မင္းၾကီးစြာ မြန္ျပည္သုိ႔ စစ္ခ်ီတက္ျခင္း

အင္း၀အိမ္ေရွ့မင္းသားျပန္ျပီး ႏွစ္လခန္႔ၾကာလ်ွင္ ရာဇာဓိရာဇ္မွ မြန္အမတ္မ်ားကို ေခၚကာ " အင္း၀ျပည္၏ တပ္တုိ႔ကား မ်ားလွတယ္၊ မေတာ္လုိ႔ ေႏွာင္တခါ မင္းၾကီးစြာ ကုိယ္တုိင္ စစ္ခ်ီလာလ်ွင္ မလြယ္ေခ် " ဟူ မိန္႔ေလသည္။ အမတ္တုိ႔လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေစေသာအားျဖင့္ လက္ေဆာင္မ်ား ဆက္လုိက္သင့္သည္ ဟု အၾကံျပဳၾကေလသည္။

ရာဇာဓိရာဇ္လည္း လက္ေဆာင္ေရႊေငြအမ်ားအျပားကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ အင္း၀ သုိ႔ပို႔လုိက္ေလသည္။ ထုိမ်ွမက အင္း၀အိမ္ေရွ့မင္းသား ႏွင့္ ညီေတာ္ျပင္စည္မင္းသားကိုလည္း လက္ေဆာင္ အျဖစ္ ေရႊရုပ္၊ ေရႊငါးၾကင္းရုပ္၊ ေခါမတုိင္းျဖစ္ပုဆုိး အစရွိသည္တုိ႔ကို ပါးလုိက္၏။ ထုိအခါ ေျမာင္းျမစား ေလာက္ဖ်ားမွ ရာဇာဓိရာဇ္က သံေစလႊတ္သည္ဟု ၾကားလ်ွင္ မဆုိင္းမတြ ခ်က္ခ်င္း မိမိသမက္ကို သံအျဖစ္ေစလႊတ္ေလသည္။ မင္းၾကီးစြာကို ေလ်ွာက္စာမ်ားျဖင့္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ ထပ္တုိက္ရန္ တင္ေလ်ွာက္ေလသည္။

မင္းၾကီးစြာလည္း နန္းေတာ္တြင္ အစည္းအေ၀းေခၚျပီး အမတ္မ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ေလရာ စစ္တိုက္ရန္ အမတ္အမ်ားစုက အဆုိျပဳၾကသျဖင့္ မင္းၾကီးစြာလည္း အမ်ားအလုိကို လုိက္ျပီး ဟံသာ၀တီသုိ႔ စစ္အင္အား တစ္သိန္းခုႏွစ္ေသာင္းျဖင့္ ခ်ီတက္ေလသည္။ စစ္ခ်ီျပီး အလႊဲဟူေသာ အရပ္ကို ေရာက္လ်ွင္ ေျမာင္းျမစားမွ သေဘာၤ ၅ စင္း၊ ရဲေလွ ခုနစ္ဆယ္၊ ေလွာ္ကားေလွ ႏွစ္ရာေက်ာ္ျဖင့္ မင္းၾကီးစြာကို ၾကိဳေလသည္။

မင္းၾကီးစြာလည္း ေျမာင္းျမစား၏ တပ္ျဖင့္ ေပါင္းျပီး လုိင္ျမိဳ႔ကို စတင္တုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ လုိင္ျမိဳ႔တြင္ မြန္စစ္သူၾကီး ဒိန္မဏိရြတ္ ခံေလေသာေၾကာင့္ သံုးၾကိမ္ထိ လုပ္ၾကံေသာ္လည္း မရဘဲ တစ္လခန္႔ ေနေတာ္မူေလသည္။ ထုိခ်ိန္တြင္ ေမာ္ပီျမိဳ႔ကို ရာဇာဓိရာဇ္က ၀င္တုိက္ေလသည္။ အျပင္းအထန္ ၀င္တုိက္သျဖင့္ ေမာ္ပီျမိဳ႔က်ေလသည္။

မင္းၾကီးစြာလည္း ေမာ္ပီျမိဳ႔က်သည္ဟု ၾကားလ်ွင္ စိတ္မသက္မသာရွိေလသည္။ ရာဇာဓိရာဇ္လည္း အင္း၀ရဲမက္တစ္ေယာက္ကို ဖမ္းမိသျဖင့္ မင္းၾကီးစြာထံ စာပို႔လႊတ္လုိက္ေလသည္။ " ဘုရင္မင္းၾကီးစြာသည္ ငါက လက္ေဆာင္အမ်ားႏွင့္ ဆက္ေလ်ွာက္သည္ကို စကားတစ္ခြန္းမ်ွ မျပန္၊ သူပုန္သူဆုိး စကားကို ယူျပီး ခ်ီလာသည္၊ ငါယခု တျခားကို မတုိက္၊ မင္းၾကီးစြာကို ရြယ္ျပီး တုိက္မည္ " ဟု ဆုိေလ၏။

ထုိအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္တြင္ မုိးစရြာလာေလသည္။ အင္း၀တပ္သားတုိ႔လည္း ဖ်ားနာၾကေလသည္။ လုိင္ျမိဳ႔၊တလျမိဳ႔၊ဒဂုန္ျမိဳ႔၊ေမာ္ပီျမိဳ႔ တုိ႔ကို လုပ္ၾကံေသာ္လည္း မရသျဖင့္ မင္းၾကီးစြာမွ ေနျပည္ေတာ္ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment