မင္းရဲေက်ာ္စြာ ၏ ပထမဆံုး စစ္ပြဲ

ဖခင္ဘုရင္ထံမွ ခြင္ျပဳခ်က္ရျပီးေနာက္ အသက္ ၂၀ သာ ရွိေသးေသာမင္းရဲေက်ာ္စြာ သည္ စစ္တပ္အင္အား ၁ သိန္းနီးပါးရွိေသာ အင္း၀တပ္အားလံုး၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ မင္းရဲေက်ာ္စြာမွာ တျခား မင္းသားမ်ားကဲ့သုိ႔ နန္းေတာ္တြင္ ဇိမ္ျဖင့္ ေနလုိေသာ စိတ္မရွိ၊ စစ္တုိက္ခုိက္ေရး တြင္သာ အားသန္ေသာ မင္းသားျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေၾကာင့္ အင္း၀အင္ပါယာ လက္နက္ႏုိင္ငံအျဖစ္ တည္ေထာင္လုိေသာ ဘုရင္မင္းေခါင္အတြက္ အလြန္ အေရးပါေသာ အေရးအေပးခံရဆံုးေသာ မင္းသား တစ္ပါး ျဖစ္လာေလသည္။

စစ္ေသနာပတိျဖစ္လ်ွင္ျဖစ္ခ်င္း မင္းရဲေက်ာ္စြာသည္ ဟံသာ၀တီ ပုိင္ ေျမာင္းျမကို စစ္ထုိးေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျမာင္းျမျမိဳ႔ကို အခုိင္အခံျပဳထားေလသျဖင့္ ျမိဳ႔ကို သိမ္းမရ ရွိေနေလသည္။ ေျမာင္းျမကို မႏုိင္ သျဖင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာသည္ ပုသိမ္ဘက္သုိ႔ လွည့္ကာ တုိက္ျပန္သည္။ ပုသိမ္လည္း အခုိင္အမာ ျပဳထား သျဖင့္ အင္း၀တပ္ကို မႏုိင္ဘဲ ရွိေနျပန္ေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာမွာ စစ္မႏုိ္င္ဘဲ ျပန္လွ်င္ ဘုရင္ အမ်က္ရွျပီး ေထာင္နန္းစံႏုိင္ေလသည္။ သုိ႔ေၾကာင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာသည္ က်န္းမာေသာ စစ္သည္မ်ားကို စုရုံးျပီး ၾကည္းတပ္ကို အင္အားျဖည့္ကာ၊ မနာက်န္းသူမ်ားကို ေလွေပၚတင္ျပီး အင္း၀သုိ႔ ျပန္ေစေလသည္။

ထုိေနာက္ ယခင္က အင္း၀ပုိင္နက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ရခုိင္ကို ျပန္သိမ္းရန္ ဓည၀တီသုိ႔ စစ္အင္အား ၇ ေသာင္း ေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ေလသည္။ ရခုိင္ေရာက္လ်ွင္ အလံုးအရင္းျဖင့္ စစ္ထုိးေလသည္။ ေအဒီ ၁၄၀၆ တြင္ ရခုိင္ ေလာင္းၾကက္ျမိဳ႔ကို သိမ္းပုိက္မိေလ၏။ ရခုိင္ဘုရင္ခံ နရမိတ္လွ လည္း မခံႏုိင္သျဖင့္ တဘက္ကမ္းျဖစ္ေသာ ကုလားျပည္သုိ႔ ေလွျဖင့္ ေျပးေလသည္။ မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း ရခုိင္တနယ္လံုးကို သိမ္းပုိက္ျပီး အမတ္မ်ားျဖင့္ ထားခဲ့ကာ အင္း၀သုိ႔ ျပန္ေလသည္။

အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ေသာ္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ သားေတာ္ကုိအလြန္အားရေက်နပ္ျပီး ေရႊမ်ား
ေပးသနားေတာ္မူေလသည္။ သုိ႔ျဖင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာသည္ မြန္ဟံသာ၀တီကို မႏုိင္ေသာ္လည္း ရခုိင္ကို သိမ္းပို္က္ႏုိင္သျဖင့္ ဖခင္၏ ယံုၾကည္မူ ထပ္တုိးရရွိျပန္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment