မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပုိင္း(၁၀) က်န္စစ္သားကို အမ်က္ေတာ္ရွိျခင္း

တပ္မွဴးက်န္စစ္သား ဦးေဆာင္ေသာ ေအာင္ျမင္ရ စစ္သည္မ်ား ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လာေလျပီ။ အကၽြႏု္ပ္ လည္း နန္းေတာ္မွ ေစာင့္ေနေလသည္။ လွပေက်ာ့ရွင္းျပီး အိေျႏၵျဖင့္ နန္းေတာ္ခန္းမေဆာင္သုိ႔ မဏိစႏၵာ ခစား၀င္လာသည္။ သူ၏ ေနာက္တြင္ တပ္မွဴးက်န္စစ္သား ႏွင့္ က်န္တပ္မွဴးေလးေတြ အခစား၀င္လာၾက ပါသည္။ အကၽြႏု္ပ္လည္း မဏိစႏၵာကို ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သူစံျမန္းမည့္ နန္းမေဆာင္သုိ႔ လုိက္ပုိ႔မိေလသည္။ ထုိည ရဲမက္အေပါင္းတုိ႔လည္း ေပ်ာ္ပြဲမ်ားက်င္းပေနေလသည္။ ေနာက္မနက္တြင္ မိဖုရားေခါင္မွ က်ဴပ္ကုိ သတင္းဆုိးတစ္ခု သယ္ေဆာင္လာေလသည္။


အေနာ္ရထာ-“ ဘာကြ... မင္းဘာေျပာလုိက္တာလဲ၊ အမွန္ပဲလား” 
မိဖုရားေခါင္-“ ယံုေတာ္မယူလ ွ်င္ တပ္မွဴးေလးမ်ားကို ေခၚ၍ စစ္ေတာ္မူပါ” 
အေနာ္ရထာ-“ သေပါက္သားေလးက ကဲ...လာၾကစမ္း၊ က်န္စစ္သားမွ အပ ဥႆပဲခူးသုိ႔ ဦးေဆာင္သြားသည့္ တပ္မွဴးေတြကို ဆင့္ေခၚေစ” 
ခဏအၾကာတြင္ တပ္မွဴးမ်ား ေရာက္လာၾကကုန္သည္
အေနာ္ရထာ-“ အေမာင္တုိ႔ က်ဴပ္ကို မွန္ရာေလ ွ်ာက္တင္ေလ၊ မမွန္မကန္ေလ ွ်ာက္တင္လ ွ်င္ ေသဒဏ္ တပ္မည္” 
တပ္မွဴးမ်ား-“ မွန္ပါဘုရား အမိန္႔ေတာ္ရွိပါဘုရား ” 
အေနာ္ရထာ-“ မဏိစႏၵာဟာ စိတ္မသာယာျဖင့္ရွိေနသည္၊ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းလည္းမရွိ ဘာအတြက္ေၾကာင့္လဲ ဆုိတာ က်ဴပ္ကို ေသခ်ာ ေလ ွ်ာက္တင္” 
တပ္မွဴးမ်ား-“ မင္းၾကီးဘုရား...ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတုိ႔ ၄ ေယာက္ တစ္လွည္႔စီ မင္းသမီးကို ေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့ပါသည္ ဘုရား၊ သို႔ေသာ္ တပ္မွဴးက်န္စစ္သား အလွည္႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ မင္းသမီးသည္ တပ္မွဴးက်န္စစ္သားကုိသာ သူ႔ကုိ ေစာင့္ေစေတာ့သည္ဘုရား” 
အေနာ္ရထာ-“ တယ္... မင္းသမီးအထိန္းေတာ္ေတြကို ဆင့္ေခၚစမ္း” 
အေနာ္ရထာ-“ ဟယ္ အမယ္တုိ႔ က်ဴပ္ကို ေလ ွ်ာက္တင္ေလ သင္တုိ႔ သခင္မသည္ ငက်န္စစ္နဲ႔ ေဖာက္ျပန္ သည္ မဟုတ္တံုေလာ” 
အထိန္းေတာ္-“ ထားလ ွ်င္ရွင္ရမည္သာ ဘုရား၊ သတ္ရင္ေသရမည္သာ ဘုရား မုသားေတာ့ မဆုိ၀ံ့ပါဘုရား” 
အေနာ္ရထာ-“ ငါ ေမးေနတာ ဟုတ္ေလာ မဟုတ္ေလာ အမွန္ေလ ွ်ာက္တင္စမ္း” 
အထိန္းေတာ္-“ မွန္ေၾကာင္းပါဘုရား” 

