ဟံသာ၀တီသူရဲေကာင္း လကြန္းအိန္

ဟံသာ၀တီဘက္က အၾကံကို အင္း၀ဘက္က ရိပ္မိသြားျပီး ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း တပ္ခ်ရာစခန္းသုိ႔ ျပန္သြားေလသည္။ ထုိအခါ ဟံသာ၀တီေရွ့ေတာ္ေျပးလည္း ရာဇာဓိရာဇ္ထံ ထိုအေၾကာင္း ကို ေလ်ွာက္တင္ေလသည္။ လကြန္းအိန္မွ မုိးညွင္းသတုိးကို စကားဆုိေသာေၾကာင့္ အင္း၀ ဘက္က ရိပ္မိသြားေၾကာင္းပါ ေလ်ွာက္တင္ေလသည္။

ရာဇာဓိရာဇ္လည္း လကြန္းအိန္ကို ေခၚျပီး အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိသနည္းဟု ေမးျမန္းေလသည္။ လကြန္းအိန္ လည္း " ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရာမညတုိင္းသည္ သာသနာေတာ္တည္ရာ မဟာရာဇဌာနီ ျပည္ၾကီးျဖစ္သည္၊ ယခု ၾကံေသာ အၾကံမွာ သူေတာ္ေကာင္းအၾကံမဟုတ္၊ ေနာက္ေနာင္ သားေတာ္အစဥ္၊ေျမးေတာ္အဆက္၊ 
ျမစ္ေတာ္အညြန္႔ တုိင္ေအာင္ မြန္တုိ႔ အမ်ိဳးသည္ မေတာ္၊မမွန္၊ လူယုတ္မာ အမ်ိဳးဟု ေမာ္ကြန္းတည္မည္ ကို မလုိလားေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဆုိေပသည္ " ဟု နားေတာ္ေလ်ွာက္ေလသည္။

ရာဇာဓိရာဇ္လည္း သုိ႔ေသာ္ သည္အေရးကို နင္ဖ်က္သည္ဟုဆုိကာ ေသဒဏ္ေပးေလသည္။ ထုိအခါ ဗုိလ္မင္းျဖတ္စမွ " လကြန္းအိန္ကို သတ္လ်ွင္ ဘုရင္မင္းေခါင္ တုိ႔ ေပ်ာ္ေနလိမ့္ မည္။ ဟံသာ၀တီဘက္ကလည္း သူရဲေကာင္း တစ္ဦး ဆံုးရူံးလိမ့္ဟု"  ေလ်ွာက္တင္ေလသည္။ ထုိမွ ဗုိလ္မင္းျဖတ္စမွ လကြန္းအိန္ကို ဘုရင္မင္းေခါင္ကို အႏုိင္တုိက္ပါ၊ ထုိမွသာလ်ွင္ ေသဒဏ္က လႊတ္မည္ ဟု အၾကံေပးေလသည္။ လကြန္းအိန္လည္း တုိက္မည္ သုိ႔ေသာ္ မည္သူမည္၀ါက ဘုရင္မင္းေခါင္ဆုိတာ သူမသိဟု ေလ်ွာက္ေလသည္။

ရာဇာဓိရာဇ္လည္း မပူေလႏွင့္ ဆုိျပီး ဟံသာ၀တီတြင္ ခုိလူံေနေသာ စစ္ကုိင္းစား ကုိ လကြန္းအိန္ ဆင္ေနာက္တြင္ ထည့္ေပးမည္ဟုဆိုေလသည္။ ေနာက္တေန႔ စစ္ေျမျပင္တြင္ ရာဇာဓိရာဇ္မွ ဆင္ရွစ္ရာျဖင့္ အေနာက္က ေနေလ၏။ လကြန္းအိန္ကမူ စစ္သည္ငါးရာျဖင့္ အင္း၀တပ္ကုိ ေဖာက္၀င္ေလသည္။ အင္း၀ တပ္ ႏွင့္ တုိက္ေနရင္း ဘုရင္မင္းေခါင္မွ မေနသာေသာေၾကာင့္ ခၽြန္းဖြင့္ျပီး ၀င္တုိက္ေလသည္။ လကြန္းအိန္လည္း ဘုရင္မင္းေခါင္ထံ ခၽြန္းဖြင့္ျပီး ၀င္တိုက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္သည္အင္အားမ်ား လြန္းသျဖင့္ ဆင္ခ်င္း မတုိက္မိဘဲ ရွိေနေလသည္။ ထိုစဥ္ စစ္ကုိင္းစားမွ ေနာင္ေတာ္ ဘုရင္မင္းေခါင္ကို ေနာက္ဆုတ္ရန္ သတိေပးလုိက္ရာ ဘုရင္မင္းေခါင္မွ ေနာက္ဆုတ္ေလသည္။

