က်န္စစ္သား အပုိင္း (၅) ေရႊစည္းခံု ႏွင့္ ပုထိုးေတာ္မ်ားကို တည္ျပီး နတ္ရြာစံေတာ္မူျခင္း

က်န္စစ္သားလည္း မင္းၾကီးျဖစ္ျပီး ေရႊစည္းခံုဘုရားကို တည္ရန္ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ျဖစ္ေနသည္ကို ရွင္အရဟံက တုိက္တြန္းသျဖင့္ က်န္စစ္သားလည္း ဆက္လက္တည္ထားေလသည္။ ၇ လႏွင့္ ၇ ရက္ ျပည့္ေသာ္ ေရႊစည္းခံုဘုရား တည္ထားျပီးစီးေလသည္။ တစ္ခါေသာ္ မင္းၾကီး နန္းေတာ္သုိ႔ ရဟန္း ၈ ပါး ၾကြလာေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးေတာ္မူျပီးေသာ္ “ အဘယ္အရပ္က ၾကြေတာ္မူလာသနည္း ” ဟု ေမးျမန္းေလ်ွာက္ထားေလသည္။ ရဟန္းတုိ႔လည္း“ ဂႏၷမာဒနေတာင္မွ ၾကြလာေၾကာင္း” မိန္႔ေလေသာ္ မင္းၾကီးလည္း ရဟႏၱမွန္းသိသျဖင့္ ပိုျပီး သဒါၵပြားမ်ားလ်က္ နႏၵမူလုိဏ္ဂူကဲ့သို႔ သႏၱာန္တူစြာ တန္ခုိးျဖင့္ ျပေတာ္မူပါဟု ေလ်ွာက္ထားသျဖင့္ ရဟန္း တုိ႔လည္း သႏၱာန္တူစြာ ဖန္ဆင္းျပေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း သဒါၵၾကီးစြာ ျဖစ္ျပီး နႏၵမူလုိဏ္ဂူ သႏၱာန္ အာနႏၵာဘုရားကို ေအဒီ ၁၀၉၀ တြင္ တည္ေတာ္ မူေလသည္။ က်န္စစ္သားလည္း ေကာင္းမူပုထိုးေတာ္အမ်ားကို တည္ထားကိုးကြယ္ေတာ္မူျပီး သက္ေတာ္ ၈၅ တြင္ အနိစၥေရာက္ေတာ္မူေလသည္။

Share:

No comments:

Post a Comment