က်ဴပ္လံုး၀ မယံုမိပါဘူး။ က်ဴပ္အားကိုးရသည္႔ တပ္မွဴးတစ္ေယာက္က ယခုလုိ အလွအပကုိ မက္ေမာျပီး က်ဴပ္ကို သစၥာေဖာက္တာ က်ဴပ္သည္းမခံပါဘူး၊ က်ဴပ္ခ်က္ခ်င္း မဏိစႏၵာဆီကို အေရာက္သြားခဲ့၏။ 

အေနာ္ရထာ-“ မဏိစႏၵာ သင္ က်ဴပ္ႏွင့္ ငက်န္စစ္ ဆုိလ ွ်င္ အသင္မည္သူကို ေရြးခ်ယ္မည္နည္း 
ေလ ွ်ာက္တင္စမ္း” 
မဏိစႏၵာ-“ မင္းၾကီးဘုရား မင္းၾကီးဟာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမားလ်က္ ေရေျမ႔သခင္ပါ၊ ဒါေပမယ့္ မိန္းမသားတုိ႔၏  နွလံုးသားကို မင္းၾကီးနားမလည္ႏုိင္ပါဘုရား ” ဟု ငိုယိုလ်က္ ေလ ွ်ာက္ထားေလသည္။ 
က်ဴပ္သေဘာေပါက္သြားေလျပီ။ ဒါေပမယ့္ လက္ခုပ္ဟာ တစ္ဖက္ျဖင့္ တီးမရသလုိပင္ ယခုကိစၥလည္း ငက်န္စစ္ ေနာက္ဆုတ္လ ွ်င္ ဘာမွ ျဖစ္မည္မဟုတ္။ က်ဴပ္လည္း အမ်က္ျဖင့္ မဏိစႏၵာကို တစ္ပင္တုိင္အျဖစ္ ထားေလသည္။ မည္သူမ ွ် သူနားကပ္ခြင့္မရ။ ဒါကား က်ဴပ္၏ အမိန္႔။ 

အကၽြႏု္ပ္ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ေသး။ မဏိစႏၵာေဆာင္မွ အထြက္ ခ်က္ျခင္း ငက်န္စစ္ကုိ အျမန္ဖမ္းခုိင္းေလသည္။
ဖမ္းျပီးက်ဴပ္ေရွ့ေရာက္ေသာ္ 
အေနာ္ရထာ- “ ငက်န္စစ္ သင္ကုိကား အကၽြနု္ပ္ သူေကာင္းျပဳ၍ တပ္မွဴးတပ္ရာတြင္ ထားသည္၊ ယခု အသင္၏ လုပ္ရပ္ျဖင့္ က်ဴပ္၏ ေက်းဇူးကို တံု႔ျပန္သည္ေလာ” 
အကၽြႏု္ပ္လည္း အမ်က္ေဒါသျဖင့္ ငက်န္စစ္ ကုိ က်ဴပ္၏ လွံျဖင့္ ပစ္ေလမိသည္။ အကၽြႏု္ပ္ပဲ အုိမင္းလာ၏ေလာ၊လွံပစ္မက်င့္ၾကာလုိ႔ပဲေၾကာင့္ေလာ ငက်န္စစ္တြင္ ကံပဲ မကုန္ေသး၏ေလာ မသိေပ။ က်ဴပ္ပစ္ေသာ လွံသည္ သူ၏ လက္တြင္ ခ်ည္ေသာၾကိဴးကို ထိကာ ၾကိဳးလႊတ္လ်က္ ငက်န္စစ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ က်ဴပ္ေရွ့ကေန ထြက္ ေျပးေလသည္။ အမတ္ရဲမက္တုိ႔လည္း က်ဴပ္ကိုသာ ၾကည့္ေနေလၾကသည္။ 

အေနာ္ရထာ-“ ဘာၾကည့္ေနၾကတာလဲ သေပါက္မသားေတြရဲ႔ သြားဖမ္းေခ်။ ေျချမန္သူကို ေစလႊတ္၍ သြားဖမ္းေခ်၊ ” 
ရဲမက္အမ်ား-“ မွန္.. မွန္လွပါဘုရား” 
က်ဴပ္ဘ၀တြင္ ပထမဆံုး သစၥာေဖာက္ျခင္းခံရျခင္းသာျဖစ္ေလသည္။ အမ်က္ေဒါသျဖင့္ နန္းျမိဳ႔ရိုးမွ ငက်န္စစ္၏ ျမင္းျဖင့္ ဒုန္းစုိင္းစီးေျပးသြားသည္ကိုသာ က်ဴပ္ၾကည့္ေနမိေတာ့သည္။
Share:

No comments:

Post a Comment