နရပတိစည္သူ အပိုင္း(၂)

နရပတိစည္သူသည္ ေနာင္ေတာ္မင္းယဥ္နရသိခၤကို လုပ္ၾကံရာတြင္ လြယ္ကူစြာလုပ္ၾကံႏုိင္သည္ကို သတိထားမိသျဖင့္ မိမိလက္ထက္မူကား အေစာင့္ကုိယ္ရံေတာ္တပ္ရင္း တစ္ခုဖြဲ႔ျပီး နန္းတြင္း၊နန္းျပင္ အေစာင့္ ထားေလသည္။ အတြင္းကုိယ္ရံေတာ္၊ အျပင္ကုိယ္ရံေတာ္ စသျဖင့္ အေျမာက္အျမားထားေလသည္။ ထုိ မ်ွမကေသး နန္းေတာ္အတြင္းရွိ ေရႊ၊ေငြ၊ ဆန္ေရ စပါး အစရွိသည္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုရေလသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အ၀န္း ဆက္သလာေသာ အခြန္မွန္သမ်ွကို ေရးျပီး ဗုိလ္ရူသဘင္ခံတုိင္း ဖတ္ရူေစေလသည္။


ေရွးဘုိးေတာ္တုိ႔၏ ကုသုိလ္ျပဳသည့္အတုိင္း နရပတိစည္သူလည္း ကန္ေတာ့ပလႅင္ ဘုရားကို တည္ေတာ္မူေလသည္။ တေန႔ေသာ္ နရပတိစည္သူသည္ ေယာက္ဖေတာ္၏ မယားကို ျမင္လ်ွင္ တပ္မက္စိတ္ျဖစ္ျပီး အရူးအမူးျဖစ္ေလ၏။ ထုိအေၾကာင္းကို မိဖုရားေခါင္ၾကားေသာ္ မင္းၾကီးကို“ သူ႔ မယားကို ယူေတာ္မူသည္ကို သူ ခ်မ္းသာႏုိင္မည္ေလာ၊ ယခင္ေနာင္ေတာ္ၾကီးသည္လည္း မယားေၾကာင့္ ပ်က္စီးရသည္ မဟုတ္တံုေလာ ဟု ေလ်ွာက္ေသာ္ နရပတိစည္သူမွ သတိျပန္၀င္ကာ ေယာက္ဖေတာ္၏ မယားကို စိတ္ျဖင့္ ျပစ္မွား မိသျဖင့္ ေယာက္ဖေတာ္ကို ေခၚကာ ေမာင္းမ ႏွစ္ဦး ကို
 ေပးကမ္းေလသည္။

နရပတိစည္သူ ေရႊၾကက္ယက္ဘုရားကို သြားဖူးရန္ ေရလမ္းခရီးျဖင့္သြားေနစဥ္ မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္မွ မင္းၾကီး၏ ေလွကို စတင္တုိက္ခုိက္ေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း ရဲမက္ ရန္မန္ငေထြးကို ေရ၀ယ္ဆင္းေစျပီး
မိေက်ာင္းကို သုတ္သင္ေစေလရာ သတ္ႏုိင္သျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ေလသည္။ ရန္မန္ငေထြးသည္ က်ားကိုလည္း တစ္ေယာက္ခ်င္း သတ္ႏုိင္ေလ၏။ ဆင္ကိုလည္း တစ္ေယာက္ခ်င္း သတ္ႏုိင္ေလ၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္ နရပတိစည္သူမွ သေဘာက်လ်က္ အနႏၱ သူရိယ ဟူေသာ အမည္ကို ေပးအပ္ေလသည္။
တုိင္းျပည္အတြင္း သူပုန္ရွိတုိင္း အနႏၱ သူရိယကိုသာ ေစေတာ္မူေလသည္။

တေနေသာ္ မင္းၾကီးမွ သားေတာ္ ၅ ပါးကို နန္းရင္ျပင္သုိ႔ ေခၚေဆာင္ေလသည္။ ေခၚေဆာင္ျပီးေသာ္ နန္း
ေျမျပင္တြင္ ထီးျဖဴကို စိုက္ေစေလသည္။ ထုိေနာက္ သားေတာ္ ၅ ပါးကို ပတ္ပတ္၀ုိင္းထုိင္ေစျပီး သစ ျပဳေလသည္။ ” မင္းျပဳထုိက္သူကို ထီးျဖဴညႊတ္ေစေသာ၀္” ဟုဆုိေသာ သားေတာ္အငယ္ ေဇယ်သိခၤကို ထီးျဖဴညႊတ္ေလသျဖင့္ ေနာင္တြင္ ”ထီးလုိမင္းလုိ” ဟု အမည္တြင္ေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း သားေတာ္အၾကီး မ်ားကို နယ္ေျမမ်ားပိုင္းျခားေပးျပီး ေဇယ်သိခၤကို အိမ္ေရွ့အရာေပးေလသည္။ နရပတိစည္သူလည္း သက္ေတာ္ ၆၆ ေရာက္လ်ွင္ မက်န္းမာသျဖင့္ အနိစၥ ေရာက္ေတာ္မူေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment