ဟံသာ၀တီသူရဲေကာင္း လကြန္းအိန္

ဟံသာ၀တီဘက္က အၾကံကို အင္း၀ဘက္က ရိပ္မိသြားျပီး ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း တပ္ခ်ရာစခန္းသုိ႔ ျပန္သြားေလသည္။ ထုိအခါ ဟံသာ၀တီေရွ့ေတာ္ေျပးလည္း ရာဇာဓိရာဇ္ထံ ထိုအေၾကာင္း ကို ေလ်ွာက္တင္ေလသည္။ လကြန္းအိန္မွ မုိးညွင္းသတုိးကို စကားဆုိေသာေၾကာင့္ အင္း၀ ဘက္က ရိပ္မိသြားေၾကာင္းပါ ေလ်ွာက္တင္ေလသည္။

Share:

ဘုရင္မင္းေခါင္ စစ္ခ်ီမွားျခင္း

သကၠရာဇ္ ၇၇၀ (ေအဒီ ၁၄၀၈ ) တြင္ ဘုရင္မင္းေခါင္ ဟံသာ၀တီသုိ႔စစ္ခ်ီေလသည္။
ေျခလ်င္စစ္သား အင္အား ႏွစ္သိန္း၊ ျမင္းတပ္ ႏွစ္ေသာင္း၊ ဆင္တပ္ ရွစ္ရာ တုိ႔ျဖင့္ ခ်ီတက္လာေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္စစ္ခ်ီျပီဟု ရာဇာဓိရာဇ္ၾကားလ်ွင္ ခ်က္ခ်င္း စစ္သူၾကီးမ်ားျဖင့္ သက်င္ျမိဳ႔ထိ ခ်ီတက္ျပီး ခံတပ္ျမိဳ႔လုပ္ကာ ဘုရင္မင္းေခါင္အလာကို ေစာင့္ေနေလသည္။

Share:

အင္း၀ဘုရင္မွ ဟံသာ၀တီသုိ႔ စစ္တဖန္ ခ်ီျခင္း

သကၠရာဇ္ ၇၆၉ (ေအဒီ ၁၄၀၇) တြင္ ဟံသာ၀တီကို အစုိးရတဲ့ ရာဇာဓိရာဇ္ဟာ ရခုိင္ကို ျပည္ကို စတင္ တုိက္ခုိက္ေလသည္။ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ဘုရင္မင္းေခါင္က ရခုိင္ကို တုိက္ခုိက္ျပီး ရခုိင္ဘုရင္ ေထာရာၾကီးကို နန္းခ်ကာ သမက္ေတာ္ အေနာ္ရထာမင္းေစာ ကို နန္းတက္ေလသည္။ ထုိအခါ ရခုိင္ အိမ္ေရွ့စံမင္းက ဟံသာ၀တီထံ ခုိလူံခြင့္ေတာင္းေလသည္။

Share: