Skip to main content

အေလာင္းမင္းတရားမွ ဒဂုံကို ရန္ကုန္ဟု အမည္ေျပာင္းေတာ္မူျခင္း

အေလာင္းမင္းတရားဦးေအာင္ေဇယ်၏ ေရႊဘုိတပ္ၾကီးသည္ ေအဒီ ၁၇၅၅၊၄လ၊၁၄ ရက္တြင္ ဟံသာ၀တီ တပ္ျဖစ္ေသာ ပန္းလူိင္၀ခံတပ္ကို စတင္ တုိက္ခုိက္ေလသည္။ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား မခုခံနုိင္ေတာ့သျဖင့္ ခံတပ္မွ ဆုတ္ခြာျပီး ဒဂုံ၊ဒလ တုိင္ေအာင္ ဆုတ္ခြာေလ၏။ ထုိမွ မခံႏုိင္ေတာ့မွန္း ရိပ္မိသျဖင့္ မင္းညီမင္း သားႏွင့္ ဗုိလ္မွဴ းမ်ား ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔ေတာ္သုိ႔ အျပင္းဆုတ္ခြာေလရာ ဒဂုံျမိဳ ႔စားႏွင့္တကြ ျမိဳ ႔သူျမိဳ ႔သားအမ်ား လည္း ေၾကာက္ရြံသျဖင့္ တျမိဳ ႔လံုး ထြက္ေျပးၾကေလ၏။

အေလာင္းမင္းတရားသည္ ဒဂုံေရာက္ေသာ္ လူသူကင္းမဲ့ေနျပီး မေျပးႏုိင္ေသာ ဆင္းရဲသားအမ်ားစုသာ ေတြ႔ရွိျပီး မိမိ၏ ရန္သူမ်ားကို မတုိက္ရဘဲ ေအာင္ႏုိင္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ ဒဂုံ ရွိ ေနအိမ္မ်ားကို ျဖိဳ ဖ်က္ေစျပီး ရန္ကုန္ဟု အမည္သမုတ္ေလသည္။ ထုိေနာက္ ရန္ကုန္ကို ၇ ရက္တုိင္တုိင္ မရပ္မနား ျမိဳ ႔အဂၤါ ႏွင့္ ညီညႊတ္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ေစေလ၏။

ရန္ကုန္ျမိဳ ႔သစ္တည္ျပီးေသာ္ ေနာက္မွ ခ်ီတက္လာေသာ တပ္ေတာ္မ်ား ေရာက္ရွိလာေလသည္။ သန္လ်င္ တြင္ ရွိေနေသာ ေပၚတူဂီတပ္မ်ားလည္း အေလာင္းမင္းတရားလက္ေအာက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္အမူထမ္းေလ၏။ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္မွ တပ္ၾကီး တတပ္ ေစလႊတ္ျပီး တာေမြအရပ္တြင္ အခုိင္အမာ ေနေလ၏။ မင္းတရားကုိယ္ေတာ္တုိင္ ထုိ တာေမြအရပ္က ရန္သူတပ္ကို တုိက္ရာ ေအာင္ႏုိင္ျပန္ေလသည္။

မင္းလွစည္သူ(စည္သာမင္းၾကီး) ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မ်ားသည္ အမိန္႔ေတာ္အရ သန္လ်င္ကို ခ်ီတက္ တုိက္ခုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗုိလ္မွဴ းမင္းေက်ာ္ရဲလွမွ အခ်ိန္အခါကို မၾကည့္ဘဲ ခံတပ္ကို သိမ္းရန္ အခ်က္ျပ ရာ သန္လ်င္ျမိဳ ႔မွ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္သျဖင့္ တပ္သားမ်ားစြာ က်ရူံး ျပီး ထုိတုိက္ပြဲတြင္ မင္းလွစည္သူ က်ဆံုး ရေလသည္။ ဗုိလ္မွဴ း မင္းလွမင္းေခါင္ ႏွင့္ တပ္သား ရာေက်ာ္ ခန္႔သာ ရန္ကုန္သုိ႔ ျပန္လည္ ဆုတ္လာႏုိင္၏။

မင္းၾကီးလည္း စည္သာမင္းၾကီး က်ဆံုး ေၾကာင္းသိရလွ်င္ ၀မ္းနည္းျပီး အမ်က္လည္း ထြက္သျဖင့္ စည္သာ မင္းၾကီး၏ အေလာင္းကို ယူရန္ ခ်က္ျခင္း စစ္တပ္ၾကီးျဖင့္ ခ်ီတက္ေလ၏။ မွဴ းမတ္မ်ားမွ အခ်ိန္အခါ ေကာင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ေသာ္လည္း မရ၊ ထုိေၾကာင့္ သားေတာ္မ်ားမွ အလ်င္အျမန္ စီစဥ္ရေလ၏။ ခ်ီတက္ရာ တြင္ ဟံသာ၀တီတပ္မွ တပ္ကူမ်ား သန္လ်င္သုိ႔ ေရာက္ေနျပီး ျဖစ္ရာ အေလာင္းမင္းတရား ခ်ီတက္ လာေၾကာင္းသိလွ်င္ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ပုန္းေနျပီး ခ်ံဳ ခုိတုိက္ရာ အေလာင္းမင္းတရား၏ တပ္မ တခ်ိဳ ႔ ဖရုိဖရဲ ျဖစ္ျပီး တပ္ ဆုတ္ရေလသည္။

အေလာင္းမင္းတရားသည္ အမ်က္အလြန္ထြက္ျပီး ဗုိလ္မွဴ း၊တပ္မွဴ းတခ်ိဳ ႔ မင္းအမ်က္ေတာ္သင့္ကာ
ေထာင္သြင္းက်ေလ၏။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ရဲမြန္အရပ္တုိက္ပြဲတြင္ စစ္ရူံးျပီး ျပန္လာေသာ ဗုိလ္မွဴ းရဲေခါင္စံေက်ာ္ ကို တပ္ဦးထုတ္ျပီး လက္သံုးေတာ္ဓါးျဖင့္ ကြပ္မ်က္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ မင္းၾကီးသည္ အမ်က္အလြန္ ထြက္ ေနသည္အတြက္ အမ်က္ေတာ္ေျပေအာင္ မိဖုရားေခါင္မွ တပါး မည္သူမွ မစြမ္းႏုိင္သျဖင့္ မိဖုရားေခါင္ကို အလ်င္အျမန္ ပင့္ရေလ၏။

ျမန္ေအာင္တြင္ စံေနေသာ မိဖုရားေခါင္ၾကီးသည္ ရန္ကုန္သုိ႔ေရာက္လာကာ  မင္းၾကီးကို အမ်က္ေတာ္ ေျပေအာင္ ေလွ်ာက္တင္ေလမွ အမ်က္ေတာ္ေျပကာ အက်ဥ္းခ်ထားေသာ မွဴ းမတ္မာ်းကို လည္း လႊတ္ေလသည္။

ထုိႏွစ္ ၆ လပုိင္းတြင္ ဒလဘက္တြင္ စခန္းခ်ေနေသာ အင္အား တစ္ေသာင္းရွိ ဟံသာ၀တီတပ္ကို မင္းေက်ာ္စည္သူမွ တုိက္ရာ ေအာင္ျမင္ေလ၏။ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ မင္းၾကီးသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ကို မင္းလွမင္းေခါင္အား ျမိ ု႔ေစာင့္အျဖစ္ခန္႔ျပီး ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရေၾကာင္းျဖင့္ ဆန္တက္ေလသည္။


Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။