အင္း၀ဘုရင္ မင္းေခါင္

မင္းၾကီးစြာ၏ သားေတာ္အၾကီး အိမ္ေရွ့မင္းမွ မင္းၾကီးစြာ လြန္ေသာ္ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းေလ၏။ သကၠရာဇ္ ၇၆၂ တြင္ျဖစ္သည္။ ထီးနန္းသိမ္းခ်ိန္တြင္ မွဴးမတ္တုိ႔မွာ အိမ္ေရွ့မင္းကို အလုိသိပ္မရွိၾကေခ်။ တေန႔ မင္းၾကီး ေတာကစားထြက္ေလသည္။ ေတာကစား ထြက္ေလရာ မင္းၾကီးမွ ျမင္းကို အလိုႏွင္သျဖင့္ မွဴးမတ္တုိ႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေလသည္။ ထုိေနာက္ အတန္ၾကာမွ မင္းၾကီးသည္ ေတာထဲမွ ဘုရင့္တပ္ စခန္းခ်ရာသုိ႔ ျပန္လာေလသည္။

မင္းၾကီးသည္ ေတာမွအျပန္တြင္ ေနာက္တေန႔တြင္ မွဴးမတ္တုိ႔ကို ေခၚျပီး ေကာင္းမူေတာ္တဆူ တည္ရန္ တုိင္ပင္ေလသည္။ မွဴးမတ္တုိ႔ ေထာက္ခံသျဖင့္ အင္း၀ျမိဳ႔ေတာင္ဘက္တြင္ ေစတီေတာ္ တဆူကို တည္ထား ေလသည္။ ေစတီတည္ျပီးေနာက္ မင္းၾကီးသည္ ျပည္တြင္းေရးတြင္ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ သျဖင့္ နန္းေတာ္တြင္ မေနဘဲ ျမိဳ႔ေတာ္ အျပင္ ရြာတရြာတြင္ ယာယီနန္းေတာ္ေဆာက္ျပီး ေနေလ၏။

မင္းၾကီးတြင္ အထိန္းေတာ္ ငေနာက္ဆံ ဆုိသူ ရွိေလ၏။ ငေနာက္ဆံကား လူေကာင္းမဟုတ္၊ နန္းတြင္း အတြင္း၀န္မင္းတုိ႔ မင္းၾကီးကို အလုိမက်သျဖင့္ ငေနာက္ဆံကုိ လုပ္ၾကံရန္ ေစခုိင္းေလသည္။ ငေနာက္ဆံ သည္ မ်ားလွေသာ ေရႊေငြတုိ႔ကို ျမင္လွ်င္ အလုိေလာဘတက္ျပီး ဘုရင္ကို လုပ္ၾကံေလသည္။ အင္း၀ဘုရင္ မွာမူ ရဲမက္ အနည္းျဖင့္သာ ေနေလ့ရွိသည္။ ညေနေစာင္းခ်ိန္ဆုိလ်ွင္ ကမ္းစပ္မွာ ငါးမွ်ားေနေလ့ရွိသည္။ ငါးမွ်ားေနလ်ွင္ အထိန္းေတာ္ ႏွစ္ေယာက္ကိုသာ ေခၚလာေလ့ရွိသည္။ ထုိေန႔ကား ငေနာက္ဆံ နွင့္ အထိန္းေတာ္ ေနာက္တစ္ေယာက္၏ ေန႔ျဖစ္ေလသည္။

ငေနာက္ဆံမွာ ဘုရင္ငါးမ်ွားေနစဥ္ အေဖာ္ အထိန္းေတာ္ကို သတ္ျပီး ဘုရင္ကို လက္ဦးမူယူျပီး လုပ္ၾကံ ေလသည္။ ထုိအခါ အင္း၀ဘုရင္မွာ နန္းစံႏွစ္ ၇ ႏွစ္သာရွိျပီး နတ္ရြာစံေလသည္။ ငေနာက္ဆံလည္း မ်ားမၾကာမီ ဘုရင္ကို လုပ္ၾကံမူျဖင့္ အသတ္ခံရေလ၏။

အင္း၀နန္းေတာ္တြင္ ဘုရင္မရွိျဖစ္ေလသည္။ မွဴးမတ္တုိ႔လည္း ဘုရင့္ညီေတာ္ ျပင္စည္မင္းသားကို ထီးနန္း သိမ္းရန္ ေလ်ွာက္ထားၾကေလသည္။ ထုိအခါ ျပင္စည္မင္းသားက က်ဳပ္ ထီးနန္းကို သိမ္းလ်ွင္ ဦးရီးေတာ္ ရမည္းသင္းစား စစ္ခ်ီလိမ့္မည္၊ က်ဴပ္ မလုပ္လုိ ဦးရီးေတာ္ကိုသာ အင္း၀ထီးနန္းကို ေပးပါ ဆုိျပီး မယူဘဲ ေနေလ၏။

ရမည္းသင္းစားလည္း မွဴးမတ္တုိ႔က ဘုရင္လုပ္ရန္ ပင့္သျဖင့္ အင္း၀သို႔ ခ်ီတက္လာေလသည္။ လမ္းခရီးတြင္ ျပင္စည္မင္းသား၏ ညီေတာ္ ရွင္သိဒၵတ္က ရုတ္တရုက္ စစ္ထုိးသျဖင့္ ရမည္းသင္းစား တပ္ပ်က္ကာ ရမည္းသင္းစားလည္ ကံကုန္ေလသည္။

ထုိအခါမွသာ ျပင္စည္မင္းသားသည္ အင္း၀ ထီးနန္းကို သိမ္းေလသည္။ မင္းေခါင္ဟူေသာ အမည္ကို ယူေလသည္။ မင္းေခါင္ဘုရင္ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ အင္း၀ပုိင္နက္မွာ ယခု မႏၱေလးတုိင္း၊မေကြးတုိင္း၊စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသ တခ်ိဳ႔ သာ ရွိေလသည္။ ယခု ကခ်င္ျပည္နယ္၊သ်ွမ္းျပည္နယ္၊ တရုတ္ယူနန္နယ္ တခ်ိဳ႔ေဒသ၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသ တခ်ိဳ႔၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ ကို သ်ွမ္းမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေလသည္။ ယခု ပဲခူးတုိင္း၊ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္းကို မြန္ဘုရင္ ရာဇဓိရာဇ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေလ၏။ ရခုိင္ကုိမူ ရခုိင္မင္းကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment