အင္း၀ျမိဳ႔တည္ သတုိးမင္းဖ်ား

ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာ နတ္ရြာစံျပီးေနာက္ နန္းစံေသာမင္းမ်ားမွာ
ေက်ာ္စြာမင္း
ညီေတာ္နရသူ
ေနာင္ေတာ္ ဥဇနာ
တုိ႔ျဖစ္ေလသည္။

ပင္းယေနာက္ဆံုးမင္းဆက္မွာ ဥဇနာေျပာင္ျဖစ္ျပီး အမတ္တုိ႔က နန္းခ်သျဖင့္ နန္းက်ေလသည္။ ထုိခ်ိန္ ေမာရွမ္းတုိ႔ တုိက္ခတ္သျဖင့္ စစ္ကုိင္းလည္း ပ်က္ေလသည္။ ပင္းယတြင္မူ သတုိးမင္းဖ်ားနန္းတက္ ေလသည္။


သတုိးမင္းဖ်ားမင္းျဖစ္ေသာ္ ပင္းယ၏ ျမိဳ႔အေျခအေနကား ရန္သူတုိ႔ အလြယ္တကူ တုိက္ႏုိင္သျဖင့္ ျမိဳ႔သစ္ တည္လုိသျဖင့္ ပညာရွိအမတ္မ်ားျဖင့္ တုိင္ပင္ေတာ္မူေလသည္။ အမတ္တုိ႔လည္း ပ်က္သြားျပီး ျဖစ္ေသာ စစ္ကိုင္းကို တည္ေသာ္လည္း မသင့္ ထုိေၾကာင့္ ယခင္မင္းၾကီးတုိ႔ ၾကိဳးစား၍ တည္ခဲ့ေသာ အင္း၀ေနရာကို တည္သင့္သည္ဟု ေလ်ွာက္တင္ၾကေလသည္။

သတုိးမင္းဖ်ားလည္း အင္း၀ေနရာကို ေသခ်ာေလ့လာျပီးလ်ွင္ ပညာရွိအမတ္၊ ဗိသုကာ အေက်ာ္အေမာ္တုိ႔ျဖင့္ ျမိဳ႔အသစ္ကို တည္ေတာ္မူေလသည္။ သတုိးမင္းဖ်ားကား အင္း၀၊ပင္းယ၊စစ္ကိုင္း တုိ႔ကို အခ်ဳပ္ျပဳျပီး မင္းျပဳေလသည္။ သတုိးမင္းဖ်ား မင္းျပဳေသာ္ ငႏြယ္ကုန္းစား(ယခုပ်ဥ္းမနား) က ပုန္ကန္ ေလသည္။ ေတာင္ငူလည္း ပုန္ကုန္သည္။ ေတာင္တြင္းၾကီးစားလည္း ပုန္ကန္ေလသည္။

သတုိးမင္းဖ်ားလည္း ငႏြယ္ကုန္းစားကို အျပင္းအထန္တုိက္ခုိက္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေလသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ္ ငႏြယ္ကုန္းစား ဘယေက်ာ္သူကို စားပြဲလုပ္ျပီး ဘယေက်ာ္သူရင္ဘတ္ေပၚတြင္ အသားမ်ား ကို တင္ျပီး ေအာင္ပြဲခံ စားပြဲက်င္းပေလသည္။

ေအဒီ ၁၃၆၆ တြင္ ေတာင္တြင္းၾကီးကို တုိက္ခုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမိဳ႔က အလြန္ၾကံၾကံခံႏုိင္သျဖင့္ သတုိးမင္းဖ်ားလည္း သူရဲလႊတ္ျပီး ေတာင္တြင္းၾကီးစား အားကိုးရေသာအမတ္ကို လုပ္ၾကံေစေလရာ ေတာင္တြင္းၾကီးစားမွ လက္ေလ်ွာ့ျပီး သတုိးမင္းဖ်ားကို အရူံးေပးေလသည္။

သတုိးမင္းဖ်ားလည္း ေတာင္တြင္းၾကီးကို ႏုိင္ျပီးလ်ွင္ ေအဒီ ၁၃၆၇ တြင္ စကုျမိဳ႔ကို ခ်ီတက္တုိက္ခုိက္ ျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စကုစားမွ ၾကံၾကံခံသျဖင့္ ျမိဳ႔ကိုမေဖာက္ႏုိင္ျဖစ္ေနေလသည္။ ထုိခ်ိန္တြင္ သတုိးမင္းဖ်ား သည္ ေက်ာက္ေပါက္ေရာဂါျဖစ္ေလရာ တပ္ကို ဆုတ္လာရေလသည္။ တပ္ကို ဆုတ္လာရာ လမ္းခရီးတြင္ အနိစၥေရာက္ေလသည္။

သတုိးမင္းဖ်ားသည္ မင္းကို ၃ ႏွစ္သာျဖစ္လုိက္ရျပီး အသက္ ၂၅ တြင္ အနိစၥေရာက္ေလသည္။

Share:

No comments:

Post a Comment