ကေနာင္မင္းသားၾကီး ၏ ၾကိဳးပမ္းခ်က္

ကေနာင္မင္းသားၾကီးသည္ ထုိေခတ္က ျမန္မာျပည္ (သုိ႔) ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာကို တုိးတက္ေအာင္ ျပဳ လုပ္ႏုိင္ရန္ ေမြးဖြားလာသူတဦး ဆုိလွ်င္ မမွားေခ်။ ေခတ္အဆက္ဆက္ မွ ေရွးရုိးစြဲ၀ါဒ ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳ ပ္ခဲ့မူေၾကာင့္ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာ၏ ေအာက္ျပည္နယ္မ်ား လက္လြတ္လုိက္ရသည့္အျပင္ အဂၤလိပ္ဘက္က စာခ်ဴ ပ္မ်ား ေၾကာင့္ စစ္ရူံးစရိတ္မ်ားကိုလည္း ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔၏ အခြန္မ်ားမွ ေပးအပ္ေနရခ်ိန္ျဖစ္၏။ ကေနာင္မင္းသားသည္ ထုိအခက္အခဲမ်ားစြာကို နားလည္သေဘာေပါက္သူျဖစ္ျပီး အေျမွာ္အျမင္လည္း ၾကီးမား သူျဖစ္သည္။ ၁၈၅၄ ခုနွစ္တြင္မင္းတုန္းမင္းမွ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ နန္းေတာ္အသစ္ တြင္ ဥကင္ေတာ္ဖြင့္ျပီး ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံေလသည္။ မင္းတုန္းမင္းမွ နန္းတက္ပြဲ က်င္းပေသာ ေန႔တြင္ တုိင္းျပည္ေရွ႔ေရွးအတြက္အလြန္အေရးပါေသာ (ယခုေခတ္အေခၚ ေကာ္မတီ တခု) ကေနာင္မင္းသားမွ ဦးေဆာင္ ဖြဲ႔ ခဲ့ေလသည္။


Share:

ဘက္စံုထူးခၽြန္သူ ဦးဘုိးလူိင္

အထက္ျမန္မာျပည္သာ က်န္ရွိေသာ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သူမ်ား ထဲတြင္ ေယာအတြင္း၀န္ ဦးဘုိးလူိင္သည္ အဓိက ခရာက်သူ တဦး ျဖစ္ေလသည္။ ဦးဘုိးလူိင္သည္ မင္းတုန္းမင္းကို ခစားေနစဥ္ နန္းေတာ္အတြင္းရွိ အိႏၵိယကုလား အႏွိပ္သည္မ်ားထံ အိႏၵိယဘာသာစကား ကို သင္ယူ တတ္ေျမွာက္ျပီး စာအုပ္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျပန္ႏုိင္သည္အထိ ကၽြမ္းက်င္ခဲ့ေလ၏။ မင္းတုန္းမင္းမွ ဥေရာပ သုိ႔ ပညာေတာ္သင္မ်ားလႊတ္ရာ ထုိ ပညာေတာ္သင္မ်ား ျပန္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ထုိ ပညာေတာ္သင္မ်ားထံမွ ပညာမ်ားကို ေလးစားစြာ ထပ္မံ သင္ယူျပန္ေလ၏။

Share:

ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ တည္ျခင္း

မင္းတုန္းမင္းသည္ သာယာ၀တီမင္း၏ သားေတာ္ ျဖစ္ျပီး ငယ္မည္မွာ ေမာင္လြင္ျဖစ္သည္။ မင္းတုန္းမင္း သည္ မင္းသား ဘ၀ကတည္းကပင္ စစ္ေရးမူကို ၀ါသနာ မထံုခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဘာသာေရးကုိ အလြန္ ကုိင္းရူိင္းေသာ မင္းသားတပါးျဖစ္၏။ အလွဴ အဒါန္းမ်ားကို သာသာေရးကိစၥ မ်ားကို အထူးအေလးထားျပီး ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိေလသည္။ ပုဂံမင္းကို ပုန္ကန္စဥ္က ကေနာင္မင္းသားမွ စစ္ေရးမူအားလံုးကို စီမံ ေဆာင္ရြက္ျပီး မင္းတုန္းမင္းသား ကို ေက်ာ္လြန္ျပီး ဘုရင္လုပ္ဖုိ႔အခြင့္အေရးရွိေသာ္လည္း ေနာင္ေတာ္ျဖစ္ေသာ မင္းတုန္းမင္းသားကိုသာ ဘုရင္အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခဲ့ေလသည္။

Share:

မင္းတုန္းမင္းသား ဘုရင္ျဖစ္ျခင္း

မင္းတုန္းမင္းသည္ ေရႊဘုိကို ဗဟုိျပဳ ျပီး ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံယူကာ မိမိ၏ အတုိင္ပင္ခံ မွဴ းမတ္မ်ားကို စတင္ ရာထူးမ်ား ေပးေလေတာ့သည္။ မင္းတုန္းမင္း၏ ျပဳ မူခ်က္မ်ားကို အမရပူရေနျပည္ေတာ္မွ မခံမရပ္ ျဖစ္ ေသာ္လည္း ကေနာင္းမင္းသား ဦးစီးသည့္ တပ္မ်ားကို ထုိးေဖာက္ျခင္းမျပဳ ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနေလသည္။ တဘက္မွာလည္း ျဗိတိသွ် မ်ား၏ က်ဴ းေက်ာ္ရန္ကို ခုခံေနရသျဖင့္ အမရပူရလႊတ္ေတာ္ ရွိ မွဴ းမတ္မ်ား အဖုိ႔ ရင္ေလး စရာ ျဖစ္ေနေတာ့၏။ ပုဂံမင္းမွာမူ ေန႔စဥ္ ၾကက္တုိက္ မျပတ္ေပ။

Share:

မင္းတုန္းမင္းသားမွ ပုန္ကန္ျခင္း

ေအာက္ျပည္တြင္ အဂၤလိပ္မ်ား၏ တုိက္ခုိက္မူကုိ ခံေနရေသာ္လည္း အမရပူရနန္းတြင္း အာဏာလြန္ဆြဲပြဲမွာ ၾကီးထြားလာသည္။  ပုဂံမင္းသည္ ၾကက္တုိက္ရာေနရာမွ မခြာဘဲ မွဴ းမတ္မ်ား ေလွ်ာက္တင္လာသမွ် ကို နားေထာင္ျပီး လုပ္ေစ၊ ျဖစ္ေစ ဟူေသာ ႏူတ္မိန္႔ကုိသာ ေပးေလ၏။ ထုိေၾကာင့္ နန္းတြင္းတြင္ ပုဂံမင္း၏ ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္ မွဴ းမတ္မ်ား တန္ခုိးအာဏာၾကီးထြားလာကာ ထင္တုိင္းၾကဲေလေတာ့သည္။ ထုိေနာက္ဆက္တြဲေၾကာင့္ မင္းတုန္းမင္းသား ႏွင့္ ကေနာင္မင္းသား တုိ႔ ပုန္ကန္မူ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ 
Share:

ျဗိတိသွ် ၏ ဒုတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္ ႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းသား ၏ ပုန္ကန္မူ

အမရပူရေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ တုိ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သံတမန္အဆက္အသြယ္မရွိေတာ့သည့္အခါ စစ္ေၾကဌာ သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားေလေတာ့သည္။ အဂၤလိပ္ဘက္မွ ပထမက်ဴ းေက်ာ္စစ္ကဲ့သုိ႔ စာႏွင့္ေပျဖင့္ တရား၀င္ မေၾကဌာေသာ္လည္း ေအဒီ ၁၈၅၂၊ ၄ လပုိင္း၊ ၁၁ ရက္တြင္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ ျမန္မာ့ကင္းတပ္ကို သေဘၤာေပၚမွ အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ျပီး စစ္ပြဲ စတင္ဖန္တီးေလေတာ့သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ဆိပ္ကမ္းတပ္မွလည္း အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ျပီး စစ္ပြဲမွာ ၃ ရက္ၾကာေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ဘက္မွ ပစ္ေသာ အေျမွာက္မ်ားသည္ အလြန္ေခတ္မွီသည့္အျပင္ စြမ္းအားလည္းၾကီးသျဖင့္ ျမန္မာတပ္မ်ား ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္နားထိ ဆုတ္ခြာရေလေတာ့၏။ 
Share:

အဂၤလိပ္တုိ႔၏ မတရားေသာ ဒုတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္

ပုဂံမင္းသည္ ဘုိင္ဆိပ္အေရးအခင္းအျပီးတြင္ သတိေခတၱ၀င္ကာ ျပည္သူအမ်ားမွ မိမိ၏ အုပ္ခ်ဴ ပ္ပံုကို အလြန္အမင္း မုန္းတီးေနၾကေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ စိတ္သက္သာရာရေစရန္ အလွဴ အဒါန္း
အၾကီးအက်ယ္ျပဳ လုပ္ေလသည္။ ေရႊနန္းေတာ္ ေလးျပင္ေလးရပ္တြင္ ျပႆ      ဒ္ ၾကီးမ်ား ေဆာက္ကာ ခ်မ္းသာမေရြး၊ လူတန္းစား မေရြး၊ အလွဴ လာခံသူမွန္သမွ် ကို အလွဴ ေပးေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရႊျမိဳ ႔ေတာ္ တြင္ ေနထုိင္သူ မွန္သမွ် အလွဴ ပစၥည္းရၾကေလ၏။

Share: