မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပုိင္း(၇) သထံုျပည္မွ ပိဋကတ္ေတာင္းေတာ္မူျခင္း

တစ္ေန႔ အကၽြႏု္ပ္ အရွင္အရဟံကို ဖူးေမ ွ်ာ္ေနစဥ္ အရွင္အရဟံမွ 
ရွင္အရဟံ- “ မင္းၾကီး သာသနာေတာ္ထြန္းကားေစခ်င္လ ွ်င္ သာသနာေတာ္ ၃ ရပ္ႏွင့္ ျပည္႔စံုမွ ထြန္းကားပြားမ်ား မည္ျဖစ္သည္။ သာသနာ ၃ ရပ္ဆုိရာတြင္ ပရိယတၱိ ရွိမွ ပဋိပတၱိ ရွိသည္၊ ပဋိပတၱိ ရွိမွ ပဋိေ၀ဓ သာသနာ ျဖစ္သည္။ သာသနာထြန္းကားေသာ တုိင္းဌာန မ်ားကို လက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ေတာင္းေစ၏။” 
အေနာ္ရထာ- “ အရွင္ဘုရား ဘယ္တုိင္းဌာနမ်ားက ပဋိကတ္ေတာ္မ်ား တည္ရွိေနပါသနည္း” 
ရွင္အရဟံ- “ မင္းၾကီး အသင္၏ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မေ၀းလြန္းမနီးလြန္း တြင္ သထံုျပည္ရွိေလသည္၊ ထုိျပည္တြင္ သာသနာလြန္စြာထြန္းကားလွေပသည္၊ ပဋိကတ္ေတာ္လည္း  ၃ ပံုလည္း ရွိေလသည္၊ ” 
အေနာ္ရထာ- “ တပည့္ေတာ္ ေဆာင္ရြက္ပါ့မယ္ဘုရား” 

အကၽြႏု္ပ္လည္း သာသနာေတာ္ၾကီး ထြန္းကားမည့္အေရးလက္မေႏွးေစဘဲ ခ်က္ခ်င္း စကားအရာတြင္ လိမၼာေသာ အမတ္တစ္ေယာက္ကို ေခၚ၍ သြားေရာက္ပင့္ေစေလသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရတနာမ်ိဳးစံုကို ထည့္သြင္း၍ လက္ေဆာင္မ်ားေပးေစေလသည္။ အကၽြႏု္ပ္လည္း သတင္းေကာင္းကုိသာ 
ေစာင့္ေမ ွ်ာ္ေနေလသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ရက္လအေတာ္အတန္ၾကာေသာ္ အမတ္ငယ္ နန္းေတာ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လာေလသည္။ 
အေနာ္ရထာ- “ ကဲ ေမာင္မင္း ဘယ္မွာတုန္း ပိဋကတ္ေတာ္ေတြ” 
အမတ္- “ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး ေသသင့္ပါသည္ ဘုရား၊ အမူေတာ္ကုိ မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါဘုရား” 
အေနာ္ရထာ- “ အလုိ အေၾကာင္းစံုကို ေလ ွ်ာက္တင္စမ္း” 
အမတ္-“ ျဖစ္ပံုအမွန္က သည္လုိပါဘုရား ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သထံုျပည္ကိုလည္း ေရာက္ခဲ့ပါတယ္၊ သထံုျပည့္ရွင္ကိုလည္း ခစားခဲ့ပါတယ္၊ သို႔ေသာ္ သထံုျပည့္ရွင္မွ ....” 
အေနာ္ရထာ-“ အျမန္ေလ ွ်ာက္တင္စမ္း သင့္ကို က်ဴပ္ ဘာအေရးမွ ယူမည္မဟုတ္” 
အမတ္-“ တင္ပါဘုရား... သထံုျပည့္ရွင္မွ အရုိင္းတုိ႔၏ အရာေလာ ဟု ျပန္လည္ မိန္႔ၾကားေၾကာင္းပါဘုရား ” 
အေနာ္ရထာ- “ ဘာကြ.....” 
အမတ္ခ်ဴပ္-“ မင္းၾကီးဘုရား ဤစကားသည္ မင္းႏွင့္တကြ ေနျပည္ေတာ္တစ္ရပ္လံုးကို ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္တံုျ႔ပန္သင့္ပါသည္ ဘုရား” 
အမတ္မ်ား-“ မွန္ပါဘုရား လက္တံု႔ျပန္သင့္ပါသည္ ဘုရား”

အကၽြႏု္ပ္အလြန္ေဒါသအမ်က္မ်ားထြက္ေတာ္မူေလသည္။ မဆုိင္းမတြပင္ အကၽြႏု္ပ္ စစ္ခ်ဴပ္ကုိ လက္နက္အျပည္႔ တပ္ဆင္ရန္ႏွင့္ တုိင္းျပည္၏တပ္ရဲမက္အေပါင္းျဖင့္ က်ဴပ္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကုိယ္တုိင္ ပိဋကတ္ေတာ္ကို ပင့္မည္ဟု အမိန္႔ထုတ္လုိက္ေလ၏။ 

အကၽြႏု္ပ္ ညစက္ေတာ္ေခၚစဥ္ အေတြး၀င္မိသည္ တုိင္းေနျပည္ေတာ္တြင္ ရဲမက္မ်ားအလံုးအရင္းျဖင့္ ေအာက္ျပည္သုိ႔ ခ်ီေသာ္ ရဲမက္အေပါင္း ပင္ပန္းကုန္လိမ့္မည္။ အကၽြႏု္ပ္ အမိန္႔သည္ အလြန္ေလာ၊ ဟု ေတြးမိေနသည္။ သထံုျပည့္ရွင္လည္း လြန္သည္ မေခ်မငံေသာ စကားျဖင့္ မတံု႔ျပန္သင့္ေပ။သုိ႔ေသာ္ ေပါကၠာရာမျပည္ အတြက္ သာသနာေတာ္ကို ပင့္မွာ ျဖစ္သျဖင့္ ရဲမက္အေပါင္းတုိ႔ ပင္ပန္းသည္မွာ တစ္ခဏ မ ွ်သာ သာသနာထြန္းကား၍ သာသနာအဓြန္႔ ရွည္လ ွ်င္ သတၱ၀ါအေပါင္း၊ ခ်မ္းသာမည္မွာ တစ္သက္သာျဖစ္ေလသည္။ 


Share:

No comments:

Post a Comment