Skip to main content

အေနာက္ဘက္လြန္မင္း နန္းတက္ျခင္း

သီဟသူရ မဟာဓမၼရာဇာ ဘြဲ႔ခံ ေညာင္ရမ္းမင္းတရားၾကီးသည္ သက္ေတာ္ ၄၂ တြင္ မင္းအျဖစ္ ဘိသိတ္ခံ ျပီး ၈ ႏွစ္တုိင္ေအာင္ နန္းစံျပီး သက္ေတာ္ ၅၀ တြင္ နတ္ရြာစံေလသည္။ နတ္ရြာစံေသာ္ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႔မင္းသား (အေနာက္ဘက္လြန္မင္း) မွ အင္း၀နန္းေတာ္ကို ေအဒီ ၁၆၀၆ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ တြင္ သိမ္းကာ ဘုရင္ လုပ္ေလ၏။ 

မင္းျဖစ္ေသာ္ မွဴးမတ္မ်ား ႏွင့္တုိင္ပင္ျပီး ခမည္းေတာ္လက္ထက္မျပီးျပတ္ေသးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေလ၏။ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ ျပည္ျမိဳ႔ကို သိမ္းပုိက္လုိသျဖင့္ အင္း၀ၾသဇာခံေစာ္ဘြားမ်ားကို စစ္ကူတပ္မ်ားပုိ႔ရန္ စာပုိ႔ေလ၏။ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၏ စစ္ကူတပ္မ်ား အင္း၀ သုိ႔ေရာက္လွ်င္ မင္းၾကီးသည္ တပ္မၾကီး ၇ တပ္ဖြဲ႔ကာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၇ ဦးစီ ဦးစီးေစလ်က္ ေအဒီ ၁၆၀၇ ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ တြင္ ျပည္ျမိဳ႔ကို သိမ္းရန္ စစ္ခ်ီေလ၏။ 

ပထမစစ္ဆင္ေရးအျဖစ္ ေျမထဲခံတပ္ျမိဳ႔ကို စတင္တုိက္ခုိက္ေလ၏။ေျမထဲခံတပ္မေရာက္မီ အင္အားၾကီးေသာ ေလွတပ္ရွိရာ ထုိေလွတပ္ကို အင္း၀တပ္မ်ားအျပင္းအထန္တုိက္သျဖင့္ ျပည္၏ေလွတပ္ သည္ မခံႏုိင္ဘဲ ဆုတ္ရေလ၏။ ေလွတပ္ဆုတ္လွ်င္ အင္း၀တပ္မ်ားသည္ ေျမထဲျမိဳ႔ထဲသုိ႔ အလံုးအရင္း၀င္တုိက္ သျဖင့္ ေျမထဲျမိဳ႔ လည္း အင္း၀လက္သုိ႔ က်ရေလသည္။ 

ျပည္မင္းလည္း ရခုိင္ဘုရင္ထံသုိ႔ စစ္ကူေတာင္းေလ၏။ ျပည္မင္းမွ ရခုိင္မင္းကို စစ္ကူေတာင္းမည္ကို ရိပ္မိေသာ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း လည္း ရခုိင္ဘုရင္ထံ စစ္ကူမပို႔ရန္ သံတမန္အေရးတြင္ လိမၼာေသာအမတ္ကို ဦးေဆာင္ေစလ်က္ ရခုိင္ဘုရင္ထံ လႊတ္ေလ၏။ အင္း၀တပ္မ်ားသည္ ျပည္ျမိဳ႔ကို အလံုးအရင္း၀င္တုိက္ေသာ္လည္း ျမိဳ႔မွ ေသနတ္မ်ား၊စိန္ေျပာင္းမ်ားျဖင့္ အၾကီးအက်ယ္ ျပန္လည္ ခုခံသျဖင့္ ျမိဳ႔ရုိးကို မကပ္ႏုိင္ဘဲ ရွစ္လတိတိ ၀ုိင္းရံ ထားရေလ၏။

အင္း၀တပ္မ်ား ျပည္ျမိဳ႔ကို ရွစ္လတုိင္ေအာင္ ၀ုိင္းရံထားေလ၏။ ျပည္မင္းလည္း ရခုိင္ဘုရင္မွ ျပန္စာမလာ သျဖင့္ စိတ္ဓါတ္က်ေနေလ၏။ အင္း၀ဘက္မွလည္း ရံခါရံခါ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ျပည္ျမိဳ႔အတြင္း သုိ႔ ပစ္သြင္းေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္ျမိဳ႔ဘက္မွ ၾကံၾကံခံကာ ေအာက္က်မခံသျဖင့္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း လည္း ယခင္ဘုရင္ေနာင္အမိန္႔ထုတ္သည့္အတုိင္း အမိန္႔ထုတ္ေလ၏။ တပ္သားအေပါင္းသည္ တူးရြင္း၊ ေလွကား မ်ားျဖင့္ ျမိဳ႔ရင္းကို ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ မည္သူမွ ေနာက္ျပန္မေျပးရ၊ ေျပးလွ်င္ ေသဒဏ္ ဟု ျပတ္ျပတ္သားသား အမိန္႔ျပန္ေလ၏။

ထုိအမိန္႔အတုိင္း ေနာက္မုိးေသာက္လွ်င္ အင္း၀တပ္မ်ားလည္း ျပည္ျမိဳ႔ကို အလံုးအရင္း ၀င္တုိက္ေလ၏။
ျပည္ျမိဳ႔ဘက္မွ အျပန္းအထန္ အေျမွာက္မ်ားေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္လႊတ္ေသာ္လည္း အင္း၀တပ္မ်ား ေနာက္မ
ဆုတ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ျမိဳ႔ မခံႏုိင္ဘဲ ျမိဳ႔တံခါးပ်က္ကာ အင္း၀တပ္မ်ားအလံုးအရင္း၀င္လာေလ၏။

ျပည္ျမိဳ႔ကို အင္း၀တပ္မ်ား အလံုးအရင္း၀င္ေရာက္ေသာ္ ျပည္ဘုရင္သည္ နန္းေတာ္ဘက္ ဆုတ္ျပီး နန္းေတာ္တံခါးပိတ္ကာ ခုခံျပန္၏။ အင္း၀တပ္မ်ားလည္း နန္းေတာ္တံခါးကို ရေအာင္ဖ်က္ျပီး နန္းေတာ္တခု လံုး ၀ုိင္းမွသာ နန္းတြင္းရဲမက္မ်ား လက္နက္ခ်ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္ဘုရင္သည္ ရာဇပလႅင္ ေပၚမွ ေနျပီး ဓါးကုိင္ကာ လက္နက္မခ်ဘဲ ခုခံရန္ ျပင္ဆင္ေနေလ၏။ အင္း၀တပ္မွဴးမ်ားလည္း ဘုရင့္အမိန္႔မရွိသျဖင့္ နန္းေတာ္ေပၚသုိ႔ မတက္ဘဲ အျပင္ကသာ ၀ုိင္းရံထားေလသည္။ 

ျပည္ဘုရင္၏ ကုိယ္ရံေတာ္အားလံုး လက္နက္ခ်ေနခ်ိန္တြင္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ ငထင္ ဟု အမည္ရသည့္ လူငယ္တဦးတည္းသာ ျပည္ဘုရင္ေရွ႔တြင္ ဓါးကုိင္လ်က္ ဘုရင္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေပး
ေနေလ၏။ ထုိအျခင္းအရာ ကို ဦးေလးေတာ္သူ စစ္သူၾကီး ဘယဂါမဏိ ျမင္လွ်င္ လက္နက္ခ် ရန္ အေ၀းမွ ေအာ္ေသာ္လည္း ငထင္ကမူ" သခင့္ဆန္စားရေသာ္ေၾကာင့္ ရဲရေတာ့သည္" ဟု ဆုိကာ လက္နက္ မခ်ေပ။ (ငထင္သည္ ျပည္ဘုရင္ အင္း၀သုိ႔ ပါေတာ္မူျပီးေနာက္ ျပည္ဘုရင္ နတ္ရြာလြန္သည္အထိ ကုိယ္ရံေတာ္အျဖစ္ အမူထမ္းခဲ့၏) 

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းလည္း မင္းခန္းမင္းနားျဖင့္ ျပည္နန္းေတာ္အတြင္း ၀င္လာျပီး ကုိယ္ရံေတာ္မ်ားျဖင့္ နန္းေတာ္သုိ႔ တက္ကာ ျပည္ဘုရင္ကို စကားမ်ားဆုိေလရာ ျပည္ဘုရင္လည္း လက္နက္ခ်အညံခံေလသည္။ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းလည္း ျပည္ဘုရင္ႏွင့္တကြ မိဖုရားမ်ားကို အလုပ္အေကၽြး လူတစ္ရာေက်ာ္ ျဖင့္ အင္း၀သုိ႔ ပို႔ကာ အင္း၀တြင္ မင္းသား တုိ႔၏ အေဆာင္အေယာင္အတုိင္း အိမ္ရာေပးကာ ေနေစေလ၏။

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။