သုိ႔ ၀င္ကာ ဘုရင့္ေနာင္ထံ ခုိလူံေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း သနားသျဖင့္ မင္းတုိ႔၏ စည္းစိမ္အတုိင္းေပးကာ ေနေစေလ၏။ ဘုရင္ေနာင္သည္ ျပည္ျမိဳ႔တြင္ ေနထုိင္စဥ္ အမတ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေရးျပည္ေရးကို တုိင္ပင္ေလ၏။ ဟံသာ၀တီကို တုိက္မည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြး
ေႏြးေလသည္။ ထုိေနာက္ ျပည္ျမိဳ႔ကို မိမိ၏ လူယံုအမတ္မ်ားႏွင့္ ထားခဲ့ျပီး ေကတုမတီေတာင္ငူသုိ႔ ျပန္
ေလ၏။
Share:

ဘုရင့္ေနာင္မွ ေတာင္ငူကို သိမ္းျခင္း

ေတာင္ငူဘုရင္ မင္းတရားေရႊထီး သည္ ေစာ္ဘြား ၇ ပါးကုိ ေအာင္ျမင္ျပီးသည့္ေနာက္ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ အတုိင္း အင္း၀ပုိင္နယ္မ်ားကို တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ 
ေတာင္ငူ၏ အင္အားသည္လည္း အလံုးအမင္း ၾကီးထြားလာရာ တခ်ိဳ ႔ေသာ အင္း၀လက္ေအာက္ခံ ျမိဳ႔စား တုိ႔သည္လည္း ေတာင္ငူေအာက္သုိ႔ အလုိေလ်ာက္ ၀င္လာရေတာ့၏။ 
Share:

ေစာ္ဘြား ၇ ပါး ႏွင့္ မင္းတရားေရႊထီး တုိက္ပြဲ

ေအဒီ ၁၅၄၂ တြင္ နန္းတြင္းလုပ္ၾကံမူၾကီး အျပီး အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားသည္ အင္း၀အမတ္မ်ား၏ ေတာင္းပန္ မူေၾကာင့္ ဘုရင္လုပ္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြား သည္ အင္း၀နန္းတြင္းေတာ္လွန္ေရးကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ မင္းၾကီးရန္ေနာင္ကို မယံုၾကည္ႏုိင္ေသးေပ။ မင္းၾကီးရန္ေနာင္လည္း တခ်ိန္တြင္ မိမိအသက္ေဘးက်ႏုိင္သည္ဟု ေတြးေတာကာ ေတာထြက္ ရဟန္းျပဳေလ၏။
Share:

မင္းတရားေရႊထီး၏ ျပည္ျမိဳ႔သိမ္းပြဲ ႏွင့္ မင္းၾကီးရန္ေနာင္၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္လုပ္ၾကံမူ

ေအဒီ ၁၅၄၁ အေရာက္တြင္ ေတာင္ငူဘုရင္ေရႊထီး သည္ ျပည္ျမိဳ႔ကို အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ၀ုိင္းရံေလ၏။ ျပည္ဘုရင္လည္း အင္း၀သုိဟန္ဘြား၊အုန္းေပါင္ခံုမူိင္း၊မုိးမိတ္ေစာ္ဘြား၊မုိးညွင္းေစာ္ဘြားငယ္ တုိ႔ထံ စစ္ကူေတာင္းေလ၏။ ေစာ္ဘြား ၄ ပါး ေပါင္းတပ္သည္ အင္အားအလြန္ၾကီးေလသည္။ ေစာ္ဘြား တုိ႔လည္း မိမိတုိ႔အင္အားကို အားရကာ ရန္သူျဖစ္ေသာ ေတာင္ငူဘုရင္ကို အထင္ေသးေလ၏။

Share:

ေတာင္ငူ အင္အားၾကီးထြားလာပံု

ေအဒီ ၁၅၂၇ တြင္ အင္း၀ကို မုိးညွင္းေစာ္ဘြားသားေတာ္ သုိဟန္ဘြား ( စ၀္ေဆဟန္ဖ) မွ မင္းျပဳေလ ေသာ္ အင္း၀နရပတိအား ခစားခဲ့ေသာ ရဲမက္မ်ားမွာ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာရွိ ျမိဳ႔မ်ားတြင္ စစ္မူမ်ား သြားထမ္း ေလ၏။ ထုိျမိဳ႔မ်ားထဲတြင္ ေတာင္ငူျမိဳ႔သည္ စစ္ေျပးမ်ား၏ အဓိက ခုိလူံရာျမိဳ႔ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

