အင္း၀ စစ္ကူကို ဟံသာ၀တီတပ္ ၀င္တုိက္ပံု

ျပည္ျမိဳ႔ကို ဟံသာ၀တီတပ္ေတြ ၀ုိင္းရံထားေနခ်ိန္တြင္ ဘုရင္မင္းေခါင္မွာ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္မွ ရဲမက္အင္အား တစ္သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ ျပည္ျမိဳ႔သုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္ စစ္ကူလာျပီ ဟု ရာဇာဓိရာဇ္ ၾကားေသာ္ ဟံသာ၀တီစစ္သူၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ လကြန္းအိန္၊သမိန္ျဖစ္စ၊ သမိန္အ၀ႏုိင္၊ သမိန္အဲပရဲ၊ သမိန္ေပါေက်ာ္၊ သမိန္ျဗပိုက္ စသည့္ ထူးခၽြန္ေသာ စစ္သူၾကီးမ်ားျဖင့္ အင္း၀စစ္ကူကို ဆီးၾကိဳ တုိက္ခုိက္ေစေလသည္။

အင္း၀တပ္ၾကီးတြင္ ေရွ့ေျပး တပ္အျဖစ္ ပခန္းနယ္စားက ဦးေဆာင္ခ်ီလာရာ ေတာထဲတြင္ အဆင္သင့္ ေစာင့္ေနေသာ လကြန္းအိန္တပ္တုိ႔မွာ ပခန္းစားတပ္ကို ရုတ္တရုက္ ၀င္တုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပခန္းစားတပ္ေနာက္တြင္ ပုဂံစား၏ တပ္လည္း ပါလာရာ ပခန္းစာတပ္ကို လကြန္းအိန္တပ္ေတြ တုိက္ခုိက္ေနရင္း ပုဂံစားတပ္မွ အေနာက္ကေန ၀င္ျပီး စစ္ထုိးသျဖင့္ လကြန္းအိန္တပ္သားမ်ား အငုိက္မိကာ တပ္ဆုတ္ရေလသည္။

လကြန္းအိန္ တပ္ဆုတ္ေသာ္ သမိန္ေပါေက်ာ္တပ္ႏွင့္ သမိန္ျဗပိုက္တပ္တုိ႔ အလ်င္လာျပီး ပုခန္းစားတပ္ ကို အျပင္းျပန္တုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပုခန္းစား ႏွင့္ ပုဂံစား တပ္တုိ႔မွာ အင္အားၾကီးသျဖင့္ မယွဥ္ႏုိင္ဘဲ သမိ္န္ေပါေက်ာ္ ႏွင့္ သမိန္ျဗပုိက္တုိ႔မွာ မိမိတုိ႔ တပ္ကို ဆုတ္ရျပန္ေလသည္။ ပုခန္းစားတုိ႔လည္း ဟံသာ၀တီရဲမက္ တခ်ိဳ႔ ကို သံု႔ပန္းဖမ္းမိျပီး ေပါ့ေပါ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေနေလသည္။

ထုိခ်ိန္တြင္ သမိန္ျဖတ္စ၊ သမိန္အ၀ႏုိင္တုိ႔သည္ ပုခန္းစား ႏွင့္ ပုဂံစား တုိ႔ တပ္ကို ရုတ္တရုက္ ၀င္တုိက္ျပန္ ေလသည္။ အင္း၀တပ္ ႏွင့္ ဟံသာ၀တီတပ္ တုိ႔ အျပင္းအထန္ တုိက္ၾကေလသည္။ တုိက္ပြဲ တြင္ အင္း၀တပ္မွဴးအမ်ား က်ဆံုးသျဖင့္ တပ္သားတုိ႔မွာ ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ျပီး ထြက္ေျပးကုန္ေလရာ တပ္ကုိ ျပန္မစုႏုိင္သျဖင့္ ပခန္းစား ႏွင့္ ပုဂံစား တုိ႔မွာ ျမင္းကိုယ္စီျဖင့္ တပ္သားတခ်ိဳ႔ကို စုလ်က္ ဘုရင္မင္းေခါင္ တပ္မၾကီး ဆီကို ဆုတ္ရေလသည္။

ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း က်န္ရွိေသာ ရဲမက္အမ်ားကို စုျပီး ျပည္ျမိဳ႔သုိ႔႔ တျခားလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ခ်ီတက္ေလသည္။ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ျပည္ျမိဳ႔ႏွင့္ မနီးမေ၀းေသာ ေနရာတြင္ သစ္ခံတပ္တခု တည္ေဆာက္ ထားေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment