အင္း၀ ႏွင့္ ဟံသာ၀တီ စစ္ပြဲ

ရာဇာဓိရာဇ္ ျမစ္မွ စုန္ဆင္းျပီဟု ဘုရင္မင္းေခါင္ၾကားလ်ွင္ အေရးေပၚညီလာခံေခၚျပီး ဟံသာ၀တီဘုရင္ကို တုိက္ ရန္ မတုိက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကေလသည္။ နန္းေတာ္ညီလာခံတြင္ စစ္တုိက္ဖုိ႔အတြက္ အမတ္အမ်ားစုက သေဘာတူသျဖင့္ ဘုရင္မွ ျမင္းစစ္သည္ ၃ ေထာင္ေက်ာ္ကို ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား ကမ္းစပ္တစ္ေလ်ွာက္ မကပ္ ရန္ ကပ္သည္ႏွင့္ တုိက္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ျပန္ေလသည္။

စၾကိဳသူျမတ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘုရင့္နန္းေတာ္မွ လ်စ္လ်ဴရူျပီး ဟံသာ၀တီတပ္မ်ားကို တုိက္ခုိက္ရန္ အမိန္႔ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ စၾကိဳသူျမတ္မွာ မ်ားစြာ စိတ္ဆင္းရဲရေလသည္။ အင္း၀ စစ္သည္တုိ႔လည္း ျမစ္ကမ္း တစ္ေလ်ွာက္ ဒုန္းစုိင္း စီးျပီး ဟံသာ၀တီေလွတပ္ရွိရာကို အျပင္းစုိင္းႏွင္းေလသည္။ ပုဂံျမိဳ႔ သုိ႔ ေရာက္ေသာ္ ဟံသာ၀တီဘုရင္က ေလွတပ္ကို ျမစ္ကမ္းနား ကပ္ရန္ ျပဳေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုန္းေပၚတြင္ အင္း၀တပ္မ်ား လည္း ေရာက္ႏွင့္ေနေသာေၾကာင့္ ကမ္းမကပ္ဘဲ ထပ္ျပီး စုန္ဆင္းေလသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ျပည္အနီးတြင္ တပ္အမ်ားျဖင့္ ထားခဲ့ေသာ္ ရာဇာဓိရာဇ္၏ သမက္ေတာ္ကြပ္ကဲသည့္ ခံတပ္ကို ျပည္ျမိဳ႔စား ႏွင့္ စလင္းစား ေပါင္းထားသည့္ တပ္မ်ားက ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ၾကေလသည္။ သမက္ေတာ္မွာ ထုိးစစ္ဒဏ္ကို မခံႏုိင္ဘဲ ျမင္းျဖင့္ ထြက္ေျပးေလသည္။ ရာဇာဓိရာဇ္၏ သမီးေတာ္ ကို အင္း၀တပ္ တုိ႔ ရေလရာ ဘုရင္မင္းေခါင္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ၾကေလသည္။

ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ထုိသတင္းကို ၾကားလ်ွင္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ အျပင္းစုန္ျပီး ေဒါသအေလ်ာက္ သမက္ေတာ္ကုိ ေသဒဏ္ေပးေလသည္။ ဟံသာ၀တီဘုရင္လည္း စစ္သည္အင္အား ျပန္လည္ စုရုံးျပီး အလြဲျမိဳ႔၊ ဂူထြတ္ျမိဳ႔ တုိ႔ကို အျပင္းအထန္ တုိက္ေလသည္။ အလြဲျမိဳ႔ ႏွင့္ ဂူထြတ္ျမိဳ႔ တုိ႔ ဟံသာ၀တီဘုရင္လက္ေအာက္ ေရာက္ေလသည္။

ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ျပည္ျမိဳ႔ကို ထပ္မံ တုိက္ခုိက္ျပန္ေလသည္။ အင္း၀ဘုရင္က ဂတိဖ်က္တာ တေၾကာင္း၊ သမီးေတာ္က ရန္သူေတာ္ လက္တြင္း ေရာက္ေနသည္က တေၾကာင္း ထုိသုိ႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ရာဇာဓိရာဇ္မွာ အလြန္ေဒါသထြက္လ်က္ အင္း၀ပိုင္နက္ ျမိဳ႔မ်ားကို တစ္ျမိဳ႔ျပီး တစ္ျမိဳ႔ သိမ္းရန္သာ တာစူ ေနေတာ့သည္။

ျပည္ျမိဳ႔ကို တုိက္ခုိက္ရာ ျပည္ျမိဳ႔တြင္းမွ လက္နက္ၾကီးငယ္မ်ားျဖင့္ အျပင္းအထန္ ခုခံသျဖင့္ ျမိဳ႔အနီး မတက္ ႏုိင္ဘဲ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ားလည္း ျမိဳ႔ကို ၀ုိင္းရံထားေလသည္။ ႏွစ္လၾကာေသာ္ ျပည္ျမိဳ႔တြင္းရွိ ရဲမက္ မ်ားမွာ အစာေရစာ မလံုေလာက္သျဖင့္ ငတ္မြတ္ၾကေလသည္။

ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ျမိဳ႔လွစား ကို ရုပ္ဖ်က္ေစျပီး ညအခါတြင္ ျပည္ျမိဳ႔အတြင္းသုိ႔ ခုိး၀င္ေစကာ အစာေရစာ မ်ားကို တင္သြင္းေလသည္။ ျပည္ျမိဳ႔ရဲမက္တုိ႔လည္း အစာမ်ား ျပန္လည္ ၀၀လင္လင္ စား ေသာက္ရေလသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အင္း၀ဘုရင္လည္း စစ္သည္အမ်ားျဖင့္ ျပည္သုိ႔ ခ်ီတက္လာ ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေလသည္။Share:

No comments:

Post a Comment