အင္း၀ျပည္ ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ စစ္ပြဲ

ဘုရင္မင္းေခါင္ မင္းျဖစ္လ်ွင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ ပုိင္နက္ကုိ ရန္သူေတြ မတုိက္ေအာင္ စီမံေလသည္။ သကၠရာဇ္ ၇၆၅ (ေအဒီ ၁၄၀၃ ) တြင္ ရခုိင္ျပည့္ရွင္မင္း၏ စစ္တပ္ေတြက အင္း၀ပုိင္နက္ျဖစ္ေသာေယာျမိဳ႔၊
ေလာင္းရွည္ျမိဳ႔ တုိ႔ကို ထိပါးတုိက္ခုိက္ေလ၏။

Share:

အင္း၀ဘုရင္ မင္းေခါင္

မင္းၾကီးစြာ၏ သားေတာ္အၾကီး အိမ္ေရွ့မင္းမွ မင္းၾကီးစြာ လြန္ေသာ္ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းေလ၏။ သကၠရာဇ္ ၇၆၂ တြင္ျဖစ္သည္။ ထီးနန္းသိမ္းခ်ိန္တြင္ မွဴးမတ္တုိ႔မွာ အိမ္ေရွ့မင္းကို အလုိသိပ္မရွိၾကေခ်။ တေန႔ မင္းၾကီး ေတာကစားထြက္ေလသည္။ ေတာကစား ထြက္ေလရာ မင္းၾကီးမွ ျမင္းကို အလိုႏွင္သျဖင့္ မွဴးမတ္တုိ႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေလသည္။ ထုိေနာက္ အတန္ၾကာမွ မင္းၾကီးသည္ ေတာထဲမွ ဘုရင့္တပ္ စခန္းခ်ရာသုိ႔ ျပန္လာေလသည္။

Share:

မင္းၾကီးစြာ နတ္ရြာစံျခင္း

သကၠရာဇ္ ၇၅၃ တြင္ ျပည္ျမိဳ႔သားတုိ႔က မင္းၾကီးစြာထံ သာယာ၀တီတြင္ ဆင္ျဖဴေတြ႔သည္ဟု ေလ်ွာက္ လာၾကေလသည္။ မင္းၾကီးစြာလည္း ဆင္ျဖဴပုိင္လုိသျဖင့္ ေအာက္ျပည္သုိ႔ ဆင္းေလသည္။
သာယာ၀တီမွာမူ မြန္တုိ႔၏ နယ္စပ္ျဖစ္ေလသည္။ ထုိခ်ိန္ မင္းၾကီးစြာမွ ဆင္ျဖဴရွိမရွိကို စံုစမ္းေနခ်ိန္တြင္ ရာဇာဓိရာဇ္မွ ဆင္အားျမင္းအား အလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာေလ၏။

Share:

ရာဇာဓိရာဇ္ မွ ေျမာင္းျမျမိဳ႔ ကို တုိက္ခုိက္ျခင္း

သကၠရာဇ္( ၇၅၁ ) ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၈၉ မွာ မြန္ဘုရင္ ရာဇာဓိရာဇ္သည္ ေျမာင္းျမျမိဳ႔ကို စတင္တုိက္ခုိက္
ေလသည္။ ေျမာင္းျမျမိဳ႔လည္း က်ျပီး ေလာက္ဖ်ားကိုလည္း အရွင္ဖမ္းမိေလသည္။ ေလာက္ဖ်ား၏ သား ျဗကြန္ နွင့္ သမက္ ျဗက်င္တုိ႔က စစ္သားတခ်ိဳ႔၊ ေရႊေငြရတနာမ်ားျဖင့္ အင္း၀ဘုရင္ မင္းၾကီးစြာထံ ၀င္ျပီး အသနားခံေလသည္။

Share:

မင္းၾကီးစြာ မြန္ျပည္သုိ႔ စစ္ခ်ီတက္ျခင္း

အင္း၀အိမ္ေရွ့မင္းသားျပန္ျပီး ႏွစ္လခန္႔ၾကာလ်ွင္ ရာဇာဓိရာဇ္မွ မြန္အမတ္မ်ားကို ေခၚကာ " အင္း၀ျပည္၏ တပ္တုိ႔ကား မ်ားလွတယ္၊ မေတာ္လုိ႔ ေႏွာင္တခါ မင္းၾကီးစြာ ကုိယ္တုိင္ စစ္ခ်ီလာလ်ွင္ မလြယ္ေခ် " ဟူ မိန္႔ေလသည္။ အမတ္တုိ႔လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေစေသာအားျဖင့္ လက္ေဆာင္မ်ား ဆက္လုိက္သင့္သည္ ဟု အၾကံျပဳၾကေလသည္။

Share: