မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပုိင္း(၆) အရည္းၾကီးကို ႏွိမ္ႏွင္းေတာ္မူျခင္း

မင္းေနာ္ရထာလည္း အရွင္အရဟံ၏ ေ၀ယ်၀စၥကို ေကာင္းမြန္စြာ သဒါၵ ထက္သန္စြာ စီရင္ေလ၏။ ထုိေနာက္ မနက္အခ်ိန္တြင္ မင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပေလသည္။
အေနာ္ရထာ- “ အမတ္မင္းတုိ႔ အခုက်ဴပ္တုိ႔ ျပည္၀ယ္ ကုိးကြယ္ရာအစစ္အမွန္ ေရာက္ရွိလာေလျပီ။ အရည္းၾကီး မ်ားကို မည္႔သုိ႔ စီရင္သင့္သနည္း။”


အမတ္ခ်ဴပ္- “ မင္းၾကီးဘုရား အရည္းၾကီးမ်ား၏ ၀ါဒမ်ားကို လက္မခံသူကား မ်ားလွပါသည္။ မင္းအာဏာကို ေၾကာက္ရြံလုိ႔သာလ ွ်င္ မေျပာဆုိ၀ံေၾကာင္းပါ။”
အေနာ္ရထာ- “ ဤသို႔ဆုိလ ွ်င္ အရည္းၾကီးမ်ားကို သုတ္သင္ရန္ လြယ္ကူလိမ့္မည္ ထင္သေလာ”
အမတ္ငယ္- “ မွန္ပါဘုရား၊ ေလ ွ်ာက္တင္ခြင့္ျပဳပါ၊ အရည္းၾကီးမ်ားသည္ အင္အား ၆ ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ တပည္႔တပန္းမ်ားျဖင့္ မ်ားလွပါသည္ဘုရား။ အေသအခ်ာ ကုိင္တြယ္ပါမွ သင့္ပါမည္ ဘုရား”
အမတ္ခ်ဴပ္- “ မွန္ပါဘုရား၊ ျပည္သူတုိ႔ကို အရွင္အရဟံဆီက တရားနာယူေစလ ွ်င္ အားလံုးေသာ ျပည္သူသည္ အရွင္အရဟံေဟာေသာ အယူကို ယူပါလိမ့္မည္ဘုရား။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ အရည္းမ်ားကား အင္အားကို အသံုးခ်၍ ပုန္ကုန္လာေသာ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ခက္ေခ်လိမ့္မည္ ဘုရား။”
အေနာ္ရထာ-“ အေမာင္တုိ႔ ေလ ွ်ာက္တင္ခ်က္သည္ သင့္လွသည္။ ထုိအရည္းတုိ႔ကို ဖမ္းခ်ဴပ္၍ သင့္ရာတြင္ ခုိင္းေစမည္။ အေမာင္စစ္ခ်ဴပ္ နာခံေလာ စစ္သူရဲမက္မ်ားျဖင့္ တိတိၳ၀ါဒျဖစ္ေသာ အရည္းၾကီးမ်ား မၾကံသင့္ မၾကံအပ္ မၾကံခင္ ရဲမက္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းေစ။ ထုိသူတုိ႔၏ ေခါင္ၾကီးကို ေထာင္သြင္းခ်ေစ၊ အေပါင္းအပါမ်ားကို အယူပယ္ေစ၊ မပယ္လ ွ်င္ ဆင္ေခ်းက်ံဳး၊ျမင္းေခ်းက်ံဳး တုိ႔တြင္ ေျခက်င္းခတ္လ်က္ အမူေတာ္ကို ထမ္းေစ အမိန္႔ေတာ္”

အကၽြႏု္ပ္ အမိန္႔သည္ကား တရားလြန္သည္ဟု မထင္ခဲ့မိေပ။ ထုိသူတုိ႔သည္ ယင္းတုိ႔၏ ဆရာ၀ါဒမ်ားကို အေၾကာင္း ျပဳျပီး သူတစ္ပါး သားမယားမ်ားကို ျပစ္မွားေနသည္မွာ အၾကိမ္မ်ားလွေလျပီ။ ေနျပည္ေတာ္သူသား မ်ားသည္လည္း စိတ္ဆင္းရဲလြန္းလွျပီ။ သေဌးသၾကြယ္တခ်ိဳ႔လည္း ရွင္မထီးအရည္းမ်ား ႏွင့္ေပါင္း၍ အျမတ္ထုတ္ေနၾကသည္ကို က်ဴပ္နားျဖင့္ ၾကားနာဖူးသည္။ ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ရပ္ကား ခြင့္လႊတ္စရာ အေၾကာင္း မရွိေပ။

ဤသို႔ျဖင့္ ေပါကၠာရာမျပည္တြင္ ရွင္မထီးအရည္းတုိ႔ကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့ျပီး ပုဂံတစ္ျပည္လံုး အရွင္အရဟံ၏ အဆံုးအမကို ခံယူေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment