ဘုရင္မင္းေခါင္ ဟံသာ၀တီမွ တပ္ကို ခြာျခင္း

အင္း၀တို႔တပ္စခန္းခ်ရာေနရာကုိ ေဖာက္၀င္ျပီး ဟံသာ၀တီဘက္မွ လုပ္ၾကံသူေတြ ေစလႊတ္ျခင္း ေၾကာင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ညမအိပ္ႏုိင္ျဖစ္ျပီး နံနက္မုိးေသာက္ေသာ္ ေရႊကြမ္းခြက္ေတာ္ႏွင့္ လက္သံုးေတာ္ ဓား တုိ႔လည္း မရွိေတာ့သျဖင့္ ထိတ္လန္႔ျပီး မွဴးမတ္တုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ကာ တပ္ေတာ္ကို ဆုတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ ေလသည္။

ထုိအခါ ရမည္းသင္းစားမွ ဘုရားကုိယ္ေတာ္ေရွ့ေတာ္က ခ်ီေတာ္မူ မိမိမွာမူ တပ္ၾကီးရွစ္တပ္ျဖင့္ ေနာက္က လုိက္ေတာ္မူမည္ဟု ေလွ်ာက္ေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ထုိေလ်ွာက္ထားခ်က္ကို လက္ခံျပီး လူနာ၊လူဖ်ား မစြမ္းသူကို အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အရင္ ခ်ီတက္ခုိင္းေလသည္။ မိမိမွာမူ ဆင္ကို စီးလ်က္ စစ္တပ္အင္အား ၅ ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ အျပင္း အင္း၀သုိ႔ ခ်ီတက္ေလသည္။

ထုိအေၾကာင္းကို ဟံသာ၀တီဘက္မွ သူလ်ိဳ က သတင္းကို အရင္ပုိ႔ထားသျဖင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္လာမည့္ လမ္းတြင္ လကြန္းအိန္မွ ေစာင့္ေနေလသည္။ လကြန္းအိန္လည္း အင္း၀တပ္ကို ျမင္လ်ွင္ ပုန္းေနရာ ေတာ မွ ထြက္ျပီး တုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ အင္း၀ဘက္က အျပင္းျပန္ခုခံသျဖင့္ လကြန္းအိန္ တပ္ပ်က္ေလသည္။ လကြန္းအိန္လည္း တပ္ဆုတ္ေလသည္။ ဟံသာ၀တီမွ စစ္ကူ ဥပါေကာင္းတပ္မ်ားက ေရာက္ႏွင့္ျပီး အင္း၀တပ္ႏွင့္ တုိက္ျပန္ေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း စစ္တပ္ကုိ မဆုတ္ ဥပါေကာင္းတပ္ကို ႏုိင္ေအာင္ တုိက္ေလသည္။

ဥပါေကာင္းတပ္ ထပ္ျပီးပ်က္ျပီး ဆုတ္ရျပန္၏။ ထုိစဥ္ ဘုရင္မင္းေခါင္မွ ဆုတ္ေသာ တပ္ကို လုိက္ျပီး တုိက္မည္ျပဳရာ အထိန္းေတာ္မွ ျမင္းျဖင့္ မြန္မင္းသည္ ေတာစပ္တြင္ ေစာင့္ေနသည္၊ ထပ္မံ ျပီး လုိက္တုိက္လ်ွင္ မြန္မင္းတပ္ႏွင့္ တုိးလိမ့္မည္။ မြန္မင္းစစ္အင္အားမွာ မ်ားလွသည္ ဟု ေလ်ွာက္သျဖင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း မလုိက္ေတာ့ဘဲ အင္း၀သုိ႔ အျပင္းဒုန္းစုိင္း ခ်ီတက္ေလသည္။

အေနာက္တြင္ က်န္ခဲ့ေသာ အင္အား သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ အင္း၀တပ္မွာမူ ဘုရင္တပ္တုိက္ခုိက္ခံရ ေနသည္ သတင္းမရဘဲ ရွိေနေလသည္။ အေတာ္အတန္ၾကာမွ သတင္းရသျဖင့္ အင္း၀တပ္မ်ား အျပင္း ခ်ီတက္ေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment