Skip to main content

မုိးညွင္းမင္း၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး

မုိးညွင္းမင္း၏ တပ္မ်ား ျပည္ျမိဳ႔ အနီးတြင္ ခံတပ္ေဆာက္ကာ အခုိင္အမာ တပ္စြဲ ထားေလ၏။ တစ္ညေသာ္ မုိးညွင္းမင္းသည္ ရုပ္ဖ်က္ကာ အင္း၀တပ္သားတဲ အနီးအနားသုိ႔ လွည့္လည္သြားရာ တပ္သားမ်ား၏ ေျပာ ဆုိေသာ စကားမ်ားကို ၾကားျပီး ႏွလံုးမသာမယာ ျဖစ္ေလ၏။

မုိးညွင္းမင္းသည္ စစ္ကုိ လုိလားသူမဟုတ္၊ သုိ႔ေၾကာင့္ မိမိ နန္းတဲသုိ႔ အမတ္မ်ားကို ေခၚျပီး၊ ဟံသာ၀တီႏွင့္ သံတမန္အေရးျဖင့္ ျပီးလုိေၾကာင္း စသျဖင့္ မိမိ၏ ဆႏၵကုိ မိန္႔ေလ၏။ ရာဇသၾကၤဘြဲ႔ရ အမတ္ မွ မုိးညွင္းမင္း အား အၾကံတခု ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။ အၾကံကား ဗညားရံ သုိ႔ စတုရဂၤဗုိလ္ကုိ ထပ္မံ ေစလႊတ္ျပီး မုိးညွင္းမင္း၏ ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္ထဲမွ ေခ်ာေမာ လွပ သည့္ အႏြယ္ေတာ္ မင္းသမီး ၏ လွဂုဏ္ကို ကဗ်ာ ျဖင့္ မသိမသာ ဆုိေစျပီး ဗညားရံ စိတ္၀င္စားလာသည္ အထိ ရက္တုိင္း အမ်ိဴ းမ်ိဴ း ဆုိခုိင္းေလ၏။ ဗညားရံ စိတ္၀င္စားဟန္ ျပဳလွ်င္ မုိးညွင္းမင္းမွ ေရႊလမ္းေငြလမ္း ခင္းလုိေၾကာင္း ရာဇသံ ပုိ႔ကာ အႏြယ္ေတာ္ျဖင့္ စံုဖက္လ်က္လွ်င္ စစ္ေရးမွ လႊတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။

မုိးညွင္းမင္းလည္း ထုိအၾကံကို သေဘာတူကာ ရာဇသၾကၤအမတ္ ေလွ်ာက္တင္သည့္အတုိင္း စတုရဂၤဗုိလ္ ကို ေစလႊတ္ေလသည္။ စတုရဂၤဗုိလ္သည္လည္း ရာဇသၾကၤအမတ္၏ အၾကံအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ေလ၏။ စကားအရာတြင္ လိမၼာသူ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ဗညားရံ သေဘာေတြ႔ေသာ အင္း၀သံအမတ္ ျဖစ္ေလရာ ၇ ရက္ ဗညားရံထံတြင္ အခစား ေနေလ၏။

၇ ရက္ေျမာက္ေသာ္ ဗညားရံသည္ စတုရဂၤဗုိလ္ ေဖာ္ၾကဴ းေသာ မင္းသမီးအေၾကာင္း စကားစပ္ေလ၏။ ထုိအခါ စကားအရာ လိမၼာေသာ စတုရဂၤဗုိလ္လည္း ခ်က္ေကာင္းမိသျဖင့္ အမ်ိဴ းအမ်ိဴ းအေထြေထြ ေသာ စကား ကို ဆုိေလရာ ဗညားရံ သေဘာေတြ႔ေလ၏။

ဗညားရံသည္ ဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္သျဖင့္ မိမိ လုိခ်င္ေၾကာင္း တုိက္ရုိက္မေျပာေသာ္လည္း စတုရဂၤဗုိလ္မွာ အရိပ္အကဲ နားလည္းသူျဖစ္ရာ ထုိမင္းသမီးကို ဗညားရံ ႏွင့္ လက္ဆက္ေစရန္ အေရးေတာ္ကို ေအာင္ျမင္
ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ဗညားရံထံ ေလွ်ာက္တင္ျပီး မုိးညွင္းမင္းထံ သုိ႔ ျပန္လာေလ၏။

ထုိမွ အေရးေတာ္ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေလရာ မုိးညွင္းမင္းလည္း မိမိ၏ ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္ ထဲမွ အေခ်ာအလွ မင္းသမီးတစ္ပါး ကို ဆင္ေပၚစီးေစလ်က္ ဗညားရံျဖင့္ စံုဖက္ေစလုိေၾကာင္း ရာဇသံ ျဖင့္ ေပးပုိ႔ေလသည္။

ဗညားရံလည္း မနီးမေ၀းမွ ေနကာ ဆင္ေပၚရွိ မင္းသမီးကို ရူစားျပီး သေဘာေတာ္က် လ်က္ မုိးညွင္းမင္း၏ ရာဇသံကုိ လက္ခံေလသည္။ ထုိေနာက္ မြန္အမတ္ႏွင့္ အင္း၀ အမတ္တုိ႔မွ ဗညားရံမဂၤလာပြဲကို မင္းခန္းမင္းနား ျဖင့္ အၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေလ၏။ (မွတ္ခ်က္။  ။ ရာဇသၾကၤအမတ္ ထုိအၾကံကို ေလွ်ာက္ျပီးေသာ္ မုိးညွင္းမင္းအမိန္႔ျဖင့္ အင္း၀တြင္ ရွိေနေသာ တူမေတာ္ထဲမွ အေခ်ာဆံုးတူမေတာ္ကို အလ်င္အျမန္ မုိးညွင္းမင္းရွိရာသုိ႔ ေခၚလာရေလသည္။ ေခၚေဆာင္ရာတြင္ မုိးညွင္းမင္း၏ သက္ေတာ္ေစာင့္မ်ားကုိယ္တုိင္ အင္း၀အထိ သြားကာ ေစာင့္ၾကပ္ျပီး ေခၚလာရသည္ဟု ဆုိသည္)

 ဗညားရံ မဂၤလာပြဲကို အၾကီးအက်ယ္ ခန္းခန္းနားနား ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ျပီး မုိးညွင္းမင္းကုိယ္ေတာ္တုိင္ တက္ေရာက္ေလ၏။ ထုိမဂၤလာပြဲ ျပီးေသာ္ အင္း၀ပုိင္နက္ ႏွင့္ ဟံသာ၀တီပုိင္နက္ စသျဖင့္ ပုိင္းျခား သတ္မွတ္ျပီး မုိးညွင္းမင္းလည္း အင္း၀သုိ႔ ျပန္ေလ၏။ မိမိ၏ တူမေတာ္ကိုလည္း အပ်ိဴ ေတာ္ ႏွစ္ရာ ေပး အပ္ကာ၊ အေရးအေၾကာင္း ေပၚလွ်င္ သတင္းပုိ႔ႏုိင္ရန္ ငွက္တစ္ေကာင္ကို လ်ိဴ ႔၀ွက္ ေပးထားေလသည္။

မင္းႏွစ္ပါး လည္း ဘုရားေရွ့တြင္ သစၥာျပဳ ျပီး ျပန္ေတာ္မူေလ၏။ ဗညားရံလည္း မုိးညွင္းမင္း၏ တူမေတာ္ကို ဟံသာ၀တီ ေရာက္လွ်င္ မိဖုရားၾကီး အရာသုိ႔ ေပးျပီး၊ ၾကာေသာ္ သားေတာ္ လိတ္မြန္ေထာ ကို ျမင္ေလ၏။
ဤသုိ႔ျဖင့္ သမီးကညာစံုဖက္ျခင္းျဖင့္ အင္း၀ႏွင့္ဟံသာ၀တီ စစ္ မျဖစ္ေတာ့ဘဲ မုိးညွင္းမင္း နတ္ရြာစံသည္အထိ တုိင္းျပည္မွာ ေအးခ်မ္းသာယာ ခဲ့ေလ၏။

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။