Share:

မင္းၾကီး ရန္ေနာင္ ၏ အၾကံ

မင္းၾကီးရန္ေနာင္သည္ အင္း၀ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္၏ ညီေတာ္ျဖစ္ျပီး အင္း၀ျမိဳ႔က်ခ်ိန္တြင္ ေတာထဲသုိ႔ ေရွာင္ ရွား ေနခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ေရွာင္ရွားေနေသာ မင္းၾကီးရန္ေနာင္ကို အင္း၀မွဴးမတ္တုိ႔ တုိက္တြန္းခ်က္ျဖင့္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားမွ သြားေရာက္ေခၚေစျပီး ျပင္စည္ျမိဳ႔ကို ေပးစားကာ မိမိ၏ သားေတာ္ျဖစ္ေသာ စ၀္ေဆဟန္ဖ (ေခၚ) သိုဟန္ဘြား အား အစစအရာရာတြင္ သြန္သင္ေပးရန္ မိန္႔ၾကားကာ မုိးညွင္းသုိ႔ 
ျပန္ေလသည္။ 
Share:

ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္နရပတိ နတ္ရြာစံျခင္း

ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္နရပတိသည္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားကုိ မိမိတစ္ႏုိင္ငံတည္း တုိက္လွ်င္ အင္အားမမွ်မွန္း သိသျဖင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားထံစစ္ကူေတာင္းေလ၏။ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားလည္း စစ္ကူေတာင္းစာ ေရာက္သည္ႏွင့္ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ခ်ီတက္လာေလ၏။ 
Share:

ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္လက္ထက္ မတည္ျငိမ္ေသာ အင္း၀

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၈၆၈ (ေအဒီ ၁၅၀၆) တြင္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားမွ ဒီပဲယင္းျမိဳ ႔ကို ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ေလ၏။ ထုိအခါ အင္း၀ဘုရင္မွ ပုဂံသတုိးကို ဗုိလ္မွဴး ခန္႔ျပီး ဒီပဲယင္းျမိဳ ႔ကို ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ေစေလ၏။ပုဂံသတုိး လည္း မုိးညွင္းေစာ္ဘြား၏ စစ္အင္အားကို ေလ့လာသည္။ အင္အားၾကီးမားလြန္းသည္ကို သိသျဖင့္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားအား ျငိမ္းခ်မ္းေရး အေနျဖင့္ ေတြ႔ရန္ စာပုိ႔ေလသည္။ ႏွစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေသာ္ ပုဂံသတုိးမွ ဒီပဲယင္းအထိ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားအပုိင္ျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ နယ္မ်ားကို စစ္မျပဳ ရန္ စသျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား ေလ၏။ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားလည္း သေဘာတူေလသည္။ 
Share:

ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္ နရပတိ

ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္ နရပတိ နန္းတက္ေသာ ႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၅၀၁ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ နတ္ရြာလားသြားျပီျဖစ္ေသာ ဘုရင္ မဟာသီဟသူရ သားေတာ္ေရႊေနာ္ရထာ ၏ ကၽြန္ ငေသာၾကာ မွ နရပတိ ကို လုပ္ၾကံေလ၏။ လုပ္ၾကံပံုမွာ ဘုရင္နရပတိမွ နန္းေတာ္၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ရွိ စံနန္းတြင္ စံေနခုိက္ ငေသာၾကာမွ အခစား၀င္ကာ ဘုရင္၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ကို ရုတ္တရုက္ထ ထုိးျပီး ဓားကုိလုကာ ဘုရင္ကို လွမ္းခုတ္ေလ၏။ ( ဘုရင္ကို အခစား၀င္လွ်င္ သက္ေတာ္ေစာင့္မွ တပါး မည္သူမွ လက္နက္ကုိင္ခြင့္မရွိ) ဘုရင္လည္း ေရွာင္လုိက္ရာ ထီးျဖဴ ကို ခုတ္မိေလ၏။
Share: