ရာဇာဓိရာဇ္ နန္းတက္ျခင္း ႏွင့္ မင္းၾကီးစြာမွ စစ္ခ်ီျခင္း

သကၠရာဇ္ ၇၄၅ တြင္ မြန္ျပည္ ဟံသာ၀တီကို အစုိးရေသာ ဆင္ျဖဴရွင္ဗညားဦးသည္ အနိစၥေရာက္သျဖင့္ သားေတာ္ ရာဇာဓိရာဇ္မွ ဟံသာ၀တီနန္းကို သိမ္းကာ မင္းျပဳေလသည္။ ထုိအခါ ပုသိမ္၊ေျမာင္းျမ၊ အစရွိတဲ့ ၃၂ ျမိဳ႔ကို သိမ္းကာ ေလာက္ဖ်ားမွ မင္းျပဳေလသည္။ မုတၱမ အစရွိတဲ့ ျမိဳ႔နယ္တစုကိုလည္း ျဗတၱပ က သိမ္းျပီး ရာဇာဓိရာဇ္ကို ပုန္ကန္ေလ၏။

ဟံသာ၀တီတြင္ ရာဇာဓိရာဇ္နန္းတက္ေသာ္ ေျမာင္းျမစားေလာက္ဖ်ားသည္ မင္းၾကီးစြာထံ သံေစလုိက္ ေလသည္။ ေျမာင္းျမစားေလာက္ဖ်ား ေစသည့္သံမွာ မင္းၾကီးစြာကို ဟံသာ၀တီကို စစ္ခ်ီရန္ တုိက္တြန္းျခင္း ျဖစ္ျပီး စစ္ႏုိင္လ်ွင္ အလုိရွိသမ်ွေသာ ရတနာမ်ားကို မင္းၾကီးစြာကို ယူေစလ်က္ ေလာက္ဖ်ားမွာမူ အခြန္ကို သာ ယူေဆာင္မည္ဟု ေလ်ွာက္ေလသည္။ ထုိျပင္မက ရာဇာဓိရာဇ္မွာ မင္းျမတ္မဟုတ္ဘဲ ဖခင္ကို ပုန္ကန္ ေနသူျဖစ္ျပီး ဖခင္အနိစၥေရာက္မွ နန္းကို သိမ္းသူ အျဖစ္ ေလ်ွာက္တင္ထားေလသည္။

မင္းၾကီးစြာလည္း အမတ္အေပါင္းႏွင့္ တုိင္ပင္ေလသည္။ အမတ္တုိ႔ကလည္း ရာဇာဓိရာဇ္မွာ မင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း အက်ိဳးအေၾကာင္းကို မင္းၾကီးစြာထံ သံေစျခင္းမရွိ ေရရွည္တြင္ ယံုၾကည္ရမည္မဟုတ္ဟု  ေလ်ွာက္တင္ျပီး ဟံသာ၀တီကို တုိက္ရန္ အၾကံျပဳၾကေလသည္။ ထုိအခါ အသက္ ၁၈ ႏွစ္သာ ရွိေသာ အိမ္ေရွ့မင္းမွ ရာဇာဓိရာဇ္သည္ ယခုအခါ အင္အားနည္းေသးသည္ မိမိကုိယ္တုိင္ စစ္တပ္ကို ဦးေဆာင္လ်က္ စစ္ခ်ီတုိက္မည္ဟု မင္းၾကီးစြာ ထံ ေလ်ွာက္တင္ရာ ဘုရင္မွ သားေတာ္ အရည္အခ်င္းကို သိခ်င္သျဖင့္ ၀ါရင့္ေသာ စစ္သူၾကီးမ်ားကို ထည့္ကာ စစ္တုိက္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ေလသည္။

စစ္အင္အား ၇ ေသာင္းျဖင့္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ စစ္ခ်ီေလသည္။ ထုိျပင္ အိမ္ေရွ့မင္း၏ ညီေတာ္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္သာ ရွိေသာ ျပင္စည္မင္းသား လည္း စစ္ေၾကာင္းတခုျဖင့္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ စစ္ခ်ီေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment