အင္း၀ စစ္ကူကို ဟံသာ၀တီတပ္ ၀င္တုိက္ပံု

ျပည္ျမိဳ႔ကို ဟံသာ၀တီတပ္ေတြ ၀ုိင္းရံထားေနခ်ိန္တြင္ ဘုရင္မင္းေခါင္မွာ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္မွ ရဲမက္အင္အား တစ္သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ ျပည္ျမိဳ႔သုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္ စစ္ကူလာျပီ ဟု ရာဇာဓိရာဇ္ ၾကားေသာ္ ဟံသာ၀တီစစ္သူၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ လကြန္းအိန္၊သမိန္ျဖစ္စ၊ သမိန္အ၀ႏုိင္၊ သမိန္အဲပရဲ၊ သမိန္ေပါေက်ာ္၊ သမိန္ျဗပိုက္ စသည့္ ထူးခၽြန္ေသာ စစ္သူၾကီးမ်ားျဖင့္ အင္း၀စစ္ကူကို ဆီးၾကိဳ တုိက္ခုိက္ေစေလသည္။

Share:

အင္း၀ ႏွင့္ ဟံသာ၀တီ စစ္ပြဲ

ရာဇာဓိရာဇ္ ျမစ္မွ စုန္ဆင္းျပီဟု ဘုရင္မင္းေခါင္ၾကားလ်ွင္ အေရးေပၚညီလာခံေခၚျပီး ဟံသာ၀တီဘုရင္ကို တုိက္ ရန္ မတုိက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကေလသည္။ နန္းေတာ္ညီလာခံတြင္ စစ္တုိက္ဖုိ႔အတြက္ အမတ္အမ်ားစုက သေဘာတူသျဖင့္ ဘုရင္မွ ျမင္းစစ္သည္ ၃ ေထာင္ေက်ာ္ကို ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား ကမ္းစပ္တစ္ေလ်ွာက္ မကပ္ ရန္ ကပ္သည္ႏွင့္ တုိက္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ျပန္ေလသည္။

Share:

စၾကိဳသူျမတ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး

ရာဇာဓိရာဇ္ ထံသုိ႔ ပင္းယစၾကိဳသူျမတ္ လည္း ေမတၱာစာတခု ေစလုိက္ေလသည္။ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ငါ ဟံသာ၀တီေရႊျမိဳ႔ေတာ္မွ ဆန္တက္ခဲ့သည္ မည့္သည့္ ရဟန္းမွ ငါ့အား လာမေတြ႔ၾကေခ်။ ငါလည္း ရဟန္း ကို ဖူးခ်င္စမ္းပါဘိ ဟု ေမတၱာစာကို လက္ခံျပီး ဆရာေတာ္ကို ပင့္ခိုင္းေလသည္။

Share:

ဟံသာ၀တီျပည့္ရွင္ အင္း၀ပုိင္နက္သုိ႔ စစ္ခ်ီတက္ျခင္း

ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၇၆၆ ( ေအဒီ ၁၄၀၄ ) မွာ ဟံသာ၀တီျပည့္ရွင္ မြန္ဘုရင္ ရာဇာဓိရာဇ္မွ ေလွအင္အား သံုးေထာင္ေက်ာ္၊ စစ္သည္အင္အား တစ္သိန္းေက်ာ္ ျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလ်ွာက္  ဆန္တက္လာေလ၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ဟံသာ၀တီစစ္သည္တုိ႔ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ စစ္ခ်ီလာသည္ဟု ၾကားသျဖင့္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကို အခုိင္အမာ စီရင္ေလသည္။ နယ္စား၊ျမိဳ႔စား တုိ႔ကိုလည္း အမိန္႔ေတာ္ပုိ႔ျပီး ျမိဳ႔ကို အခုိင္အမာ ျပဳလုပ္ေစေလ၏။

Share: