ရာဇာဓိရာဇ္ မွ ေျမာင္းျမျမိဳ႔ ကို တုိက္ခုိက္ျခင္း

သကၠရာဇ္( ၇၅၁ ) ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၈၉ မွာ မြန္ဘုရင္ ရာဇာဓိရာဇ္သည္ ေျမာင္းျမျမိဳ႔ကို စတင္တုိက္ခုိက္
ေလသည္။ ေျမာင္းျမျမိဳ႔လည္း က်ျပီး ေလာက္ဖ်ားကိုလည္း အရွင္ဖမ္းမိေလသည္။ ေလာက္ဖ်ား၏ သား ျဗကြန္ နွင့္ သမက္ ျဗက်င္တုိ႔က စစ္သားတခ်ိဳ႔၊ ေရႊေငြရတနာမ်ားျဖင့္ အင္း၀ဘုရင္ မင္းၾကီးစြာထံ ၀င္ျပီး အသနားခံေလသည္။

သကၠရာဇ္ ၇၅၂ သုိ႔ေရာက္ေသာ္ ဟံသာ၀တီမွ အင္း၀၏ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္နက္ျဖစ္ေသာ ဂူထြတ္ျမိဳ႔ (ယခု ျမန္ေအာင္ျမိဳ႔) ကုိ ထိပါး တုိက္ခုိက္ျပီး သိမ္းယူေလသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို မင္းၾကီးစြာ ၾကားေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္၀ွမ္းတြင္ ရွိေသာ စစ္တပ္တုိ႔ကို စုရုံးေစျပီး စစ္သည္အင္အား ၄ သိန္းေက်ာ္ျဖင့္
ေရေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္း ျဖင့္ ခ်ီတက္ေစေလသည္။

ရာဇာဓိရာဇ္လည္း စစ္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ပန္ေက်ာ္ျမိဳ႔တြင္ တပ္ဆြဲျပီး တခ်ိဳ႔ေသာ မိမိတပ္မ်ားကို ဂူထြက္ျမိဳ႔သုိ႔ ပုိ႔လႊတ္လုိက္ေလသည္။ မင္းၾကီးစြာတပ္သည္ ဂူထြတ္ျမိဳ႔ကို စတင္ ၀ုိင္းရံျပီး တုိက္ခုိက္ေလ၏ ။ မြန္၊ အင္း၀ တုိ႔ တပ္မ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ျမိဳ႔ျပင္တြင္ တုိက္ခုိက္ၾကေလသည္။ မင္းၾကီးစြာမွာမူ ေရေၾကာင္း ျဖင့္ ေလွေတာ္စီးလ်က္ တုိက္ေလသည္။ ထုိအခါ ဘုရင့္ေလွေတာ္မွ
ေရႊပန္းဆုိင္၊ ေရႊၾကိဳးတုိ႔ကို မြန္ဘက္က ရေလ၏။

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အက်အဆံုးလည္း မ်ားေလသည္။ အင္း၀ဘက္မွလည္း စစ္ကူမ်ားထပ္မံ ေစလႊတ္ေလ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂူထြတ္ျမိဳ႔ကို သိမ္းပုိက္ လုိ႔မရ ျဖစ္ေနေလသည္။ ထုိခ်ိန္တြင္ မြန္ဘက္မွ စစ္မွဴးျဖစ္ေသာ သမိန္သံက်ယ္က သံေစလႊတ္ျပီး မင္းၾကီးစြာ၏ ပုိင္နက္ျဖစ္ေသာ ဂူထြတ္ျမိဳ႔ ကို ျပန္လည္ျပီး လႊဲေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေလွေတာ္ကို ထိမိသည့္အတြက္လည္း ေတာင္းပန္ေၾကာင္း စသျဖင့္ သံစာ ျဖင့္ ေလ်ွာက္ထားေလသည္။

ထုိခ်ိန္တြင္ အင္း၀ အိမ္ေရွ့မင္းသား မွာမူ မင္းၾကီးစြာဘက္က ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျပဳေနသည္ကို မသိေသာေၾကာင့္ ပန္ေက်ာ္တြင္ ရာဇာဓိရာဇ္နွင့္ အျပင္းအထန္တုိက္ၾကေလ၏။ ထုိအခ်ိန္ မြန္အမတ္တုိ႔က ရာဇာဓိရာဇ္အား ဘုရင္မင္းၾကီးစြာျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေလ်ွာက္ထားလာသျဖင့္ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း အင္း၀ အိမ္ေရွ့မင္းသား အား အက်ိဳးအေၾကာင္း စာပါးေတာ္မူေလသည္။

အိမ္ေရွ့မင္းသားလည္း ထုိအေၾကာင္းၾကားလ်ွင္ စံုစမ္းေစရာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းသိသျဖင့္ မိမိတပ္မ်ားကို ဆုတ္ေစေလသည္။ ဘုရင္မင္းၾကီးစြာလည္း ဂူထြက္ျမိဳ႔၊ အလႊဲျမိဳ႔တုိ႔ကို ျပန္ရသျဖင့္ ျမိဳ႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ စီရင္ ေစျပီး အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ တပ္ေခါက္ျပန္ေလသည္။

Share:

No comments:

Post a Comment