ေက်ာ္စြာမင္းျဖစ္ျခင္း

ျပည္စားသီဟသူ ခမည္းေတာ္နရသီဟပေတ့မင္းၾကီးကို လုပ္ၾကံသည္ကို ေနာင္ေတာ္ဥဇနာၾကားေသာ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ျပီး ကုိယ္တုိင္ကလည္း ေနမေကာင္းသျဖင့္ ပုသိမ္သို႔ေရွာင္ျပီးေနေလသည္။ ျပည္စားသီဟသူလည္း ေနာင္ေတာ္ရွိရာအိမ္ေတာ္သုိ႔တက္ျပီး ေနမေကာင္းျဖစ္ေနေသာ ေနာင္ေတာ္ကို ထပ္လုပ္ၾကံျပန္သည္။ ေနာင္ေတာ္၏ သားေျမး၊ကၽြန္အမွဴးအမတ္တုိ႔ကိုလည္း သုတ္သင္ေလသည္။

ထုိသတင္းကို တလစားေက်ာ္စြာၾကားေသာ္ ျမိဳ႔ကုိ ၾကံၾကံခံေနေလသည္။ ျပည္စားသီဟသူလည္း တလကို အၾကိမ္ၾကိမ္ တုိက္ခုိက္ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္သျဖင့္၊ ပဲကူးျမိဳ႔ဘက္သုိ႔ တုိက္ခုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလသည္။ ပဲကူးစား ငပမြန္ကလည္း ျပည္စားသီဟသူလာသည္ကို ျမိဳ႔တြင္းတြင္ ပြဲၾကီးက်င္းပလ်က္ေနျပီး ျပည္စားသီဟသူေရာက္ေသာ္ မေခ်မငံေသာ စကားျဖင့္ ဆဲေရးေလသည္။ ျပည္စားသီဟသူလည္း ေဒါသထြက္သျဖင့္ လုပ္ၾကံရန္ အျပင္းျမင္းစီးလာေသာ္ ရန္သူဘက္က ျမားထိျပီး အနိစၥေရာက္ေလသည္။
မွဴးမတ္တုိ႔လည္း ျပည္စားသီဟသူ ကြယ္လြန္ရာေနရာတြင္ ေစတီတည္ထားေလသည္။

မိဖုရားဘြားေစာလည္း မွဴးမတ္တုိ႔ျဖင့္ တုိင္ပင္ျပီး နရသီဟပေတ့သားေတာ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေက်ာ္စြာကို မင္းေျမာက္ေလသည္။ ေက်ာ္စြာနန္းတက္ေသာ္ တုိင္းျပည္အရပ္ရပ္က ပုန္ကန္ျခားနားၾကေလသည္။ ပုန္ကုန္ျခားနားသည္ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ စစ္သည္လႊတ္ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မူမရပဲ က်ရူံးသည္ကား မ်ားရေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အေနာ္ရထာ၏ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အစိတ္စိတ္ကြဲေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment