Skip to main content

လင္းဇင္းမင္းမွ ပရိယာရ္ျဖင့္ စစ္ခြာျခင္း

ဘုရင့္ေနာင္၏ ဟံသာ၀တီတပ္သည္ ယုိးဒယားကို ဒုတိယအၾကိမ္ ေအာင္ျမင္ျပီး ေနာက္ ေအဒီ ၁၅၆၉  စက္တင္ဘာ ၂၉  တြင္ ပိႆေလာက္ျမိဳ႔စားကို မင္းေျမာက္တန္ဆာငါးပါးျဖင့္ ယုိးဒယားဘုရင္အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ေလ၏။ ျပိဳပ်က္သြားေသာ ေစတီပုထုိးမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ ေရႊ ၁၃ ပိႆ ကို ယုိးဒယားဘုရင္အသစ္ ကို ေပးအပ္ေလ၏။ ျမိဳ႔သိမ္းစဥ္က စည္းကမ္းေဖာက္ေသာ တပ္သားမ်ားကိုလည္း 
ျပစ္ဒဏ္ေပးေလ၏။ 
ဘုရင့္ေနာင္သည္ အယုဒၵယျမိဳ႔ကို ေအာင္ျမင္ျပီးေသာ္လည္း လင္းဇင္းကို မေအာင္ေသးသျဖင့္ စိတ္မေအးႏုိင္ေသးဘဲ မိမိ အမတ္မ်ားျဖင့္ လင္းဇင္းကို အႏုိင္တုိက္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေလသည္။ မိမိ၏ တပ္အင္အားကိုလည္း ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျပီး ရိကၡာအလံုအေလာက္ျဖည့္ေလ၏။ ယုိးဒယားျမိဳ႔သိမ္း ပြဲတြင္ ဖ်ားနာသူ၊ေျခလက္ျပတ္သူ၊ ႏွင့္ ယုိးဒယားျမိဳ႔ကို သိမ္းစဥ္ ဟံသာ၀တီမွ သယ္လာခဲ့ေသာ အေျမွာက္ၾကီးမ်ား၊ ျမတပူၾကီး မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ ပုိ႔ေစေလ၏။ ယုိးဒယားဘုရင္အသစ္ လည္း မိမိ၏ သမီးေတာ္ ကို အေျခြအရံ ၁၅ ေယာက္ျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္အား ဆက္သေလ၏။ 

ဘုရင့္ေနာင္လည္း ယုိးဒယားဘုရင္ သမီးေတာ္ကို လက္ခံျပီး ရတနာေရႊေဖာင္ေတာ္ျဖင့္ ပိႆေလာက္ ျမိဳ႔ သုိ႔ ၾကြခ်ီေလ၏။ ပိႆေလာက္ျမိဳ႔ေရာက္လွ်င္ လင္းဇင္းကို တုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္သည္ သားေတာ္ဥပရာဇာကို စစ္အင္အား ၁ ေသာင္းျဖင့္ ၁ တပ္မ၊ ညီေတာ္ျပည္စားကို ၁ ေသာင္းျဖင့္ ၁ တပ္မ၊ အင္း၀စားကို ၁ ေသာင္းျဖင့္ ၁ တပ္မ၊ တုိ႔ကို ေရွ႔ေတာ္ေျပးတပ္ေတြအျဖစ္ ခ်ီတက္ေစေလသည္။ 

ဘုရင့္ေနာင္မွာမူ စစ္အင္အား ၅ ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ တပ္မွဴးဗညားက်န္းေထာ၊ သာယာ၀တီ မင္းရဲေက်ာ္ထင္၊ ေတာင္ငူစား မင္းေခါင္ အစရွိေသာ ဗုိလ္မွဴးမ်ားျခံရံျပီး မုိင္းစံ(ယုိးဒယားနယ္အတြင္းရွိျမိဳ႔ ) ဘက္သုိ႔ ဦးတည္ကာ ခ်ီတက္ေလသည္။မုိင္းစံတဘက္ကမ္းေရာက္ေသာ္ စံုစမ္းေစရာ လင္းဇင္းမင္းမွ မုိင္းစံျမိဳ႔ဘက္တြင္ တပ္မၾကီးႏွင့္ ေရတပ္မၾကီး ပါ အခုိင္အမာျဖင့္ ေစာင့္ေနေၾကာင္း သတင္းရသျဖင့္ မိမိ၏ တပ္မွဴးမ်ားကို သစ္ပင္မ်ား ခုတ္လွဲေစကာ တုိက္ေလွမ်ားကို အၾကီးအက်ယ္ ေဆာက္လုပ္ေစေလသည္။

ဗညားက်န္းေထာကို ေလွတပ္၀န္ခ်ဴပ္ ခန္႔ျပီး လင္းဇင္းမင္းခံလာေသာ မုိင္းစံခံတပ္ကို တုိက္ေစေလသည္။
လင္းဇင္းမင္း၏ ေရတပ္ႏွင့္ ဗညားက်န္းေထာ ကြပ္ကဲေသာ ေရတပ္တုိ႔ အျပင္းအထန္တုိက္ၾကေလ၏။ လင္းဇင္းမင္း၏ ေရတပ္မွ အေရးမသာ ျဖစ္ျပီး ဆုတ္ရေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ေနာက္ေတာ္မွ
ေဖာင္ၾကီးဖြဲ႔ကာ ျမစ္ကို ကူးေတာ္မူေလ၏။ လင္းဇင္းမင္းလည္း ဘုရင့္ေနာင္သည္ ေရခံတပ္ကို ေဖာက္ျပီး မုိင္းစံျမိဳ႔ဘက္ကို ခ်ီတက္လာသည္ကို မခုခံ၀ံ့သျဖင့္ ေတာဘက္သုိ႔ ဆုတ္ေလသည္။

ဘုရင့္ေနာင္၏ တပ္မ်ားလည္း မုိင္းစံျမိဳ႔ကို အလြယ္တကူ သိမ္းႏုိင္ေလ၏။ေရွ့ေတာ္ေျပးတပ္ျဖစ္ေသာ မဟာဥပရာဇာတုိ႔တပ္ေပါင္းစုလည္း  လကြန္းကေလာက္ျမိဳ႔ကုိ အႏုိင္တုိက္ႏုိင္ေလ၏။ လင္းဇင္းမင္းမွာ မူ မိမိတပ္ကို ေတာဘက္သုိ႔သာ ဆုတ္ေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း လင္းဇင္းမင္းကို အမိအရ ဖမ္းလုိ သျဖင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ ဆင္စီးကာ အျပင္းလုိက္ေလရာ အစာေရစာ ပ်က္လပ္မူ ျဖစ္ေပၚေလ၏။

ဘုရင့္ေနာင္လည္း လင္းဇင္းမင္းေနာက္ အျပင္းမလုိက္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ အစာေရစာ ရေအာင္အရင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ေစေလ၏။ ထုိသုိ႔ ဘုရင့္ေနာင္၏ အခက္အခဲကို လင္းဇင္းမင္း ၾကားသိလွွ ်င္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘုရင့္ေနာင္တပ္သားမ်ား နာဖ်ားကုန္မွ တုိက္မည္ဆုိျပီး ကေဖာင္ ဟူေသာ အရပ္တြင္ သစ္ခံတပ္ျမိဳ ႔တည္ေဆာက္လ်က္ က ်ံဳးေျမာင္းေဖာက္လုပ္ကာ ဆင္လံုး၊ျမင္းလံုးျဖင့္ ေနေလ၏။

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။