သမိန္အဲပရဲ ေၾကာင့္ စစ္ေျပျငိမ္းျခင္း

ဘုရင္မင္းေခါင္တြင္ သံု႔ပန္းအျဖစ္ အဖမ္းခံရေသာ ဟံသာ၀တီစစ္သူၾကီး သမိန္အဲပရဲမွ ဂတိအတို္င္း မိမိ သမီးထံ စာပုိ႔ေလ၏။ သမီးႏွစ္ပါးလည္း ဖခင္ထံမွ စာရေသာ္ အတြင္းေတာ္သုိ႔ငုိယိုျပီး ၀င္ေလ၏။ ထုိအေၾကာင္း ရာဇာဓိရာဇ္ၾကားလ်ွင္ သမိန္ျဖတ္စ ကို ေခၚျပီး ရန္သူလက္ထဲတြင္ မိမိတုိ႔ စစ္သူၾကီး သမိန္အဲပရဲ ရွိေသးသည္ဟု မိန္႔ေလ၏။

သမိန္ျဖတ္စလည္း ဟံသာ၀တီအတြက္သာဆုိလ်ွင္ ေသရင္ေသရဲရမည္၊ ယခု သူ၏လုပ္ရပ္ကား မိမိအတြက္သာ ျဖစ္ေနသည္ လက္မခံ ဟု ျပန္ေလ်ွာက္ေလ၏။ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ဘာမွ မေျပာဘဲ အတြင္းေတာ္သုိ႔ ၀င္ေလသည္။ အတြင္းေတာ္ေရာက္ေသာ္ မိဖုရားႏွစ္ပါးမွ ေျမေပၚလူးလိမ့္ ငိုယုိျပီး ဘုရင္ကို ပူဆာေလသည္။

ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ငါဘုရင္ဟုဆိုေသာ္လည္း တုိင္းေရးျပည္ရာကို အမတ္ေတြနွင့္ တုိင္ပင္ရသည္ ဗုိလ္မင္းတုိ႔က အေရးမလုိက္သျဖင့္ မရ၊ သုိ႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္မင္းသေဘာတူေအာင္ ျပဳေလာ ဟု ဆုိေလ၏။ မိဖုရား ႏွစ္ပါးလည္း ေငြတံုးတစ္ဆယ္၊ေရႊတံုးတစ္ဆယ္ ျဖင့္ သမိန္ျဖတ္စ ထံ စာေစလုိက္ေလ၏။ သမိန္ျဖတ္စလည္း ဘာမွ မဆုိ လက္ေဆာင္ကို ျပန္ေပးလုိက္ေလ၏။

မိဖုရားႏွစ္ပါးလည္း ဘုရင္ေျခကို ဖတ္ျပီး ငို၊ ခမည္းေတာ္မရွိလွ်င္ သူေသရေတာ့ မည္ စသျဖင့္ ေျပာေလရာ ၾကာေသာ္ ဘုရင္လည္း မခံႏုိင္ဘဲ သမိန္ျဖတ္စ ကို အတြင္းေတာ္သုိ႔ ေခၚေလသည္။ သမိန္ျဖတ္စလည္း တုိင္းျပည္အေရးအတြက္သာဟု ဆုိျပန္သျဖင့္ ဘုရင္မွာ လက္ေလ်ွာ့ရျပန္ေလသည္။

တဖန္ မိဖုရားေတြက ေရႊ၊ေငြ တုိ႔ျဖင့္ စာေစျပန္ရာ သမိန္ျဖတ္စမွ ဘုရင္သေဘာအတုိင္းဟု ဆုိလုိက္ ျပန္သျဖင့္ မိဖုရားတုိ႔လည္း ဘုရင္ကို ငုိိယုိုျပီး ေလ်ွာက္ျပန္ေလရာ ေနာက္ဆံုး ရာဇာဓိရာဇ္မွ နန္းေတာ္တြင္ အစည္းအေ၀းေခၚျပီး " အင္း၀ဘုရင္ေတာင္းလာသည့္ ေျပျငိမ္းျခင္းအေရးကို မေပးလ်ွင္ မသင့္၊ ယခု ဘုရင္မင္းေခါင္ အေရးမွားျပီး ငါ့ကို အေရးေတာင္းျခင္းသာျဖစ္သည္၊ ေနာက္တခ်ိန္လ်ွင္ မ်ားစြာ ေသာ အေရးေပၚထြက္လာအံုးမည္ ဟု နိဂုံးခ်ဳပ္ျပီး စစ္ေျပျငိမ္းျခင္းကို လက္ခံေလ၏။

သုိ႔ေသာ္ အမတ္တုိ႔က အင္း၀ဘုရင္ ေနာက္တၾကိမ္ အေရးျပန္ေတာင္းမွသာ လက္ခံသင့္သည္၊ မိမိဘက္က အရင္ မေလ်ွာက္ပါႏွင့္ ဟု ေလ်ွာက္ၾကေလသည္။ ဘုရင္လည္း သေဘာတူေလသည္။ ထုိအခါ မိဖုရားတုိ႔မွ သတင္းကို ၾကားေသာ္ ခမည္းေတာ္ထံသုိ႔ စာပုိ႔လုိက္ေလသည္။ သမိန္အဲပရဲလည္း ထုိစာကို ဘုရင္မင္းေခါင္ကို ျပေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း မဆုိင္းမတြ သံအမတ္ျဖင့္ ရာဇာဓိရာဇ္ထံ စာေစလုိက္ ေလသည္။

ထုိေနာက္ ဘုရင္ႏွစ္ပါး အျပန္အလွန္ လက္ေဆာင္ေတြ ေပးၾကျပီး စစ္ပြဲကို ေျပျငိမ္းလုိက္ေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ဟံသာ၀တီ အမတ္သမိန္ျဖတ္စကို အင္း၀အမတ္ၾကီး တုိ႔ ရာထူးဘြဲ႔အေဆာင္အေယာင္ အတုိင္း ဆုေတြ ခ်ီးျမင့္ေလသည္။ ထုိေနာက္ ျပည္ဆံေတာ္ရွင္ ဘုရားတြင္ မင္းႏွစ္ပါး သစၥာဆုိၾကျပီး မင္းခန္းမင္းနားျဖင့္ လက္ေဆာင္ေတြ ထပ္မံ ေပးၾကျပီး ကုိယ့္မင္းေနျပည္ေတာ္ သုိ႔ အသီးအသီး ျပန္ေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment