နရသီဟပေတ့ အပုိင္း(၂) မြန္ဂုိျဖင့္ စစ္ျဖစ္ျခင္း

တေန႔တြင္ နရသီဟပေတ့ထံ တရုတ္ျပည္က မြန္ဂုိသံအမတ္ေတြ ေရာက္ရွိလာေလသည္။ သံအမတ္ေတြကား နရသီဟပေတ့ကို ခပ္ရုိင္းရုိင္းဆက္ဆံေလသည္။ နရသီဟပေတ့လည္း ေဒါသထြက္သျဖင့္ သံအမတ္အားလံုးကို ေခါင္းျဖတ္ေစေလသည္။ ထုိသတင္းကို မြန္ဂုိတုိ႔ၾကားလ်ွင္ စစ္တပ္ျဖင့္ ပုဂံျပည္ကို လႊတ္ေလသည္။ နရသီဟပေတ့လည္း ျမိဳ႔ကို ခုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္လုိသျဖင့္ အုတ္ကို လ်င္ျမန္စြာ လုိအပ္သျဖင့္ ဘုရားပုထုိးေတာ္မ်ားကို ဖ်က္ကာ ျမိဳ႔ရုိးကို အခို္င္အမာတည္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အမတ္တုိ႔၏ တုိက္တြန္းခ်က္ေၾကာင့္ စစ္သူၾကီး အနႏၱပစၥည္းကို လႊတ္ကာ တရုတ္မြန္ဂုိတုိ႔ကို ဆီးၾကိဳတုိက္ခုိက္ေစေလသည္။

တရုတ္တပ္မ်ားမွာ အလြန္အမင္းအင္အားၾကီးသည္ျဖစ္ျပီး ငေဇာင္ခ်မ္းတြင္ အျပင္းအထန္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ၾကေလသည္။ တရုတ္ဘက္လည္း အက်အရူံးမ်ားျပီး ငေဇာင္ခ်မ္းတြင္ဖြဲ႔ထားေသာ ခံတပ္ကို သံုးလတုိင္ ေအာင္ ေဖာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ တရုတ္မြန္ဂုိမ်ား ထပ္ျပီးေရာက္ေရာက္လာသျဖင့္ ငေဇာင္ခ်မ္းခံတပ္ မခံႏုိင္ဘဲ ပ်က္ေလသည္။ ထုိအခါ သရပါတံခါးေစာင့္ေသာ နတ္သည္ ဘုရင္၏ ဆရာေတာ္ကို ေျခေတာ္လူပ္ျပီး ေလ်ွာက္တင္ေလသည္။ “ ယေန႔သည္ ငေဇာင္ခ်မ္းပ်က္ခဲ့ေလျပီ၊” ဟု ေလ်ွာက္သျဖင့္ ဆရာေတာ္လည္း ဘုရင္ကို မိန္႔ေလသည္။ ဘုရင္လည္း ထုိအေၾကာင္းၾကားလ်ွင္ ေလွေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ျပဳလုပ္ျပီး ပုသိမ္သုိ႔ စုန္ေတာ္မူေလသည္။

စစ္သူၾကီး အနႏၱပစၥည္းလည္း မန္လည္ေတာင္ရံမွာ ခံတပ္ျမိဳ႔တည္ျပီး အျပင္းအထန္ခုခံေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ တရုတ္မြန္ဂုိတုိ႔က စစ္တပ္ကို လႊတ္ျမဲလႊတ္သျဖင့္ အင္အားမမ်ွကာ ထုိတုိက္ပြဲတြင္ စစ္သူၾကီး အနႏၱပစၥည္း က်ရူံးေလသည္။ ထုိအခါ စစ္သူၾကီး ရႏၱပစၥည္းက လူသူကို စုျပီး ပုဂံသုိ႔ စုန္လာေသာ္ ေနျပည္ေတာ္တခု လံုး ျပည္ျမိဳ႔သို႔ စုန္သြားျပီ သိသျဖင့္ ဘုရင္ေနာက္သို႔ လုိက္ေလသည္။ တရုတ္မြန္ဂုိသုိ႔ ပုဂံေရာက္ေသာ္ ဘုရင္ကို ဖမ္းရန္ ျပည္ျမိဳ႔သို႔ လုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆရာေတာ္ရွင္ဒိသာပါေမာကၡက မြန္ဂုိ ကူဗလုိင္ခန္ ရွိရာသို႔ အေရာက္သြားျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းေသာေၾကာင့္ မြန္ဂုိတပ္မ်ား ဆုတ္ခြာသြားေလသည္။

ထုိခ်ိန္မွစျပီး နရသီဟပေတ့ကို တရုတ္ေျပးမင္းဟု ရာဇ၀င္တြင္ေလသည္။ နရသီဟပေတ့လည္း တရုတ္ျပန္သည္ၾကားေသာ္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ရန္ စီစဥ္ေနစဥ္ သီဟသူက လုပ္ၾကံမည္ဟု သတင္းထြက္ သျဖင့္ ေျခက်င္းျဖင့္ ထားရာ သီဟသူက ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားျပီး ဗုိလ္လူအေပါင္းကို စုရူံးျပီး ျပည္ျမိဳ႔ကို အခုိင္ေနေလသည္။ နရသီဟပေတ့လည္း သားေတာ္ျပည္စား သီဟသူအား ယံုၾကည္ျပီး စစ္သည္ မ်ားကို မစုရုံးဘဲ ဆန္တက္ေလေသာ္ သားေတာ္က မသြားရန္တားျပီး အဆိပ္ထည့္ထားေသာ စားေတာ္ကို ေခၚရန္ ဆက္သေလသည္။ ဘုရင္တြင္ စစ္သူအင္အားနည္းေသာေၾကာင့္ နရသီဟပေတ့မွာ ေရြးစရာ လမ္း မရွိေတာ့ဘဲ လက္စြပ္ကို ေရစက္ခ်ကာ “ သံသရာတြင္ သားေယာက်ၤား ကို မရလုိ” ဟုဆုေတာင္းျပီး စားေတာ္ေခၚကာ ထုိခဏတြင္ အနိစၥေရာက္ေလသည္။ နရသီဟပေတ့သည္ အသက္ ၆၀ တြင္ အနိစၥေရာက္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment