က်န္စစ္သား အပိုင္း (၄) ေျမးေတာ္အေလာင္းစည္သူ ႏွင့္ သားေတာ္ရာဇကုမာ

က်န္စစ္မင္းၾကီး၏ သမီးေတာ္ေရႊအိမ္သည္ ကုိယ္၀န္ရွိ၍ ေန႔လေစ့၍ မင္းသားေလးေမြးဖြားေလေသာ္ ဦးကင္သတံခါး သည္ အလုိလုိ ပြင့္ေလသည္။ အိမ့္ရွင္စည္ၾကီး လည္း လူမတီးဘဲ အလုိလုိျမည္ ေလသည္။ မင္းသားလည္း ေမြးဖြားရာက စျပီး ေန႔ည မရပ္မနား ငိုေကၽြးေလသည္။ အေမလည္း ေခ်ာ့မရ၊ ဘုိးေတာ္က်န္စစ္မင္းလည္း ေခ်ာ့မရ၊ ေနာက္ဆံုး ဟူးရားျဖဴ၊ဟူးရားညိဳ တုိ႔ကို ေမးျမန္းေလသည္။ ဟူးရား တုိ႔လည္း တြက္ခ်က္မူျပဳျပီး “ ေျမးေတာ္သည္ကား တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံ အပုိင္းအျခားကို သိလုိ၍ငိုသည္” ဟု နားေတာ္ေလ ွ်ာက္ေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း ေရႊေပလႊာလည္း ေရးေစျပီး ဖတ္ေစေလသည္။ ေျမးေတာ္ လည္း တုိင္းျပည္အပုိင္းအျခားကုိ ၾကားေသာ္ အငိုတိတ္ေလသည္။


မင္းၾကီးလည္း ထုိသုိ႔ အံ့ဘြယ္ကို ျမင္ေသာ္ “ ငါ့ေျမးေတာ္၏ နန္းေတာ္ကို ငါေစာင့္ပါသည္” ဟု မိန္႔ျပီး ေျမးေတာ္ကို ရင္ခြင္ပိုက္လ်က္ ရာဇပလႅင္ထက္ တင္ျပီး ရာဇဘိေသက ခံေလသည္။ ထုိသုိ႔ ဘိသိတ္ခံျပီး မၾကာေသာရက္လတြင္ က်န္စစ္မင္း၏ မိန္းမျဖစ္ခဲ့သူ သမၻဴလ သည္ က်န္စစ္သား မွာထားသည့္ အတုိင္း “ ေယာက်္ားဖြားရင္ သားႏွင့္လက္စြပ္ကို ယူ၍ လာလွည္႔ ” ဟုဆုိခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ ယခု က်န္စစ္မင္းမွာ မင္းၾကီး ျဖစ္ေနျပီဟု ၾကားေသာေၾကာင့္ ခုႏွစ္အရြယ္သားငယ္ကုိ ေခၚေဆာင္လာေလသည္။ နန္းေတာ္အျပင္ ေရာက္ေသာ္ ဟုိဟုိသည္သည္ ၾကည့္ေနမိသည္။
မင္းရဲမက္တုိ႔ကလည္း “ ဟယ္ မိန္းမ ဘုရင္မင္းၾကီး ဗိုလ္ရူသဘင္ျပဳေတာ္မူေနသည္ သည္တြင္ မေနႏွင့္ ထြက္သြားေလာ”
သမၻဴလကလည္း “ မင္းခ်င္းတုိ႔ မင္းၾကီးကို အကၽြႏု္ပ္ ေလ ွ်ာက္စရာရွိပါသည္၊ ေလ ွ်ာက္ပါရေစဦး” ဟု ဆုိေလေသာ္။ မင္းခ်င္းတုိ႔လည္း မင္းၾကီးဟာ တုိင္းျပည္သခင္ျဖစ္သည္ သင္ကား သူဆင္းရဲမ ျဖစ္သည္။ ဘာမ်ားတင္စရာရွိတုန္းဟု ဆုိလ်က္ မေပး၀င္ဘဲ ေနေလသည္။
သမၻဴလလည္း ၾကံရာမရ ျဖစ္ျပီး က်န္စစ္သားေပးခဲ့ေသာ လက္စြပ္ကို ျပသေလသည္။ မင္းခ်င္းတုိ႔လည္း လက္စြပ္ကို ျမင္ေသာ္၊ လက္စြပ္ကား မင္းသားတုိ႔သာပိုင္ဆုိင္ေသာ လက္စြပ္မ်ိဳးျဖစ္သျဖင့္ တုန္လူပ္သျဖင့္ မင္းၾကီးဆီ ၀င္ျပီး မိန္းမတစ္ေယာက္ လက္စြပ္ျပလ်က္ ၀င္ခြင့္ေတာင္းေနေၾကာင္း နားေတာ္  ေလ်ွာက္ေလသည္။

မင္းၾကီးလည္း ေခၚေတာ္မူေစလ်က္ မင္းအမတ္တုိ႔ေရွ့တြင္ “ ဤမိန္းမေက်းဇူးကား ငါအေပၚတြင္ ေက်းဇူးအလြန္ၾကီးမားလွသည္” ဟုမိန္႔ျပီး ဦးေဆာက္ပန္း ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ မိဖုရား ေျမွာက္ေလသည္။
မင္းၾကီးလည္းအကယ္၍သားေတာ္သာ အခ်ိန္ေစာျပီးလာခဲ့ေသာ္ အိမ္ေရွ့အရာေပးႏုိင္သည္။ ယခုမူကား ေျမးေတာ္ကို အိမ္ေရွ့အပ္ႏွင္းျပီးသျဖင့္ သားေတာ္ကို ဓညာ၀တီႏွင့္တကြ ေတာင္စဥ္ခုႏွစ္ခရုိင္ကို အပုိင္ေပးျပီး မင္းအျဖစ္ျပဳေပးေလသည္။

Share:

No comments:

Post a Comment