က်န္စစ္သား အပုိင္း (၁) ေစာလူးမင္း အဖမ္းခံရျခင္း

က်န္စစ္သားဟာ အေနာ္ရထာမင္းအမ်က္ေတာ္သင့္သည္မွ စ၍ ေရွာင္ေနရာမွ သားေတာ္ေစာလူးမင္း နန္းေတာ္ေသာ္ က်န္စစ္သားကုိ အမတ္တုိ႔၏ တုိက္တြန္းခ်က္ျဖင့္ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေခၚေလသည္။ က်န္စစ္သား ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ျပီး အခစား၀င္ေနေလသည္။ တစ္ေန႔ေသာ္ ေစာလူးမင္းသည္ သူ၏ ငယ္ကၽြန္ ငရမန္ ႏွင့္ အန္ကစားရာတြင္ ငရမန္ႏုိင္ေလ၏။ ႏုိင္၍ လက္ခေမာင္းခတ္ေလ၏။


ထုိသည္ကို ေစာလူးမင္းက “ ဟဲ့ ငါ့ကုိ အန္တစ္ပြဲ မ ွ် ႏုိင္ေလသည္ကို ထ၍ လက္ခေမာင္းခတ္ေလဘိ၏၊ ေယာက်ာ္းမွန္ရင္ ငါ့ကို နင္စားေသာ ပဲကူးျဖင့္ ပုန္ကုန္ေလ” ဟု ေျပာမိေလသည္။ ငရမန္ကလည္း “ တကယ္လား” ဟုေမးေလေသာ္ ေစာလူးမင္းက “ ငါသုိ႔ေသာ မင္းသည္ မဟုတ္ေသာ စကားကို မဆုိ” ဟု ျပန္မိန္႔ေလေသာ္။ ငရမန္လည္း ပဲခူးျပန္ျပီးပုန္ကုန္ထၾကြေလသည္။ ေစာလူးမင္းလည္း ငရမန္ကုိ နိွမ္နင္းအံ့ဟု ဆုိကာ က်န္စစ္သားကို တပ္မွဴးလုပ္ေစျပီး ခ်ီတက္ေလသည္။ အတန္ၾကာခ်ီတက္လာျပီးေသာ္ ညေရာက္သျဖင့္ တပ္ခ်ျပီး နားေနၾကေလသည္။ ထုိအခါ ငရမန္က အသင့္ စီစဥ္ထားေသာ ရႊံညြန္႔မ်ားရာအရပ္တြင္ ႏွီးျဖင့္ ဆင္ရုပ္၊ျမင္းရုပ္၊လူရုပ္ျပဳျပီး စစ္ခ်ီတက္လာသလုိ ဗံုေမာင္းမ်ားျဖင့္ တီးခတ္၍ စစ္ခ်ီသံမ်ားျပဳလုပ္လာေလသည္။ က်န္စစ္သားႏွင့္ ေစာလူးမင္းတုိ႔လည္း စစ္ခ်ီသည္ ထင္ျပီး မဆင္မျခင္ လုိက္ေလရာ ရႊံညႊန္႔မ်ားအတြင္းသုိ႔ က်လ်က္ စစ္သည္အေပါင္းတုိ႔လည္း ပ်က္ေလသည္။ ေစာလူးမင္းလည္း ဆင္အေပၚကဆင္းလ်က္ ေတာထဲတြင္ ပုန္းခုိေနေလသည္။ က်န္စစ္သားလည္း ျမင္းျဖင့္ အျပင္း ဒုန္းစုိင္း စီးရာ မုိးေသာက္ေသာ္ ေနျပည္ေတာ္ကို ေရာက္ေလသည္။

ေစာလူးမင္းသည္ စားေတာ္ ၃ နပ္တုိင္ေအာင္ မစားရသည္ႏွင့္ ငတ္မြတ္ေသာေၾကာင့္ ပုန္းရာမွ ထြက္ျပီး အစာရွာထြက္ေလေသာ္ ထင္းေခြသူနဲ႔ ေတြ႔ေလသည္။ ထင္းေခြသူကို သူ၏ လက္စြပ္ေပးျပီး ထင္းေခြသူဆီက ထမင္းထုပ္၀ယ္ေလသည္။ ထင္းေခြသူကား ငရမန္၏ အခုိင္းျဖစ္ေလရာ ေနာက္ပုိင္း ငရမန္သိသျဖင့္ ေစာလူးမင္းကို ဖမ္းစီးထားေလသည္။

Share:

No comments:

Post a Comment