ညီေတာ္ စစ္ကုိင္းစား ပုန္ကုန္ျခင္း

သကၠရာဇ္ ( ၇၆၉ ) AD 1407 ခုနွစ္တြင္ အင္း၀နန္းစံ ဘုရင္မင္းေခါင္မွ မိမိ၏သားေတာ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာကို စစ္သည္အင္အား ၄ ေသာင္းနီးပါးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေစျပီး စစ္သူၾကီးခန္႔အပ္ေလ၏။ ထုိအေၾကာင္းကို စစ္ကုိင္းတြင္ စံစားေနေသာ ဘုရင္မင္းေခါင္ညီေတာ္ စစ္ကုိင္းစား ၾကားေသာ္ "ငေဆြ (ဘုရင္မင္းေခါင္ငယ္နာမည္) ကို ငါ သူေကာင္းျပဳ၍သာ သူေကာင္းျဖစ္သည္ " အစသျဖင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကို စစ္သူၾကီးခန္႔သည္ကို မနာလုိသေဘာျဖင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္ကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆုိေလသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို ဘုရင္နားေတာ္ေပါက္ၾကားေလျပီး အင္း၀နန္းေတာ္ အမတ္မင္းမ်ားကလည္း " သား မရုိေသေသာ္ ကၽြန္ မရုိေသ၊ ကၽြန္ မရုိေသေသာ္ အိမ္နီးခ်င္း မရုိေသ " ဆုိသည္ကို ဥပမာ ျပဳျပီး စစ္ကုိင္းစား ကို ဆံုးမရန္ ေလ်ွာက္တင္ၾကေလသည္။

Share:

သမိန္အဲပရဲ ေၾကာင့္ စစ္ေျပျငိမ္းျခင္း

ဘုရင္မင္းေခါင္တြင္ သံု႔ပန္းအျဖစ္ အဖမ္းခံရေသာ ဟံသာ၀တီစစ္သူၾကီး သမိန္အဲပရဲမွ ဂတိအတို္င္း မိမိ သမီးထံ စာပုိ႔ေလ၏။ သမီးႏွစ္ပါးလည္း ဖခင္ထံမွ စာရေသာ္ အတြင္းေတာ္သုိ႔ငုိယိုျပီး ၀င္ေလ၏။ ထုိအေၾကာင္း ရာဇာဓိရာဇ္ၾကားလ်ွင္ သမိန္ျဖတ္စ ကို ေခၚျပီး ရန္သူလက္ထဲတြင္ မိမိတုိ႔ စစ္သူၾကီး သမိန္အဲပရဲ ရွိေသးသည္ဟု မိန္႔ေလ၏။

Share:

န၀င္းခံတပ္တုိက္ပြဲ

ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ေျခလ်င္ ဗုိလ္ပါအေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ တုိက္ဆင္သံုးရာ၊ ျမင္းတပ္ ခုနစ္ေထာင္ ျဖင့္ ျပည္ျမိဳ႔သို႔ အေရာက္ခ်ီတက္ေလ၏။ ျပည္သုိ႔ေရာက္ေသာ္ ရာဇာဓိရာဇ္မွာ န၀င္းခံတပ္ တြင္ ရွိေနသည္ဟု ၾကားသိသျဖင့္ န၀င္းခံတပ္သုိ႔ ခ်ီတက္ကာ ထုိးစစ္ဆင္ေလသည္။

Share: