နရသီဟပေတ့မင္း အပုိင္း(၁)

နရသီဟပေတ့မင္းသည္ အမတ္ၾကီးရာဇသၾကၤ ေကာင္းမူေၾကာင့္ မင္းျဖစ္လာသူျဖစ္သည္။ တေန႔ ဥဇနာမင္းၾကီး လြန္ေသာ္ သားေတာ္ၾကီးျဖစ္ေသာ သီဟသူသည္ နန္းလ်ာျဖစ္ရာ နန္းတက္ရာတြင္ အမတ္ၾကီးရာဇသၾကၤမွ နန္းတြင္း အမတ္မ်ားကို စည္းရုံးျပီး သီဟသူသည္ ေဒါသၾကီးသူျဖစ္သည္၊ တရားေစာင့္သူမဟုတ္ဟု စသျဖင့္ သိမ္းသြင္းသျဖင့္ အမတ္မ်ားလည္း ရာဇသၾကၤႏွင့္ တစိတ္၀မ္းျဖစ္ ၾကျ႔ပီးလ်ွင္ သီဟသူကို နန္းခ်ကာ နရသီဟပေတ့ကို နန္းတင္ေလသည္။


နန္းတင္ျပီး နရသီဟပေတ့သည္ ရာဇသၾကၤေလ်ွာက္ထားသည္ကို အမ်က္ရွျပီး ဒလျမိဳ႔သို႔ စည္းစိမ္သိမ္းျပီး ပို႔ေဆာင္ေစေလသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရာဇသၾကၤမရွိဟုၾကားလ်ွင္ ႏိုင္ငံတ၀န္း ပုန္ကန္ၾကေလသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို နရသီဟပေတ့သိေသာ္ စိတ္မသာမယာျဖစ္ေနျပီး တုိင္ပင္စရာ အမတ္ေကာင္းလည္း မရွိသျဖင့္ မူိင္ေနသည္ကို မိဖုရားက မင္းၾကီးကို ရာဇသၾကၤအမတ္အား ျပန္ေခၚရန္ တုိက္တြန္းေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း ၾကံရမရေတာ့ဘဲ မင္းမိန္႔သိမ္းကာ ရာဇသၾကၤအမတ္ကို ျပန္လည္ ဆင့္ေခၚေစေလသည္။

နရသီဟပေတ့လည္း ရာဇသၾကၤကို စားျမဲ၊ရွိျမဲ အေဆာင္အေယာင္အျပင္ ဆုလာဘ္အသစ္ေတြပါ ခ်ေပးျပီး ပုန္ကန္ျခားနားရာ မုတၱမသုိ႔ စစ္ခ်ီတက္ေစေလသည္။ မုတၱမကို ေအာင္ျမင္စြာသိမ္းႏုိင္ျပီးလ်ွင္ ေနာက္ထပ္ ပုန္ကန္ရာ မစၦဂီရီ(ယခုသရက္ျမိဳ႔) ကို စစ္ခ်ီတက္ျပန္သည္။ မစၦဂီရီကို ေအာင္နုိင္ေသာ္လည္း အမတ္ၾကီး ရာဇသၾကၤမွာ အသက္အားျဖင့္ ၆၂ ေရာက္ေနသည္ကား တစ္ေၾကာင္း၊ အလြန္အမင္းအလုပ္ၾကိဳးစားျပီး နားခ်ိန္မေပးသည္ကား တစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္မေရာက္မီပင္ အနိစၥေရာက္ေလသည္။

နရသီဟပေတ့မင္းလက္ထက္တြင္ ထင္ရွားေသာ ျဖစ္အင္တစ္ခုမွာ မိဖုရားေစာလံုျဖစ္ေလသည္။ မိဖုရား ေစာလံုသည္ နရသီဟပေတ့၏ အခ်စ္ဆံုးမိဖုရားျဖစ္ေလသည္။ တေန႔ေသာ္ ဘု၇င္မွ က်ီစားလိုသျဖင့္ ေရကစားရာတြင္ ေစာလံုကို ေရရႊမ္းရႊမ္းစြတ္ေအာင္ ေရပတ္မိသည္။ ဘုရင္မွ က်ီစားေသာ္လည္း ေစာလံု မွာ ဘုရင္ကို အညိုးထားလ်က္ ဘုရင္စားေတာ္ေခၚရာတြင္ အဆိပ္ထည့္ေလသည္။ ဘုရင္စားေတာ္ေခၚ ခါနီးတြင္ နန္းတြင္းေခြးက “ေခ်” သျဖင့္ ဘုရင္က ေခြးကို အစာေကၽြးရာ ထုိခဏတြင္ ေသေလသည္။ ဘုရင္လည္း ေဒါသထြက္လ်က္ စစ္ေဆးေလရာ ေစာလံုလက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းေပၚသျဖင့္ အခ်စ္ၾကီး အမ်က္ၾကီး ဆုိသကဲ့သို႔ ေစာလံုကို သံက်ပ္ျပဳလုပ္ေစျပီး မီးရူိ႔သတ္ေစေလသည္။

ေစာလံုလည္း ဗုဒၵဘာသာ၀င္ပီပီ ေလာကဓံကို ၾကံၾကံခံျပီး ေန႔စဥ္ သီတင္းသီလ ေဆာက္တည္ျပီး ဂုဏ္ေတာ္ မ်ားကိုသာ ပြားမ်ားေလသည္။ မီးရူိ႔သည့္ေန႔တြင္ မီးမွာ ေစာလံုဆီကို ေလာက္ကၽြမ္းျခင္း မရွိေပ။ သံုးၾကိမ္တိတိ ရူိ႔ေသာ္လည္း မေလာင္ေပ။ ေစာလံုလည္း သစၥာျပဳေလေသာ္ ထုိခဏ မီးေလာက္ကၽြမ္းျပီး ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ေလသည္။
Share:

1 comment: