အင္း၀ျပည္ ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ စစ္ပြဲ

ဘုရင္မင္းေခါင္ မင္းျဖစ္လ်ွင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ ပုိင္နက္ကုိ ရန္သူေတြ မတုိက္ေအာင္ စီမံေလသည္။ သကၠရာဇ္ ၇၆၅ (ေအဒီ ၁၄၀၃ ) တြင္ ရခုိင္ျပည့္ရွင္မင္း၏ စစ္တပ္ေတြက အင္း၀ပုိင္နက္ျဖစ္ေသာေယာျမိဳ႔၊
ေလာင္းရွည္ျမိဳ႔ တုိ႔ကို ထိပါးတုိက္ခုိက္ေလ၏။

ထုိအခါ မင္းေခါင္လည္း ၁၃ ႏွစ္သာရွိေသးေသာ သားေတာ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာကို စစ္ခ်ဳပ္ခန္႔ျပီး ရခုိင္သုိ႔ ဆင္တပ္ ေလးရာ၊ ျမင္းတပ္ ငါးေထာင္၊ ေျခလ်င္တပ္ တစ္သိန္း ျဖင့္ ရခုိင္သုိ႔ စစ္ခ်ီတက္ေစေလ၏။ ဘုရင့္ အမိန္႔ကား ရခုိင္ကို အျပီးသိမ္းရန္ ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ဘုရင္လည္း အင္း၀တပ္ကို နႏြင္းေတာင္ မွ စစ္သည္အင္အား တစ္သိန္း ငါးေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္
 ေစာင့္ကာ ဆီးၾကိဳ တုိက္ခုိက္ရန္ တပ္စခန္း ခ်ထားေလ၏။ မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း ရခုိင္ဘုရင္၏ တပ္စခန္းနွင့္ မနီးမေ၀းေသာ ေနရာတြင္ စခန္းခ်ကာ မိမိမွာမူ သူငယ္မ်ားျဖင့္ ဂ်င္ကစားေနေလ၏။ စစ္တပ္အရာအရာကို ဗိုလ္မွဴးမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲေလသည္။

ဗုိလ္မွဴးတုိ႔မွ မင္းရဲေက်ာ္စြာအား အရွင့္သား ရန္႔သူအင္္အားမွာ မ်ားလွေပသည္။ အရွင့္သား စိတ္မစိုးရြံေလ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတုိ႔က ေရွ့က ရြံရြံခြ်န္ခ်ြန္ တုိက္ခုိက္ေပးမည္။ ဟု ေလ်ွာက္ၾကေလ၏။ မင္းရဲေက်ာ္စြာ လည္း မည္သုိ႔မ်ွမဆုိဘဲ ဂ်င္ကုိသာ ကစားေနေလ၏။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ရခုိင္တပ္တုိ႔မွာ ေရွ့သုိ႔ ခ်ီတက္လာရာ အင္း၀တပ္တုိ႔ႏွင့္ နီးလာေလ၏။ ဗုိလ္မွဴးတုိ႔က စစ္တုိက္မိန္႔ျပန္ရန္ မင္းရဲေက်ာ္စြာဆီ ေတာင္း ဆုိၾကေလ၏။

ထုိမွ မင္းရဲေက်ာ္စြာက သူ႔ စစ္အင္အားသည္ မ်ားလွ၏၊ ငါတုိ႔ရဲမက္အင္အားကို သံုးစုခြဲ ျပီးလွ်င္ တုိက္မည္ ဟု အမိန္႔ခ်လုိက္ေလ၏။ ဗိုလ္မွဴးတုိ႔လည္း အင္း၀တပ္ကို သံုးစုခြဲျပီး ရခုိင္တုိ႔ႏွင့္ တုိက္ေလသည္။ မင္းရဲေက်ာ္စြာမွမူ ရဲျမတ္စြာ ဟူေသာ ဆင္ကိုစီးျပီး ျမင္းတပ္ကို ရံေစျပီး ရခုိင္တပ္မ အလယ္ကို ထုိးေဖာက္ တုိက္ခုိက္ေလသည္။ က်န္ ဗုိလ္မွဴးတုိ႔က ေဘးကေနျပီး တပ္ေၾကာင္း ႏွစ္ခုျဖင့္ ရခုိင္တပ္ကို ထုိးေဖာက္တုိက္ ခုိက္ေလ၏။

မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း ရခုိင္ဗုိလ္မွဴးတုိ႔ႏွင့္ ဆင္စီးခ်င္း ထိုးကာ ေအာင္ျမင္သျဖင့္ ရခုိင္ဘုရင္စီးေသာ ဆင္ထံ သုိ႔ အျပင္း၀င္တုိက္ေလ၏။ ရခုိင္ဘုရင္လည္း ဆင္ခ်င္းအားမတန္သျဖင့္ ဆင္ေပၚမွ႔ ဆင္းျပီး ျမင္းစီးကာ ရခုိင္ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ကုိယ္ရံေတာ္ျမင္းတပ္တစ္ေထာင္ျဖင့္ အျပင္းဆုတ္ေလ၏။ ထုိခ်ိန္ အေနာက္ဘက္မွ အင္း၀ဘုရင့္ ျမင္းမွဴး ေစာနစ္က အေနာက္အရပ္မွ ထုိးေဖာက္၀င္လာရာ ရခုိင္ဘုရင္ပါေသာ ျမင္းတပ္ျဖင့္ ေတြ႔ျပီး အျပင္းတုိက္ခုိက္ၾကေလ၏။ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ဓါးခ်င္း ခုတ္ရာ ေစာနစ္မွ ရခုိင္ဘုရင္ေခါင္းကို ျဖတ္မိေလသည္။

ရခုိင္ဘုရင္က်ေတာ္မူလ်ွင္ ရခုိင္တပ္သားတုိ႔လည္း ရခုိင္ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အျပင္းဆုတ္ၾကေလသည္။ မင္းရဲေက်ာ္စြာတုိ႔လည္း ရခုိင္ေနျပည္ေတာ္အထိ ခ်ီတက္ျပီး ျမိဳ႔ေတာ္ကို လုပ္ၾကံေလသည္။ ျမိဳ႔ေတာ္မွာ အထူး စီရင္ထားသျဖင့္ အျပင္းအထန္တုိက္ခုိက္ရေလသည္။ ေနာက္ဆံုး ရခုိင္ဘက္မွ မခံႏုိင္ေတာ့ဘဲ ျမိဳ႔ေတာ္လည္း က်ေလသည္။

ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ထုိသတင္းကိုၾကားလ်ွင္ ကေလးစားကုိ မင္းေျမာက္တန္ဆာငါးပါးေပးျပီး ရခုိင္သို႔ မင္းျပဳရန္ ေစလႊတ္ေလ၏။ သားေတာ္မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း ကေလးစား၊ ရခုိင္သုိ႔ေရာက္လ်ွင္ စစ္သည္ တုိျဖင့္ ျမိဳ႔ကို ေကာင္းစြာ စီရင္ျပီးမွ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေလသည္။Share:

No comments:

Post a Comment