ထုိမွ ရမည္းသင္းစား၊ပုခန္းစား၊တုိ႔မွ ဆင္အစီးငါးဆယ္ျဖင့္ ကာျပီး လကြန္းအိန္ကို တုိက္သျဖင့္ လကြန္းအိန္ လည္း ဆင္ကုိ ဆုတ္ျပီး ရာဇာဓိရာဇ္ရွိရာသုိ႔ သြားေလသည္။ ရာဇာဓိရာဇ္မွ လကြန္းအိန္ကို ဘာေၾကာင့္ ျပန္လာသနည္းဟု ေမးေလသည္။ လကြန္းအိန္လည္း ေယာက္ဖေတာ္ စစ္ကိုင္းစား မွ ဆုိေသာေၾကာင့္ မတုိက္ရဘဲ၊ ဘုရင္မင္းေခါင္ျပန္ေလသည္ ဟု ေလ်ွာက္ေလသည္။

ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ငါသည္ ေယာက္ဖေတာ္ကိုသူေကာင္းျပဳရန္ ၾကံသည္ကို ငါ့ထက္ ေနာင္ေတာ္ကို ပုိ ခ်စ္ခင္ေလသည္၊ ေနာင္ေသာ္ အတြင္းရန္ျဖစ္လာလိမ့္မည္ ဟုၾကံျပီး ထုိေနရာတြင္ စစ္ကုိင္းစားကို ကြပ္မ်က္ေလသည္။ လကြန္းအိန္ကိုလည္း နင္ဘုရင္မင္းေခါင္ကို တုိက္မည္ဟု ငါ့ကို ဂတိေပးသည္ ယခု မည္သုိ႔လုပ္မည္နည္း ဟု ေမးေလသည္။

လကြန္းအိန္လည္း ညအခါ ဘုရင္မင္းေခါင္တပ္စခန္းသုိ႔ ၀င္ျပီး ဘုရင္မင္းေခါင္ေခါင္းကို ျဖတ္ျပီး ဆက္သ မည္ဟု ေလ်ွာက္တင္ေလသည္။ လကြန္းအိန္လည္း ညဥ့္ေရာက္လ်ွင္ သူရဲ ၁၂ ေယာက္ျဖင့္ အင္း၀တပ္ထဲ သုိ႔ ခုိး၀င္ေလသည္။ သူရဲ ၃ ေယာက္ကုိ လူသူႏုိးလ်ွင္ ျမင္းၾကိဳးမ်ားကို ဖ်တ္ ဆုိျပီး ထားခဲ့ေလ၏။ ထုိေနာက္ ဘုရင္မင္းေခါင္၏ တဲေအာက္သုိ႔ ၀င္ေလသည္။ ၾကမ္းခင္းမွ တဆင့္ အထက္သုိ႔ တက္ျပီး ကြမ္းခြက္ေတာ္ ကို အရင္ယူကာ ေအာက္က လူကို ကမ္းေလ၏။ ျပီးမွ ဘုရင္မင္းေခါင္၏ လက္သံုးေတာ္ဓားကို ယူကာ ခုတ္မည္ဟု ျပဳေနစဥ္ ကုိယ္လုပ္ေတာ္မွ ႏုိးျပီး အရိပ္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ မြန္သူခုိးဟု ေအာ္သျဖင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ေရွာင္ေလသည္။ ကုိယ္ရံေတာ္သုိ႔ အတြင္းေတာ္သုိ႔ အျမန္၀င္လာသျဖင့္ လကြန္းအိန္လည္း ၾကမ္းေအာက္က ဆင္းေျပးေလသည္။

လကြန္းအိန္တုိ႔ ၁၂ ေယာက္လည္း အင္း၀တပ္မွ ထြက္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ရာဇာဓိရာဇ္ထံေရာက္ေသာ္ အေရးေတာ္ ျပီး၏ေလာ ဟု ေမးျမန္းေလသည္။ လကြန္းအိန္လည္း " ဘုရင္တုိ႔ကို တိတ္တဆိတ္လုပ္ၾကံ
ေသာသူသည္ အသက္မရွည္ဟု ဘုိးေဘးေတြ ေျပာခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ မလုပ္ၾကံခဲ့၊ အသက္ရွည္မွ အရွင့္၏ မူေတာ္ထိန္းရမည္၊ သုိ႔ေၾကာင့္ မလုပ္ၾကံခဲ့ ဘုရင္မင္းေခါင္ အပါးနား သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသ ရွိသည္ဟု ဆုိကာ လက္သံုးေတာ္ဓားနဲ႔ကြမ္းခြက္ေတာ္ကို ဆက္သေလရာ ရာဇာဓိရာဇ္မွ လကြန္းအိန္ ေလ်ွာက္လည္း ေလ်ွာက္တတ္ပါေပသည္ ဟု သေဘာက်ကာ ေသဒဏ္ကို လႊတ္ေပးလုိက္ေလသည္။ 
Share:

No comments:

Post a Comment