ကေလးစား နွင့္ မုိးညွင္းစား အေရးအခင္း

ေအဒီ ၁၃၇၀ တြင္ ကေလး ႏွင့္ မုိးညွင္းတုိ႔ တုိက္ၾကေလသည္။ ထုိတြင္ ကေလးကလည္း သူကို႔ ကူလ်ွင္ မုိးညွင္းကို ေပးမည္။ မုိးညွင္းကလည္း သူ႔ကို ကူလွ်င္ ကေလးကို ေပးမည္စသျဖင့္ မင္းၾကီးစြာထံ စစ္ကူ ေတာင္းေလ၏။

မင္းၾကီးစြာလည္း အမတ္စည္းတပစ္ ကို ေခၚကာ တုိင္ပင္ေလသည္။ စည္းတပစ္လည္း " မင္းၾကီး အလ်င္မလုိ ပါနွင့္ သည္အေရးသည္ ဘီလူးတုိင္လု အေရးကဲ့သုိ႔ အလ်င္မလုိသင့္၊ အေနွးျပဳေကာင္း၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိျပည္ေထာင္ႏွစ္ခုကို သူတုိ႔သာ တုိက္ေစလိမ့္မည္။ ၾကက္ႏွစ္ေကာင္ ခြပ္ျပီး ပင္ပန္းမွ လယ္သမား စားသကဲ့သုိ႔။ ထုိျပည္ေထာင္ႏွစ္ခု စစ္တုိက္လ်က္ ပင္ပန္းလ်ွင္ မင္းၾကီးမွာ ျပည္ေထာင္ ႏွစ္ခုကို အလ်င္တကူ သိမ္းႏုိင္ပါသည္။ ” ဟု ေလ်ွာက္ရာ မင္းၾကီးစြာလည္း သေဘာက်သျဖင့္  စည္းတပစ္ ေလ်ွာက္သည့္အတုိင္း စစ္ကူကို ျဖည္းျဖည္းသာ ခ်ီတက္သြားေလသည္။

စစ္ေျမျပင္တြင္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ေသာ စစ္တပ္မွာ စစ္ေၾကာင့္ ပင္ပန္းေနသျဖင့္ မင္းၾကီးစြာသည္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ စစ္တပ္ကို အလြယ္တကူ သိမ္းပုိက္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ျဖင့္ မုိးညွင္း နွင့္ ကေလးတုိ႔မွာ မင္းၾကီး စြာလက္ေအာက္ ေရာက္ရေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment