Skip to main content

မင္တရုတ္မ်ား ထပ္မံခ်ီတက္လာျခင္း

သကၠရာဇ္ ၈၁၁ (ေအဒီ ၁၄၄၇) တြင္ မင္တရုတ္ဧကရာဇ္မွ ေမာျပည္အပုိင္ (ရွမ္း) ျဖစ္သည့္ မုိးေကာင္း၊မုိးညွင္း တုိ႔ကို သိမ္းပုိက္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ကာ စစ္သည္အင္အား တစ္သိန္းသံုးေသာင္း ေက်ာ္ျဖင့္ ယူနန္နယ္မွ တစ္ဆင့္ ခ်ီတက္လာေလ၏။ မုိးေကာင္းျမိဳ႔ ကို ေရာက္ရန္ ဧရာ၀တီကို ကူးရမည္ျဖစ္ရာ မင္ တရုတ္မ်ား ဧရာ၀တီျမစ္ကို တံတားဖြဲ႔ျပီး ရွစ္ေန႔တိတိ ကူးရေလ၏။ 


ထုိသုိ႔ ကူးေနသည္ကို မုိးေကာင္းေစာ္ဘြား၏ ကင္းလွည့္တပ္မ်ား ေတြ႔သျဖင့္ သတင္းေပးပုိ႔ရာ မုိးေကာင္းေစာ္ဘြားမွ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားကို သတင္းေပးျပီး ေစာ္ဘြားႏွစ္ပါး တပ္ပူးေပါင္းျပီး တရုတ္တပ္မ်ားကို ဆီးၾကိဳ တုိက္ခုိက္ေလ၏။ မုိးေကာင္း၊မုိးညွင္း ပူးေပါင္းတပ္မွ တရုတ္မ်ားကို ဆီးၾကိဳ တုိက္ခုိက္ေလရာ တရုတ္တပ္မ်ား ပ်က္ျပီး ဆုတ္ရေလ၏။ ထုိသုိ႔ တရုတ္တပ္မ်ား ပ်က္ျပီး ဆုတ္သြားရ ေၾကာင္း အင္း၀နရပတိမွ သတင္းရလွ်င္ မုိးေကာင္းႏွင့္ မုိးညွင္း ေစာ္ဘြား ႏွစ္ပါးကို ဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင့္ ေရႊေငြ လက္ေဆာင္ေတာ္မ်ား ပုိ႔ေဆာင္ေလ၏။ 

သကၠရာဇ္ ၈၁၂ အေရာက္တြင္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြား နတ္ရြာစံျပီး သားေတာ္ အိမ္ေရွ႔မွ ေစာ္ဘြားအျဖစ္ သုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ ေစာ္ဘြားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေသာ္ အင္း၀ကုိတုိက္ခုိက္ရန္ နန္းေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရာ အင္း၀ မွလႊတ္ထားေသာ သူလွ်ိဴ မွ ၾကားသိသျဖင့္ အင္း၀သုိ႔ သတင္းပုိ႔ေလသည္။ အင္း၀ နရပတိလည္း စံုစမ္းျခင္း မျပဳ ေတာ့ဘဲ အိမ္ေရွ႔မင္းသားကုိ ေျခလ်င္ စစ္သည္ ခုႏွစ္ေသာင္း၊ တုိက္ဆင္ ေလးရာ၊ ျမင္း ရွစ္ေထာင္ျဖင့္ မုိးညွင္းကုိ သိမ္းပုိက္ေစေလ၏။ 

ဘုရင္နရပတိကုိယ္ေတာ္လည္း ေရတပ္အင္အား တစ္သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ ျမစ္မွ တစ္ဆင့္ ခ်ီတက္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ ရုတ္တရုက္ အင္း၀မွ စစ္အင္အား အၾကီးအက်ယ္ျဖင့္ ခ်ီတက္လာေနသည္ကို မုိးညွင္းေစာ္ဘြားမွ စံုစမ္းေလရာ မိမိျမိဳ ႔ကို တုိက္ရန္ အေၾကာင္းသိရသျဖင့္ အလ်င္အျမန္ စစ္ျပင္ဆင္ျပီး မုိးေကာင္းေစာ္ဘြားကို လည္း စစ္ကူေခၚေလသည္။ 

အင္း၀အိမ္ေရွ႔မင္း၏ တပ္မ်ားသည္ မုိးညွင္းျမိဳ ႔အျပင္တြင္ ဆီးၾကိဳ ေနေသာ မုိးညွင္းေစာ္ဘြား၏ တပ္မ်ား ႏွင့္ အျပင္းအထန္ တုိက္ၾကရာ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားမွာ ထုိတုိက္ပြဲတြင္ က်ေလ၏။ ေစာ္ဘြားက် ျပီး မုိးညွင္းျမို ႔လည္း အင္း၀ေအာက္ေရာက္ျပန္ေလ၏။ ထုိစဥ္ စစ္ကူအျဖစ္ ခ်ီတက္လာေသာ မုိးေကာင္းေစာ္ဘြား သည္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားက်ေသာ သတင္းကို ၾကားျပီး အင္း၀ ႏွင့္ စစ္မတုိက္ေတာ့ဘဲ အင္း၀ဘုရင္ နရပတိထံ သံေစလႊတ္ျပီး မိမိမွာမူ မုိးေကာင္း သုိ႔ ျပန္ေလ၏။

(မွတ္ခ်က္။  ။ မင္တရုတ္သည္ အခြင့္ရလွ်င္ရသလုိ ေမာျပည္ျဖစ္ေသာ မုိးေကာင္း၊မုိးညွင္းကို အစဥ္အျမဲ ခ်ီတက္တုိက္ခုိက္ေလ့ရွိသည္၊ ရွမ္းသမုိင္းတြင္ ယခင္က ယူနန္နယ္ကို ရွမ္းမ်ိဴ းႏြယ္မ်ားကသာ စုိးမုိးရာ တရုတ္မွ တုိက္ခုိက္ေအာင္ႏုိင္ျပီး ယူနန္ကို သိမ္းပုိက္ခဲ့ျပီး ထုိ ယူနန္ရွိရွမ္းမ်ိဴ းႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ တုိက္ခုိက္ရျခင္းအေၾကာင္းမ်ား ကို မွတ္တမ္းတင္ေလ့ရွိသည္။ မင္တရုတ္ဧကရာဇ္မွ ယူနန္အႏြယ္ရွမ္းမ်ိဴ းႏြယ္မ်ားအားလံုးကို တရုတ္လက္ေအာက္တြင္ ထားခ်င္ဟန္ရွိ၏။ ထုိေၾကာင့္ ယူနန္မွ  (ယခုကခ်င္ျပည္နယ္) (ရွမ္းျပည္နယ္) တြင္ ျမိဳ႔မ်ား ထူေထာင္ကာ ေနထုိင္ေသာ လက္က်န္ ရွမ္း (တုိင္) မ်ိဴ းႏြယ္စုမ်ားကို အခြင့္ရလွ်င္ တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္လုိျခင္းျဖစ္သည္။ )

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။