အင္း၀ နွင့္ ဟံသာ၀တီ စစ္ပြဲ

အင္း၀ အိမ္ေရွ့မင္းသားသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္သာရွိေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ ဗုိလ္မွဴးအျဖစ္နဲ႔ စစ္တပ္ကို ဦးေဆာင္ကာ စစ္ခ်ီခဲ့ေလသည္။ စစ္ခ်ီရင္း ပန္ေက်ာ္ျမိဳ႔ (ယခု စစ္ေတာင္းျမိဳ႔ အနီးတြင္ရွိ) ကို စစ္ထုိးေလ၏။ ထုိအခါ ပန္ေက်ာ္စား စစ္ရူံးကာ ပန္ေက်ာ္စားလည္း ကြယ္လြန္ေလသည္။ ပန္ေက်ာ္ကို ရလ်ွင္ ညီေတာ္ ျပင္စည္မင္းသားကို ကူမည္ဟု ဆုိျပီး ျပင္စည္မင္းသားရွိရာသုိ႔ စစ္ခ်ီတက္ျပန္သည္။

Share: