စၾကိဳသူျမတ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး

ရာဇာဓိရာဇ္ ထံသုိ႔ ပင္းယစၾကိဳသူျမတ္ လည္း ေမတၱာစာတခု ေစလုိက္ေလသည္။ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ငါ ဟံသာ၀တီေရႊျမိဳ႔ေတာ္မွ ဆန္တက္ခဲ့သည္ မည့္သည့္ ရဟန္းမွ ငါ့အား လာမေတြ႔ၾကေခ်။ ငါလည္း ရဟန္း ကို ဖူးခ်င္စမ္းပါဘိ ဟု ေမတၱာစာကို လက္ခံျပီး ဆရာေတာ္ကို ပင့္ခိုင္းေလသည္။

စၾကိဳသူျမတ္လည္း လက္ေဆာင္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လူသံုးရာျဖင့္ ကုိင္ေဆာင္ေစလ်က္ မိမိမွာမူ ဆင္ကို စီးကာ ဆင္ေရွ့တြင္လည္း လူသံုးရာ၊ ဆင္ေနာက္တြင္လည္း လူသံုးရာ စျဖင့္ ခမ္းခမ္းနားနားျဖင့္ ေရႊၾကက္ ယက္ သုိ႔ လာေလသည္။ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ခမ္းခမ္းနားနား ၾကိဳဆုိေလသည္။

မင္း နွင့္ ရဟန္း ႏွစ္ပါး စကားမ်ားအျပန္အလွန္ေျပာဆုိၾကေလသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ရာဇာဓိရာဇ္ ၏ အမတ္ သမိန္သံက်ယ္က ေရႊၾကက္ယက္ ဘုရားကၽြန္ အမ်ားကို ဖမ္းလာေလသည္ ကို ဆရာေတာ္က ေတြ႔သျဖင့္ ရာဇာဓိရာဇ္အား အသင္မင္းၾကီးသည္ ေက်းဇူးရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို မသိ ဟု မိန္႔ေလ၏။ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ဘယ္သူသည္ အကၽြႏု္ပ္၏ ေက်းဇူးရွင္ ျဖစ္သနည္း ဟု ေမးေလ၏။

စၾကိဳသူျမတ္လည္း မင္းၾကီးယခု ဟံသာ၀တီျပည္ကုိ အုပ္စုိးႏုိင္ရျခင္းမွာ ေရွးဘ၀က ဘုရား၊တရား၊သံဃာ တုိ႔ကို ေကာင္းမူကုသုိလ္ေတြ ျပဳခဲ့ေသာ အက်ိဳးေၾကာင့္ သာလ်ွင္ျဖစ္သည္။ ယခု ဘုရားေက်ာင္းကန္တြင္ ေ၀ယ်၀စၥျပဳေနေသာ လူသူေတာ္မ်ားကို ဖမ္းယူျခင္းသည္ ေက်းဇူးကန္း ျခင္း မဟုတ္တံုေလာ ဟု ျပန္ေမးေလသည္။ စၾကိဳသူျမတ္ကလည္း ႏွစ္ျပည္ေထာင္အခ်င္းခ်င္း အခ်င္းမမ်ားေစလုိဘဲ ေမတၱာထားၾကပါ ဟု မိန္႔ေလသည္။

ရာဇာဓိရာဇ္လည္း စၾကိဳသူျမတ္၏ တရားေဟာမူေၾကာင့္ စစ္မခ်ီေတာ့ဘဲ ေရႊၾကက္ယက္တြင္ မိမိေဖာင္ကို ဖ်က္ျပီး ဇရပ္ တခုကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေလသည္။ ဘုရားကၽြန္ကုိလည္း ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္ေလသည္။
ရဟန္း ၁၀၀ ကိုပင့္ျပီး ဆြမ္းလွဴကာ သာဓုေခၚ အမွ်ေ၀ျပီးမွ စုန္ဆင္းေလသည္။

ထုိအခါ ေရႊၾကက္ယက္တြင္ ရာဇာဓိရာဇ္လွဴထားေသာ ဇရပ္ကို ဘုရင္အမိန္႔ ဆုိျပီး မီးတုိက္ပစ္ေလ သည္။ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း မိမိလွဴဒါန္းေသာ ဇရပ္မီးေလာင္ေနသည္ကုိ အေ၀းက ျမင္သျဖင့္ အမ်က္ထြက္ကာ ယခုပင္ အင္း၀သုိ႔ ခ်ီမည္ဟု အမိန္႔ခ်ျပီး ေလွမ်ားကို လွည့္ေစေလသည္။ ထုိမွ အမတ္မ်ားက မင္းၾကီးသည္ သံဃာေတာ္ကို ဂတိခံျပီး ျဖစ္သည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ေကာင္းမူေတာ္သည္ လွဴဒါန္းျပီးသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖ်က္ေသာသူသာလ်ွင္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ထုိ႔ေၾကာင့္ နယ္စပ္သုိ႔ စုန္ဆင္းျပီး နယ္စပ္ျမိဳ႔ေတြကို စသိမ္းလ်ွင္ ဂတိဖ်က္ရာမေရာက္ေၾကာင္း ေလ်ွာက္ထားမွ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း သေဘာတူကာ စုန္ဆင္းေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment