တစ္စီးရွင္ သီဟသူ

တရုတ္သုိ႔ျပန္ေလေသာ္ ရွမ္းညီေနာင္သံုးပါးအနက္ ေနာင္ေတာ္ ရာဇသၾကၤသည္ သကၠရာဇ္ ၆၆၆ တြင္ ျမင္စုိင္းတြင္ ေရႊနန္းတည္ေလသည္။ ညီေတာ္အလတ္ အသခၤယာကား မကၡရာျမိဳ႔တြင္ နန္းတည္ေလသည္။ ညီေတာ္အငယ္ သီဟသူကား ပင္လယ္ျမိဳ႔တြင္ နန္းတည္ေလသည္။


ျပည္ေထာင္ ၃ ျပည္ေထာင္တြင္ အသခၤယာမူကား နန္းတည္ျပီး ၅ ႏွစ္ၾကာေသာ္ အနိစၥေရာက္ေလသည္။ ျမင္စုိင္းေရႊနန္းရွင္သည္လည္း မင္းျဖစ္ျပီး ၁၂ ၾကာေသာ္ ညီေတာ္သီဟသူ ေဆးခတ္သျဖင့္ အနိစၥေရာက္ျပန္ေလသည္။ သီဟသူသည္ ျမင္စုိင္းေရႊနန္းရွင္ မလြန္မီကပင္ ပင္းယျမိဳ႔ကို တည္ေလသည္။

ပင္းယျမိဳ႔ကိုတည္ျပီး ၂ ႏွစ္ၾကာေသာ္ စမုန္ျမစ္တြင္ ဆင္ျဖဴတစီးေမ်ာလာသည္ကို ပညာရွိအမတ္တုိ႔က ညုပ္ျဖင့္ ထူျပီး စီးေစသျဖင့္ တစီးရွင္သီဟသူဟူ၍ ေနာင္ပုိင္းတြင္ အမည္တြင္ေလသည္။ သီဟသူတြင္ သားေတာ္ ၃ ပါးရွိေလသည္။ သားေတာ္ ၃ ပါးတုိ႔တြင္ ရွိေသာ အင္အားကို စံုစမ္းေလရာ သားေတာ္ၾကီး၊ သားေတာ္လတ္ တုိ႔တြင္ ေနာက္လုိက္အင္အား ေသာင္းေက်ာ္ရွိၾကေလသည္။ သားေတာ္အငယ္ အသခၤယာ ေစာယြမ္းတြင္ကား ကၽြန္ ၅ ဦးသာရွိသျဖင့္ ေခၚေစေလသည္။

သီဟသူမွ“ ငါမရွိလ်ွင္ နင္အစ္ကိုတုိ႔ သင္းကို ႏွိပ္စက္လိမ့္မည္၊ မေၾကာက္သေလာ” ဟုေမးေလသည္။
အသၤယာေစာယြမ္းမွလည္း “ ခမည္းေတာ္မွ မခ်ီးျမင့္ဘဲ” ဟု ျပန္လည္ေလ်ွာက္ေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း နင္အစ္ကိုတုိ႔ ရွိ၍သာ ငါမေပးျခင္းျဖစ္သည္၊ လုိခ်င္လ်ွင္ နင့္အစ္ကိုတုိ႔ကို သြားေျပာေခ်၊ သူတုိ႔ သေဘာတူ လ်ွင္ နင္စားရမည္ဟု ဆုိေလသည္။

အသၤယာေစာယြမ္းလည္ ေနာင္ေတာ္တုိ႔ထံ မိမိတြင္ အင္အားအလံုးအရင္းလည္း မရွိ စားစရာ ျမိဳ႔နယ္ လည္း မရွိဟု ေလ်ွာက္ေလေသာ္ ေနာင္ေတာ္တုိ႔မွ သနားသျဖင့္ ခမည္းေတာ္ထံ စစ္ကုိင္းကို အပိုင္ေပးစားရန္ ေလ်ွာက္တင္ၾကေလသည္။ သီဟသူလည္း သေဘာတူျပီး အပိုင္ေပးစားေလသည္။

တေန႔တြင္ သီဟသူသည္ သားေတာ္အငယ္ အသခၤယေစာယြမ္း အရည္အေသြးကို စံုစမ္းလုိသျဖင့္ စစ္ကို္င္းတြင္ အပိုိင္စားေနေသာ အသခၤယေစာယြမ္းကို ျမိဳ႔ကို သြားတုိက္ခိုက္ရန္ သားေတာ္အၾကီးကို အမိန္႔ ေပးေလသည္။ သားေတာ္လည္း ဘုရင္အမိန္႔ေၾကာင့္ ဆင္ျမင္းအလံုးအရင္းျဖင့္ စစ္ကိုင္းကို လာေလသည္။

ေစာယြမ္းလည္း ခမည္းေတာ္မွ ပညာစမ္းေနမွန္းသိသျဖင့္ ေနာင္ေတာ္ကို ဆီးၾကိဳတုိက္ခုိက္ေသာ္ ေနာင္ေတာ္ တပ္ပ်က္ေလသည္။ ပ်က္ျပီး ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ျပန္ေလရာ သီဟသူမွ “ထြီ“ ဟုလုပ္ျပီး ကဲ့ရဲ႔ ေလသည္။ ေနာက္တဖန္ သားေတာ္လတ္ကိုလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္း တုိက္ခိုက္ေစရာ တပ္ပ်က္ျပီး ျပန္လာရာျပန္သည္။ မင္းၾကီးမွ သားေတာ္အငယ္ကား လုပ္ရည္ၾကံရည္ရွိသည္ဟု သေဘာက်ေလသည္။

တစ္စီးရွင္သီဟသူသည္ သာသနာကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေသာမင္းျဖစ္ေလသည္။ သရီရဓာတ္ေတာ္ မ်ားကိုလည္း ေရႊစည္းခံုတြင္ ဌာပနာေတာ္မူေလသည္။ တစ္စီးရွင္သီဟသူ သက္ေတာ္ ၅၅ တြင္ အနိစၥ ေရာက္ေတာ္မူေလသည္။

အနိစၥေရာက္ေသာ္ သားေတာ္ အၾကီးမွ သကၠရာဇ္(၆၈၄) တြင္ နန္းတက္ေတာ္မူေလသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ညီလတ္ ေက်ာ္စြာမွာ ပင္လယ္တြင္ နန္းျပဳေနျပီး၊ ညီငယ္ အသခၤယာေစာယြမ္းမွာ စစ္ကိုင္းတြင္ နန္းျပဳ ေနေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment