Skip to main content

အင္း၀တပ္မွဴ းေဟာင္း မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္ကို အႏုိင္တုိက္ႏုိင္ျခင္း

အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ မုိးညွင္းမင္းကို လုိလားေသာ အမတ္မ်ားတစု (ရွမ္း+ျမန္မာ) ၊ ယခင္ ဘုရင္ သီဟသူ၏ မိဖုရား ဘုိ႔မယ္ကို သစၥာရွိသူမ်ားက တစု၊ စသျဖင့္ အုပ္စုကြဲေနသည္ကို မုိးညွင္းမင္း ရိပ္မိ၏။ မနက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရုံႏွင့္ သိေတာ္မူသျဖင့္ အမတ္မ်ားကို လႊမ္း မုိးႏုိင္ရန္ မိဖုရားဘုိ႔မယ္ကို ျပန္လည္ေခၚယူရန္ မိမိ၏ သားေတာ္(အိမ္ေရွ့စံမဟုတ္) ႏွင့္ တူေတာ္ ကုိ မိဖုရား ဘုိ႔မယ္ စခန္းခ်ရာ မန္းစက္ေတာ္ရာ ေနရာသုိ႔ ခ်ီတက္ေစကာ မိဖုရားဘုိ႔မယ္ကို ျပန္လည္ ေခၚယူ ရန္ ၾကိဳးပမ္းေလသည္။ 

သားေတာ္ႏွင့္ တူေတာ္လည္း မန္းစက္ေတာ္ရာခံတပ္ကို အျပင္းတုိက္ေလရာ ခံတပ္မွာ က်ေလသည္။ မိဖုရား ဘုိ႔မယ္ကိုလည္း အရွင္မိကာ ေ၀ါယာဥ္ျဖင့္ စကုဆိပ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားေလ၏။ စကုဆိပ္မွ မိဖုရားဘုိ႔မယ္ကို ေရႊေလွျဖင့္ အင္း၀သုိ႔ ေခၚယူေလသည္။ မုိးညွင္းမင္းလည္း မွဴ းမတ္ဗုိလ္ပါတုိ႔ျဖင့္ မိဖုရား ဘုိ႔မယ္ကုိ ၾကိဳ ေလသည္။

မုိးညွင္းမင္းသည္ ေအဒီ ၁၄၂၇ တြင္ အင္း၀နန္းေတာ္အသစ္ကို ေဆာက္ေတာ္မူျပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္း မိမိ ၾသဇာကို အခုိင္အမာ တည္ေဆာက္ျပီးေသာ္ ပုန္ကန္ေနေသာ နယ္စား၊ျမိဳ ႔စားမ်ားကို တုိက္ခုိက္ရန္ ျပင္ ဆင္ ေတာ့သည္။ 

နန္းေတာ္အသစ္ေဆာက္ျပီး သည္ႏွင့္ မုိးညွင္းမင္းသည္  မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္ကို ပထမဆံုး တုိက္ရန္ အမိန္႔ ထုတ္ေလသည္။ မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္သည္ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားမွ စစ္ကူေတြ ရထားျပီး ပင္လယ္ျမိဳ႔ကိုပင္ တုိက္ ခုိက္ေအာင္ျမင္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ စစ္အင္အားမွမူ ငါးေထာင္ သာ ရွိေလ၏။ ထုိအခါ မိဖုရားဘုိ႔မယ္ ( မိဖုရားဟုဆုိေသာ္လည္း မုိးညွင္းမင္း၏ မိဖုရားေတာ့ မဟုတ္ပါ၊ မုိးညွင္းမင္းမွ ယခင္ မိမိ၏ မိတ္ေဆြ သီဟသူ မိဖုရားျဖစ္သည္က တေၾကာင္း ၾသဇာရွိေသာ အမ်ိဴ းသမီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နန္းေတာ္အတြင္း မိဖုရား တုိ႔၏ အေဆာင္အေယာင္အတုိင္း ထားျခင္းျဖစ္သည္) မွ မိမိ၏ တပ္မွဴ း ကို လႊတ္ျပီး တုိက္ပါ လုိ႔ အၾကံေပးေလသည္။ 


မုိးညွင္းမင္းလည္း မိဖုရားဘုိ႔မယ္ေျပာေသာ တပ္မွဴ းကို စစ္အင္အား ၄ ေထာင္ေပးကာ တုိက္ခုိက္ေစသည္၊
ထုိတပ္မွဴ းမွာ ဘယကာမဏိ ဟု အမည္တြင္၏။ ဘယကာမဏိလည္း ပင္လယ္ျမိဳ႔ အျပင္ရွိ တပက္ဆြဲ ရြာတြင္ တြင္ ခံ ေနေသာ မင္းငယ္ ေက်ာ္ထင္ကို ညတြင္ ရုတ္တရုက္ ၀င္တုိက္ေလ၏။ မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္လည္း အငုိ္က္မိသျဖင့္ တပ္ကုိ မစုႏုိင္ဘဲ ျမင္းျဖင့္ ပင္လယ္ျမိဳ ႔သုိ႔ ေျပးေလသည္။ 

ထုိမွ ပင္လယ္ျမိဳ ႔တြင္ လူျပန္စုကာ ခံတပ္အၾကီးအက်ယ္ေဆာက္ေလသည္။ မုိးညွင္းမင္းလည္း ဘယကာမဏိ ကို သေဘာက်ကာ ေရႊကုိ ဘယကာမဏိ၏ အေလးခ်ိန္အတုိင္း၊ တုိင္းတာျပီး ဆုခ်ီးျမွင့္ ေလ သည္။ စည့္ကူးျမိဳ ႔ကိုလည္း အပုိင္စား ေစေလ၏။ 

 ထုိေနာက္ ပင္လယ္တြင္ ဆုတ္ျပီး ခံေနေသာ မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္ကို အျပတ္တုိက္ခိုက္ရန္ ေအဒီ ၁၄၂၈ တြင္ သားေတာ္အိမ္ေရွ့မင္း ကို ဗုိလ္မွဴ းခန္႔ျပီး စစ္အင္အား တစ္ေသာင္းငါးေထာင္ျဖင့္ ခ်ီတက္ေစေလသည္။
ပင္လယ္ေရာက္ေသာ္ မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္မွ စီးခ်င္း စီးရန္ ကမ္းလွမ္းရာ ပင္လယ္မွ ငပယင္း ဆုိသူႏွင့္ ဘယကာမဏိ တုိ႔ ဆင္စီးခ်င္း ထုိးရာ ငပယင္း ေခါင္းကို ျဖတ္ရေလသည္။ 

မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္လည္း ျမိဳ႔မွ မထြက္ အခန္႔အခုိင္ေဆာက္ထားေသာ ခံတပ္အတြင္းမွ ေနကာ ခုခံ ေလ၏။ ထုိအခါျမိဳ႔ကို ထုိးေဖာက္မရေသာအခါ မုိးညွင္းမင္းမွ စံုစမ္းေစရာ မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္ကို အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားမွ ေထာက္ပံ့ေနသည္ဟု သိသျဖင့္ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားထံ ရာဇာသံပုိ႔ေလသည္။

ရာဇာသံကို ရျပီးေနာက္ အုန္းေပါင္မွ စစ္ကူမ်ား ပင္လယ္ျမိဳ ႔သုိ႔ မေရာက္လာေတာ့ေပ။ ထုိအခါ မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္သည္ ေတာင္ငူစားကို စစ္ကူပါရန္ စာျဖင့္ ေရးကာ ေတာင္းပါေသာ္လည္း ေတာင္ငူမွ စစ္ကူမ်ား မေရာက္လာေပ။ ပင္လယ္ျမိဳ႔ မွ စစ္သည္မ်ားလည္း ငတ္မြတ္လာသျဖင့္ တခ်ိဴ ႔မွာ ထြက္ေျပးကုန္ ရာ မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္လည္း ေနာက္ဆံုး လက္နက္ခ်ကာ အရူံးေပးလုိက္ရေလသည္။ 

မုိးညွင္းမင္းလည္း မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္ကို မသတ္ဘဲ နန္းေတာ္ရွိ တပ္သားမ်ားကိုစစ္ ေလ့က်င့္ေပးရန္ နန္းေတာ္ အတြင္း အက်ယ္ခ်ဴ ပ္ျဖင့္ ထားေလသည္။
 

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။