နရသူ အပုိင္း(၂) ဓမၼာရံၾကီးကို တည္ေတာ္မူျခင္း ႏွင့္ နတ္ရြာစံျခင္း

နရသူမင္းသည္ ေဒါသအလြန္တရာၾကီးေသာမင္းျဖစ္ေလသည္။ ေဒါသအလြန္ၾကီးသျဖင့္ ကိစၥအေသး ေလးကအစ သည္းခံျခင္းမရွိပါ။ တခါ ကိစၥတခုေၾကာင့္ အေလာင္းစည္သူေပးထားေသာ သတုိ႔သမီး တပါး စိတ္ေကာက္၍ သူ႔ထံမလာသည္ကို ကြပ္မ်က္ပစ္ေလသည္။ ဘေထြးေတာ္မ်ားကိုလည္း ကြပ္မ်က္ေလသည္။ ရဟန္းေတာ္တခ်ိဳ႔ကိုလည္း လူထြက္ေစျပီး အမူထမ္းခုိင္းေလသည္။ တုိင္းျပည္လည္း ဆင္းရဲေလသည္။ တေန႔ေသာ္ နရသူသည္ ေဘးေတာ္တုိ႔လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္အတုိင္း ကုသိုလ္ေတာ္တခု လုပ္ရန္ အၾကံရေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မင္းမွဴးမတ္တုိ႔ကို ေခၚျပီး တုိင္းျပည္အႏွံရွိ ပန္းရံဆရာမ်ားကို ေခၚေစေလသည္။


ပန္းရံဆရာမ်ားကို ေခၚေစျပီးဓမၼာရံၾကီးကို တည္ေလသည္။ နရသူသည္ ေစ့စပ္သူျဖစ္ေလရာ ပန္းရံဆရာမ်ား ေဆာက္ျပီးသမ်ွကို အပ္ေတာ္တေခ်ာင္း ျဖင့္ အုတ္ၾကားတြင္ ထုိးျပီး စစ္ေဆးေလသည္။ အပ္ ထုိး၍ ၀င္လ်ွင္ အေမးအျမန္းမရွိ ထုိေနရာတြင္ပင္ ကြပ္မ်က္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပန္းရံဆရာတုိ႔မွာ လုိအပ္သည္ ထက္ ပုိ၍ ပင္ပန္းသည့္အျပင္ မင္းကြပ္မ်က္မွာကို ေၾကာက္ရြံရေလသည္။ တခ်ိဳ႔ပန္းရံဆရာတုိ႔လည္း ေနျပည္ေတာ္မွ တိမ္းေရွာင္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဓမၼာရံၾကီးမွာ လူအင္အား မမ်ွကာ ျပီးဆံုးျခင္းမရွိဘဲ ရွိေနေလသည္။ ထုိအခါ ပညာရွိေသာ အမတ္သည္ မင္းၾကီးကို ပညာေပးခ်င္သျဖင့္ ေဆာက္ခြင့္ေတာင္းေလသည္။ ထုိအမတ္သည္ ဘုရင္အလုိေတာ္အက် ေစ့စပ္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရင္ ေမာ့၍ၾကည့္မရေသာ ေနရာတြင္ အပ္တေခ်ာင္းထုိးစာမ်ွ ခ်န္ထားေလသည္။ ေက်ာင္းေတာ္ကို ေဆာက္ျပီးေသာ အမတ္လည္း ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ေျပးေလသည္။ မင္းၾကီးသည္ ထုိ အပ္တေခ်ာင္းထုိးလုိ႔ရသည္ကို သိေသာ္ အလြန္ေဒါသျဖစ္ေလရာဓမၼာရံၾကီး ကို ထီးေတာ္မတင္ဘဲ အမတ္ကို အရွာလႊတ္ခုိင္းေလသည္။

ထုိေန႔ မွ စ၍မင္းၾကီးသည္ ပိုျပီးေဒါသၾကီးလာေလသည္။ တေန႔ ကုလားမင္းသမီးတပါး သည္ နရသူကို အခစား၀င္ရေလသည္။ ထုိ႔သို႔ ၀င္ေနရင္း နရသူ ေရအိမ္၀င္ေသာ္ သန္႔သက္ေရ မယူသည္ကို မင္းသမီးေတြ႔ ေသာ္ ဘုရင္က ေခၚသည္ကို ရႊံေသာအားျဖင့္ အနားမကပ္ဘဲေနရာ မင္းၾကီးက သန္လ်က္ျဖင့္ ထုိေနရာ တြင္ ခုတ္သတ္ေလသည္။ ထုိသတင္းကို ကုလားမင္းသမီး၏ ခမည္းေတာ္ၾကားေသာ္ ကုလားသူရဲေကာင္း ရွစ္ေယာက္ေရႊးလ်က္ “ အေမာင္တုိ႔ ငါ့သမီးေတာ္ကို သတ္ေသာမင္းရွိရာ သုိ႔သြားျပီး ထုိမင္းကို သတ္ေခ်။ ထုိမင္း ေသလ်ွင္ သင္တုိ႔ကိုယ္တုိင္လည္း လက္နက္ျဖင့္ ထုိး၍ သတ္ေစ။ သင္တုိ႔ သား၊မယား မ်ား သံုးစြဲ လုိ႔ မကုန္ႏုိင္ေသာ ေရႊေငြကို ငါေပးေတာ္မူမည္” ဟု မိန္႔သျဖင့္ ကုလားသူရဲလည္း သတ္မည္ ဟု ၀န္ခံျပီး ပုဂံေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလသည္။ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ေသာ္ မင္းၾကီးအား ခရုသင္းျဖင့္ မဂၤလာ ခံေစရန္ေလ်ွာက္ေလေသာ္ မင္းၾကီးက ယံုသျဖင့္ မဂၤလာခံယူေနစဥ္ ကုလားတုိ႔လည္း အသင့္ေဆာင္ထား ေသာ ဓားငယ္တုိ႔ျဖင့္ မင္းၾကီးကို ထုိးသတ္ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း ထုိေနရာတြင္ သတ္၍ေသေလသည္။ ထုိ႔မွ နရသူ ေခၚ ကုလားက်မင္းလုိ႔ အမည္ထြင္ေလသည္။ မင္းမွဴးမတ္တုိ႔လည္း အလြန္အံ့ၾသဖြယ္တုိ႔ကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း နရသူ ၏ ရက္စက္ မူ႔ေၾကာင့္ ေဆးမကုဘဲ ထားေသာ္ နရသူ နတ္ရြာစံေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment