ညီေတာ္ စစ္ကုိင္းစား ပုန္ကုန္ျခင္း

သကၠရာဇ္ ( ၇၆၉ ) AD 1407 ခုနွစ္တြင္ အင္း၀နန္းစံ ဘုရင္မင္းေခါင္မွ မိမိ၏သားေတာ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာကို စစ္သည္အင္အား ၄ ေသာင္းနီးပါးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေစျပီး စစ္သူၾကီးခန္႔အပ္ေလ၏။ ထုိအေၾကာင္းကို စစ္ကုိင္းတြင္ စံစားေနေသာ ဘုရင္မင္းေခါင္ညီေတာ္ စစ္ကုိင္းစား ၾကားေသာ္ "ငေဆြ (ဘုရင္မင္းေခါင္ငယ္နာမည္) ကို ငါ သူေကာင္းျပဳ၍သာ သူေကာင္းျဖစ္သည္ " အစသျဖင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကို စစ္သူၾကီးခန္႔သည္ကို မနာလုိသေဘာျဖင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္ကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆုိေလသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို ဘုရင္နားေတာ္ေပါက္ၾကားေလျပီး အင္း၀နန္းေတာ္ အမတ္မင္းမ်ားကလည္း " သား မရုိေသေသာ္ ကၽြန္ မရုိေသ၊ ကၽြန္ မရုိေသေသာ္ အိမ္နီးခ်င္း မရုိေသ " ဆုိသည္ကို ဥပမာ ျပဳျပီး စစ္ကုိင္းစား ကို ဆံုးမရန္ ေလ်ွာက္တင္ၾကေလသည္။

ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း အမတ္ၾကီးမင္းရာဇကို စစ္ကုိင္းသုိ႔ ဆံုးမရန္ ေစလႊတ္လုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သုိ႔ ျဖစ္သည္မသိ အမတ္ၾကီး မင္းရာဇ ေနျပည္ေတာ္ ျပန္ေရာက္ေသာ္ ညီေတာ္ စစ္ကုိင္းစား သည္ စစ္ကုိင္းတစ္၀ုိက္ရွိ နယ္ပယ္မ်ားကို သိမ္းပုိက္ျပီး စစ္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ အင္း၀သို႔ ခ်ီတက္လာျပီး ေႏွာင္ေတာ္ကို ပုန္ကန္ျခားနားေလသည္။

ထုိစစ္သတင္း ေနျပည္ေတာ္ထိ သတင္းေပါက္ေလသည္။ နန္းေတာ္တခုလံုးရွိ အမတ္မ်ားကလည္း တဖြဲ႔က စစ္ကိုအျပင္းအထန္ျပန္တုိက္ရန္ ၊ တဖြဲ႔ကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျပဳရန္ အစရွိသျဖင့္ ကုိယ့္အျမင္သူ႔အျမင္မ်ား ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျငင္းဆုိေနၾကေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္မွ ညီေတာ္ စစ္ကိုင္းစား ေနျပည္ေတာ္ ေျခရင္းထိ လာပါေစ ဆုိျပီး ေနေနေလသည္။

စစ္ကုိင္းစားလည္း အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ ရွိ တံခါးၾကီးမ်ားကုိ ၀ုိင္းရံျပီး စစ္ထုိးရန္ ျပင္ဆင္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရင္မင္းေခါင္မွ " ယခု အေရးသည္ ငါႏွင့္ ငါညီ အေရးျဖစ္သည္၊ စစ္သည္ေတြ ပါ၀င္ရန္ မလုိ၊ သုိ႔ေၾကာင့္ ငါကုိယ္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္ ဆင္ျဖင့္ စီးခ်င္းထုိးမည္၊ ႏုိင္သူ အင္း၀နန္းကို သိမ္း " ဟု စာေစေလသည္။ ညီေတာ္ စစ္ကုိင္းစားလည္း ဆင္စီးခ်င္းထုိးမည္ကို လက္ခံလုိက္ေလသည္။

ေနာက္ မနက္တြင္ စစ္ေျမျပင္တြင္ မင္းညီေႏွာင္ ႏွစ္ပါး အျခံအရံမ်ားျဖင့္ မ်က္ႏွာမူထားၾကေလသည္။ ထုိေနာက္ ဘုရင္မင္းေခါင္က ဆင္ကိုခၽြန္းဖြင့္ကာ ၀င္လာေလသည္၊ စစ္ကိုင္းစားလည္း ဆင္ျဖင့္ အျပင္းအထန္ ခ်ီလာေလသည္။ မင္းညီေႏွာင္ ႏွစ္ပါး ဆင္စီးခ်င္းထုိးရာ သူမသာ၊ကုိယ္မသာ ရွိေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ကုိင္းစား စီးေသာ ဆင္မွာ ၾကာေသာ္ ခရီးပန္းလာသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ အင္အားအနည္းငယ္ ခ်ည့္သျဖင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္၏ ဆင္ကို မႏုိင္ဘဲ လွည့္ေျပးေလသည္။

ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း စည္ေတာ္တီးေစျပီး စစ္ကုိင္းစားကို အမိဖမ္းႏုိင္ေလသည္။ စစ္ကုိင္းစား တပ္လည္း လက္နက္ ခ်ေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ညီေတာ္ကို အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားေလသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ညီေတာ္စစ္ကုိင္းစားကို ေသမိန္႔ေပးရန္ ေလ်ွာက္တင္သူႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေပးရန္ ေလ်ွာက္တင္သူမ်ားျဖင့္ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ ျငင္းခံုၾကေလသည္။

ထုိအခါ အမတ္ခ်ဳပ္ၾကီး မင္းရာဇမွ " ၀က္က ပတၱျမားဂူကို ရႊံျဖင့္ ပြတ္သည္႔ ဥပမာေပးျပီး လႊတ္ေပးရန္ ေလ်ွာက္တင္ေလသည္ " ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ညီေတာ္ျဖစ္သည္က တစ္ေၾကာင္း၊ အမတ္ခ်ဳပ္ ေလ်ွာက္တင္သည္က တစ္ေၾကာင္း ျဖင့္ ညီေတာ္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လႊတ္ေလသည္။ စားျမဲ စစ္ကုိင္းကို ျပန္ေပးေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ကုိင္းစားမွာမူ ဘုရင္မင္းေခါင္ကို မယံုၾကည္ေတာ့ သျဖင့္ ေအာက္ ဟံသာ၀တီျပည္ သုိ႔ ေျပးျပီး ခိုလူံေလသည္။

ရာဇာဓိရာဇ္လည္း စစ္ကုိင္းစားကို ၾကီးစြာေသာ အေဆာင္အေယာင္ေပးျပီး ျမိဳ႔ၾကီးကို စားေစေလသည္။ စစ္ကုိင္းစားႏွင့္ ရာဇာဓိရာဇ္မွာမူ ေယာက္ဖေတာ္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment