န၀င္းခံတပ္တုိက္ပြဲ

ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ေျခလ်င္ ဗုိလ္ပါအေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ တုိက္ဆင္သံုးရာ၊ ျမင္းတပ္ ခုနစ္ေထာင္ ျဖင့္ ျပည္ျမိဳ႔သို႔ အေရာက္ခ်ီတက္ေလ၏။ ျပည္သုိ႔ေရာက္ေသာ္ ရာဇာဓိရာဇ္မွာ န၀င္းခံတပ္ တြင္ ရွိေနသည္ဟု ၾကားသိသျဖင့္ န၀င္းခံတပ္သုိ႔ ခ်ီတက္ကာ ထုိးစစ္ဆင္ေလသည္။

န၀င္းခံတပ္တြင္ သမိန္ေပါေက်ာ္၊ သမိန္ျဗပုိက္၊ သမိန္အဲပရဲ တုိ႔က ခံျပီး ခုခံေလ၏။ အင္း၀တပ္သားတုိ႔ လည္း ခံတပ္ျမိဳ႔ကို ေလွကားေထာင္ တက္ၾကေလသည္။ န၀င္းခံတပ္ဘက္လည္း အစြမ္းးကုန္ ခုခံ ေလသည္။ လက္နက္ၾကီး မ်ားျဖင့္လည္း န၀င္းခံတပ္အတြင္းသုိ႔ ပစ္ခတ္ေလသည္။ ၾကာေသာ္ န၀င္းခံ တပ္အတြင္းရွိ ဟံသာ၀တီတပ္သားတုိ႔မွာ မခံႏုိင္ျဖစ္လာေလသည္။ ရာဇာဓိရာဇ္မွာမူ ျမစ္တစ္ဘက္ကမ္း တြင္ စခန္းခ်ကာ စစ္၏ အေျခအေနကို ၾကည့္ရူေနေလ၏။

ထုိခ်ိန္တြင္ န၀င္းခံတပ္တံခါးပ်က္ကာ ခံတပ္ျမိဳ႔ထဲသုိ႔ အင္း၀တပ္မ်ား ၀င္ႏုိင္ျပီး ဟံသာ၀တီစစ္သူၾကီး ျဖစ္ေသာ သမိန္အဲပရဲကို အရွင္ဖမ္းမိေလသည္။ က်န္ေသာ စစ္သူၾကီးျဖစ္တဲ့ သမိန္ေပါေက်ာ္ ႏွင့္ သမိန္ျဗပိုက္ တုိ႔မွာမူ စစ္ပြဲတြင္ က်ရူံးေလသည္။

ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း န၀င္းသစ္ခံတပ္ထက္ ေကာင္းေသာ ခံတပ္ကို ျပည္ျမိဳ႔ အနီးတစ္ေလ်ွာက္တြင္ 
ေဆာက္လုပ္ေလသည္။ ထုိအခါ ဟံသာ၀တီဘက္က အၾကံတခုရေလ၏။ အင္း၀မွ ဘုရင္မင္းေခါင္ ခ်ီတက္ လာစဥ္ အလ်င္လုိသျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာအလံုအေလာက္ မသယ္လာ၊ စားနပ္ရိကၡာတပ္မွာ အေနာက္မွ လုိက္ျပီး ခ်ီတက္လာရေလသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို ဟံသာ၀တီအမတ္မ်ားက သိသျဖင့္ ဘုရင္ကို ေလ်ွာက္ ရာ ရာဇာဓိ၇ာဇ္မွ ရိကၡာတပ္ကို ျဖတ္တုိက္ရန္ အမိန္႔ခ်ေလ၏။

လက္ေရြးစင္ရဲမက္အခ်ိဳ႔ကို ေရြးကာ ဘုရင့္ရိကၡာတပ္ကို ျဖတ္တုိက္ေလ၏။ သူပုန္ပံုစံ ဖမ္းကာ ရိကၡာမ်ားကုိ ယူေဆာင္ေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေျမထဲ၊သရက္ အစရွိ ျမိဳ႔စားမ်ားက ဘုရင့္ရိကၡာတပ္ အစီးနင္းခံရေသာေၾကာင့္ ရိကၡာပုိ႔ရန္ လုပ္ရာ ျမိဳ႔အတြင္း မီးထေလာင္ျပန္ရာ ရိကၡာသိုေလွာင္ ထားေသာ ဇရပ္မွာ မီးထဲပါသြားေလသည္။ ထုိအခါ ဘုရင္မင္းေခါင္ထံသုိ႔ အညာဘက္မွ ရိကၡာအကူမေရာက္ႏုိင္ဘဲ ရွိ ေနေလသည္။

ထုိအခါ အင္း၀ဘက္မွ ဟံသာ၀တီဘက္သို႔ ယခု စစ္ပြဲမွာ ဟံသာ၀တီက စတုိက္ သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ အေပါင္း ဒုကၡေရာက္ရသည္၊ အင္း၀ နဲ႔ ဟံသာ၀တီမွာလည္း ညီအစ္ကို ေတြ ျဖစ္ၾကသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဟံသာ၀တီဘက္က တပ္ဆုတ္ျပီး ကုိယ့္ မင္းေနျပည္ေတာ္ သုိ႔ ျပန္ပါ ေလာ ဟု စာေပျဖင့္ ရာဇသံ ပို႔ေလ၏။

အင္း၀တပ္မ်ား ရိကၡာမရွိသည္ကို သိေသာ ဟံသာ၀တီမွ ထုိကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ပယ္ခ်ေလသည္။ ထုိအခါမွ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ န၀င္းတုိက္ပြဲတြင္ ဖမ္းမိေသာ သမိန္အဲပရဲကို စည္းရုံးေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ မြန္စစ္သူၾကီးမွာ လြယ္လြယ္ျဖင့္ စည္းရုံးလုိ႔မရပါေခ်။ ဘုရင္မင္းေခါင္မွ နည္းမ်ိဳးစံုသံုးျပီး စည္းရုံးေလသည္။ အေၾကာင္းမွာမူ သမိန္အဲပရဲ၏ သမီးႏွစ္ေယာက္မွာ ရာဇာဓိရာဇ္၏ မိဖုရားေတြျဖစ္ေလသည္။ မိဖုရားမွ မိမိတုိ႔ ဖခင္ေသေရးရွင္ေရးကို ဘုရင္ေရွ့မွာ မာယာမ်ားစြာျဖင့္ ငိုယုိလ်ွင္ဘုရင္မွာ စိတ္ေပ်ာ့ျမဲ ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္မွ သမိန္အဲပရဲကုိ စည္းရုံး ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သမိန္အဲပရဲမွ မိမိသမီးေတြထံ စာပုိ႔မည္ဟု ဘုရင္မင္းေခါင္ထံ ၀န္ခံ ေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment