အေလာင္းစည္သူမင္း

ဘုိးေတာ္က်န္စစ္သား နတ္ရြာစံေလေသာ္ ေျမးေတာ္ အေလာင္းစည္သူ နန္းတက္ေလသည္။ မင္းျဖစ္ေတာ္ မူျပီး မဟာသမုဒၵရာအရပ္တုိ႔ကို ရူစားခ်င္သျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ရေသာ အမတ္မ်ားျဖင့္  ေသခ်ာစီရင္ေစျပီး ေလွအမ်ားျဖင့္ သမုဒၵရာသုိ႔ ဆုန္ဆင္းေလသည္။ ထုိသုိ႔ သုမုဒၵရာသုိ႔ လွည့္ပတ္ရင္း သိန္းခုိကၽြန္း(သီရီလကၤာ)သုိ႔ေရာက္ေလသည္။ သိန္းခုိမင္းလည္း ေလွစစ္သည္အမ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္လာေသာ အေလာင္းစည္သူကို သမီးေတာ္ဆက္သေလသည္။ သမီးေတာ္ကို လက္ခံျပီး အေရွ့ေတာင္အာရွ အႏွံ လည္ပတ္ေလသည္။ အေလာင္းစည္သူသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾကာရွည္စြာ မေန တုိင္းျပည္အႏွံလွည္႔ပတ္ေနသျဖင့္ တုိင္းျပည္အတြင္း ပုန္ကန္သူမ်ား ေပၚေပါက္လာေလသည္။ မြန္ျပည္ လည္း ေသာင္းက်န္းေလသည္။ တနသၤာရီလည္း ဆက္ျမဲအခြန္ကို မဆက္ဘဲေနေလသည္။ အေနာ္ရထာမင္း အာဏာတည္ခဲ့ေသာ ေနရာအႏွံတြင္ ပုန္ကန္မူျဖစ္ေလသည္။ အေလာင္းစည္သူလည္း ေသာင္းက်န္းေသာ ျမိဳ႔ရြာမ်ားကို စစ္သည္အမ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္ျပီး ႏွိမ္ႏွင္းရေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ရဲမက္ အမ်ားတုိ႔မွာ ပုိျပီး ဆင္းရဲရေလသည္။


တုိင္းျပည္ကို ျငိမ္သက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျပီးေသာ္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ခဏျပန္လာသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ စံျမန္းေနခုိက္ မိမိကိုယ္ကို အထင္ၾကီး၀င္ေလသည္။ “ ငါ့ကား ဘုန္းၾကီးေသာ မင္းျဖစ္သည္၊ နတ္သိၾကားသုိ႔ဆက္သေသာ ေဗာဓိခက္တုိ႔ျဖင့္ ဘုရားရုပ္ထုေတာ္ ကုိးကြယ္ရသည္၊ ငါ၏ ေဘးေတာ္၊ဘုိးေတာ္ တုိ႔ကား ငါ့ေလာက္ ဘုန္းၾကီးမည္မထင္ ဟု ၾကံမိျပီး ထုိခဏတြင္ မ်က္လံုးႏွစ္ဖက္ကြယ္ေလသည္။ မင္းအမတ္တုိ႔လည္း အလြန္ေၾကာက္လန္႔ၾကကုန္ျပီး ဟူးရားတုိ႔ကို ေမးရာ ဟူးရားတုိ႔က မင္းၾကီးကို ေမးျမန္းရာ မင္းၾကီးက သူေတြးမိပံုကို ျပန္လည္ မိန္႔သျဖင့္ ဟူးရားတုိ႔ကလည္း ေဘးေတာ္၊ဘုိးေတာ္ ရုပ္ထု မ်ားကို ထုေစျပီး မင္းၾကီးကို ျပန္လည္ ေတာင္းပန္ကန္ေတာ့ေစသည္။ ထုိသုိ႔ကန္ေတာ့ျပီး မၾကာပါ မ်က္လံုး ျပန္လည္ ျမင္ရေလသည္။

မင္းၾကီးတြင္ ပဋိကၠရားမင္း ဆက္သာေသာ သမီးေတာ္ရွိေလသည္။ မင္းၾကီးက ထုိမင္းသမီးကို ခ်စ္ေတာ္မူလ်က္ အျမဲအနားတြင္ ခစားေစသည္။ တေန႔သားေတာ္ ၃ ပါး ခမည္းေတာ္ကို အခစား၀င္လာသည္။ ထုိတြင္ ပဋိကၠရားမင္းသမီးက သလြန္ေပၚက မဆင္းဘဲ မင္းၾကီးေဘးအနား ေနေနသည္ကို သားေတာ္ၾကီး မင္းရွင္ေစာက မၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ အခစားမ၀င္ဘဲ ျပန္လွည့္ ျပန္ေလသည္။ ေနာက္တခါ မင္းၾကီးက သူ႔၏ အထိန္းေတာ္ “ အနတၱ သူရိယ” ကို မင္းညီမင္းသားတုိ႔သာ ၀တ္ေသာ ၀တ္လံုေတာ္ကို ခ်ီးျမင့္သျဖင့္ မင္းရွင္ေစာက မင္းသားတုိ႔အရာကို ၀တ္ရေလာဟု အမ်က္ထြက္ျပီး ၀တ္လံုေတာ္ကို ျပန္သိမ္းရာ မင္းၾကီးမွ ငါခ်ီးျမင့္ထားသည္ကုိ ျပဳရေကာင္းသေလာ ဟု အမ်က္ထြက္ျပီး သားေတာ္ကို ေထာင္သြင္းခ်ထားေလသည္။ ထုိအခါ မယ္ေတာ္မိဖုရားေခါင္မွ မင္းၾကီးကို ေတာင္းပန္သျဖင့္ မင္းၾကီးလည္း သားေတာ္မင္းရွင္ေစာကို လက္နက္၊လူသူ ေပးအပ္ျပီး တုိင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္လုိက္ရာ မင္းရွင္ေစာမွ ယခုေခတ္ မႏၱေလးျမိဳ႔ အေရွ့ေတာင္ဘက္အရပ္တြင္ တုိင္းျပည္ျပဳျပီး ေနထုိင္ေလသည္။

မင္းၾကီးလည္း သားေတာ္ၾကီး မရွိေတာ့၍ သားေတာ္ အလတ္ နရသူကို အိမ္ေရွ့အရာေပးေလသည္။ အေလာင္းစည္သူသည္ တုိင္းျပည္အေရးတုိ႔ကို ေဆာင္ေတာ္မူျပီး သက္ေတာ္ ၈၅ တြင္ ေနမေကာင္းလာျဖစ္လာျပီး သတိရတခ်က္ မရတခ်က္ျဖစ္ေနသည္ကို သားေတာ္နရသူက နန္းခ်ျပီး ေရႊဂူဘုရား၀န္းအတြင္းတြင္ ထားေလသည္။ မင္းၾကီးႏုိးေသာ္ နန္းေတာ္မဟုတ္မွန္းသိသျဖင့္ ေဘးနားက အထိန္းကို ေမးရာ ေရႊဂူဘုရား ဟု ျပန္ေျဖသျဖင့္ မင္းၾကီးက ေဒါသအလြန္ထြက္ေတာ္မူေလသည္။ သားေတာ္နရသူကလည္း မင္းၾကီးျပန္ျပီး ေနေကာင္းလာေသာ္ ထီးနန္းျပန္သိမ္းမည္ကို စုိးရိမ္သျဖင့္ တိတ္တဆိတ္လုပ္ၾကံ ေသာေၾကာင့္ အနိစၥ ေရာက္ေလသည္။

Share:

No comments:

Post a Comment