ထီးလုိမင္းလုိ

ေအဒီ ၁၂၁၁ တြင္ ေဇယ်သိခၤ ေခၚ ထီးလုိမင္းလုိ နန္းတက္ေလသည္။ ခမည္းေတာ္ျဖစ္ေသာ နရပတိစည္သူသည္ အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးေသာ မင္းျဖစ္ေလ၏။  နရပတိစည္သူ၏ ခမည္းေတာ္ နရသူ ႏွင့္ နရသိခၤ တုိ႔၏ နန္းလုပြဲ စိတ္၀မ္းကြဲမူမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရသျဖင့္ မိမိလြန္ေသာ္ ထုိအျဖစ္ဆုိးမ်ိဴ းကို မျဖစ္ေစလုိ သျဖင့္ မိမိ နတ္ရြာ မစံမီ နန္းဆက္ခံဖုိ႔ အေရးကို အေသအခ်ာ ျပဳ ထားေလသည္။

နရပတိစည္သူသည္ မိမိ အမတ္မ်ား ႏွင့္ တုိင္ပင္ရာ ေရွးယခင္ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္မ်ားက တုိင္းျပည္ကို သာယာေအာင္ ဘုရင္မ်ား ဘယ္လုိ အုပ္ခ်ဴ ပ္သည္ကို ေမးျမန္းရာ အမတ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ေသာ အတုိင္အပင္ခံမ်ားျဖင့္ တုိင္းျပည္ကို ေကာင္းမြန္စြာ အုပ္ခ်ဴ ပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း အာဏာကို ညီမွ်စြာ ခြဲေ၀ထားသျဖင့္ နန္းလုမူမ်ား ေပၚေပါက္ေလ့မရွိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားၾကေလ၏။

နရပတိစည္သူလည္း သေဘာေတာ္က်ကာ လႊတ္ေတာ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ မိမိသားေတာ္ ၅ ပါး ရွိသည့္အနက္ အငယ္ဆံုးသားေတာ္ ေဇယ်သိခၤ ကို ထီးနန္းလႊဲခဲ့ေလ၏။ ထုိျပင္ သားေတာ္ၾကီးမ်ား ကုိလည္း အေရးပါေသာ လႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ားတြင္ ရာထူးၾကီးမ်ား ေပးထားသျဖင့္ ဘုရင္တြင္ အာဏာအျပည့္အ၀ မရွိဘဲ အားလံုး အတူတကြ စုရုံးကာ အေရးကိစၥမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရသျဖင့္ ထီးလုိမင္းလုိ ေခတ္တြင္ ပုဂံျပည္ၾကီးသည္ သာယာ၀ေျပာခဲ့ေလ၏။

သုိ႔ေသာ္လည္း အခြန္ေတာ္ေကာက္ခံေရးဘက္တြင္ အခက္အခဲ ရွိခဲ့ေလသည္။ သာသနာေတာ္ကို လြန္စြာ သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသျဖင့္ မ်ားစြာေသာ သေဌးမ်ား၊ သူဆင္းရဲ လယ္သမားမ်ားပင္ မိမိတုိ႔ပုိင္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို သာသနာေတာ္ တြက္ လွဴ ဒါန္းခဲ့ၾကသျဖင့္ အခြန္ေတာ္ ေကာက္ခံရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိခဲ့ေလသည္။ ထုိေခတ္က သာသနာေတာ္ အတြက္ လွဴ ဒါန္းထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို အခြန္ေကာက္ခြင့္ မရွိေပ။

ထီးလုိမင္းလုိ ဘုရား 
ထီးလုိမင္းလုိသည္ တုိင္းျပည္ကို ေကာင္းမြန္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ ပုန္ကန္သူဟူ၍ မရွိေပ။ ေနျပည္ေတာ္သည္လည္းလြန္စြာ သာယာ၀ ေျပာေလသည္။ ခမည္းေတာ္ နရပတိစည္သူ တည္ေသာ ေဂါေတာ့ပလႅင္ မျပီးသည္ကို ဆက္လက္ျပီး တည္ေတာ္မူေလသည္။ ထုိျပင္ ထီးလုိမင္းလုိ ဘုရားကိုလည္း တည္ထားခဲ့သည္။
တုိင္းျပည္ကို မင္းက်င့္တရား ၁၀ ပါးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျပီး သက္ေတာ္ ၆၀ တြင္ အနိစၥ ေရာက္ေတာ္မူေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment