မင္းတုန္းမင္းသားမွ ပုန္ကန္ျခင္း

ေအာက္ျပည္တြင္ အဂၤလိပ္မ်ား၏ တုိက္ခုိက္မူကုိ ခံေနရေသာ္လည္း အမရပူရနန္းတြင္း အာဏာလြန္ဆြဲပြဲမွာ ၾကီးထြားလာသည္။  ပုဂံမင္းသည္ ၾကက္တုိက္ရာေနရာမွ မခြာဘဲ မွဴ းမတ္မ်ား ေလွ်ာက္တင္လာသမွ် ကို နားေထာင္ျပီး လုပ္ေစ၊ ျဖစ္ေစ ဟူေသာ ႏူတ္မိန္႔ကုိသာ ေပးေလ၏။ ထုိေၾကာင့္ နန္းတြင္းတြင္ ပုဂံမင္း၏ ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္ မွဴ းမတ္မ်ား တန္ခုိးအာဏာၾကီးထြားလာကာ ထင္တုိင္းၾကဲေလေတာ့သည္။ ထုိေနာက္ဆက္တြဲေၾကာင့္ မင္းတုန္းမင္းသား ႏွင့္ ကေနာင္မင္းသား တုိ႔ ပုန္ကန္မူ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ 
Share:

ျဗိတိသွ် ၏ ဒုတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္ ႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းသား ၏ ပုန္ကန္မူ

အမရပူရေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ တုိ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သံတမန္အဆက္အသြယ္မရွိေတာ့သည့္အခါ စစ္ေၾကဌာ သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားေလေတာ့သည္။ အဂၤလိပ္ဘက္မွ ပထမက်ဴ းေက်ာ္စစ္ကဲ့သုိ႔ စာႏွင့္ေပျဖင့္ တရား၀င္ မေၾကဌာေသာ္လည္း ေအဒီ ၁၈၅၂၊ ၄ လပုိင္း၊ ၁၁ ရက္တြင္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ ျမန္မာ့ကင္းတပ္ကို သေဘၤာေပၚမွ အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ျပီး စစ္ပြဲ စတင္ဖန္တီးေလေတာ့သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ဆိပ္ကမ္းတပ္မွလည္း အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ျပီး စစ္ပြဲမွာ ၃ ရက္ၾကာေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ဘက္မွ ပစ္ေသာ အေျမွာက္မ်ားသည္ အလြန္ေခတ္မွီသည့္အျပင္ စြမ္းအားလည္းၾကီးသျဖင့္ ျမန္မာတပ္မ်ား ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္နားထိ ဆုတ္ခြာရေလေတာ့၏။ 
Share:

အဂၤလိပ္တုိ႔၏ မတရားေသာ ဒုတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္

ပုဂံမင္းသည္ ဘုိင္ဆိပ္အေရးအခင္းအျပီးတြင္ သတိေခတၱ၀င္ကာ ျပည္သူအမ်ားမွ မိမိ၏ အုပ္ခ်ဴ ပ္ပံုကို အလြန္အမင္း မုန္းတီးေနၾကေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ စိတ္သက္သာရာရေစရန္ အလွဴ အဒါန္း
အၾကီးအက်ယ္ျပဳ လုပ္ေလသည္။ ေရႊနန္းေတာ္ ေလးျပင္ေလးရပ္တြင္ ျပႆ      ဒ္ ၾကီးမ်ား ေဆာက္ကာ ခ်မ္းသာမေရြး၊ လူတန္းစား မေရြး၊ အလွဴ လာခံသူမွန္သမွ် ကို အလွဴ ေပးေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရႊျမိဳ ႔ေတာ္ တြင္ ေနထုိင္သူ မွန္သမွ် အလွဴ ပစၥည္းရၾကေလ၏။

Share:

ျမိဳ ႔၀န္ ဘုိင္ဆိပ္ အေၾကာင္း

ပုဂံမင္းသည္ မိမိ၏ မယ္ေတာ္ မိဖုရားၾကီး အကူအညီျဖင့္ အမရပူရထီးနန္းကို ရရွိလာသူျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးကိစၥမ်ားကုိ စိတ္၀င္စားသူမဟုတ္သျဖင့္ နန္းေတာ္လႊတ္ေတာ္အေရးမ်ားကို မင္းတုန္းမင္းသား၊ ကေနာင္မင္းသား ႏွင့္ မွဴ းမတ္မ်ားကို လႊဲအပ္ထားကာ မိမိမွာမူ မနက္မ်က္လံုးဖြင့္သည့္ႏွင့္ ၾကက္တုိက္၊ အရက္ေသာက္ရာ ေနရာ သုိ႔ အျမဲတမ္းၾကြေလ့ရွိေလ၏။ မ်က္ႏွာလုိသူ သေဌးမ်ား၊ အမတ္မ်ားသည္ ပုဂံမင္း ႏွင့္အတူ ၾကက္တုိက္ၾကေလ၏။ ထုိသုိ႔ ၾကက္တုိက္ရာတြင္ ပုဂံမင္း အျမဲတမ္းႏုိင္ေအာင္ မင္းသားဘ၀ ကတည္းက ကူညီေပးသူတဦး ရွိေလသည္။ ထုိသူသည္ ေပၚတူဂီ ေသြးစပ္သူ ဘုိင္ဆိပ္ (ပုိင္သတ္ ဟုလည္း မွတ္တမ္းတခ်ိဳ ႔တြင္ေတြ႔၏) ျဖစ္ေလသည္။

Share:

ျပည္မင္းသား၏ သားေတာ္ ျပည္ထိပ္တင္တုတ္ အေၾကာင္း

ျပည္မင္းသားၾကီးသည္ သာယာ၀တီမင္း၏ မိဖုရားေခါင္ လုပ္ၾကံမူေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္သား ျဖစ္သြားရေလေတာ့သည္။ မိဖုရားေခါင္၏ အမိန္႔ျဖင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ နန္းတြင္းရဲမက္မ်ား ေစလႊတ္ကာ မင္းသားၾကီး ႏွင့္ သားေတာ္ ၄ ပါးကို အေသရရ၊အရွင္ရရ ဖမ္းေစေလသည္။ ျပည္မင္းသားၾကီးတြင္ သားေတာ္ ၅ ပါး ႏွင့္ သမီးေတာ္ ၁ ပါး ရွိေလ၏။

(၁) သတုိးမင္းေစာ၊ အသက္ ၁၇ ၊ တပ္မွဴ း
(၂) သတုိးမင္းဖ်ား၊ အသက္ ၁၅၊ တပ္မွဴ း
(၃) သတုိးမင္းလွ၊ အသက္ ၁၂
(၄) သတုိးမင္းဒင္၊ အသက္ ၉၊
(၅) ျပည္ထိပ္ေခါင္တင္၊ အသက္ ၇၊
(၆) ျပည္ထိပ္တင္တုတ္၊ အသက္ ၃၊

Share:

သာယာ၀တီမင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ ရာဇ၀င္သမိုင္းဆုိးမ်ား

သာယာ၀တီမင္း၏ သားေတာ္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ ျပည္မင္းသား၊ ပခန္းမင္းသား၊ ပုဂံမင္းသား၊ မင္းတုန္းမင္းသား ႏွင့္ ကေနာင္မင္းသား တုိ႔သည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက အျပိဳင္အဆုိင္ စင္ျပိဳင္ျပီး ၾကီးျပင္းလာၾကရသည္။ သာယာ၀တီမင္း မွ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခ်ိန္တြင္ မင္းသားမ်ားၾကားတြင္ ျပိဳင္ဆုိင္မူ မွာ ပုိမုိ ၾကီးထြားလာၾကေလသည္။ သားေတာ္အၾကီးဆံုးမွာ ျပည္မင္းသားျဖစ္ေလသည္။


Share:

သာယာ၀တီမင္း ၏ ေနာက္ဆံုးရန္သူ

သာယာ၀တီမင္း သည္ မိမိ၏ တူေတာ္ေညာင္ရမ္းမင္းသား ကို ကြပ္မက္ျပီးသည့္ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လူထုေထာက္ခံမူ က်ဆင္းလာေလ၏။ ျပည္သူေထာက္ခံမူရရန္အတြက္ ရဟန္းေတာ္ ၄ ေထာင္ကို နန္းေတာ္သုိ႔ ပင့္ကာ ဆြမ္းေလာင္းလွဴ ေလ၏။ ထုိျပင္ အလွဴ အဒါန္းမ်ားစြာကိုလည္း ျပဳ လုပ္ေလ၏။ သာယာ၀တီမင္း သည္ ေနာင္ေတာ့္မ်က္ႏွာေတာ္ေၾကာင့္သာ မယ္ႏုကို ေထာင္သြင္းမခ်ျခင္းျဖစ္ေလ၏။ မယ္ႏု ၏ ေမာင္ေတာ္ ဦးအုိ ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကို ေထာင္သြင္းခ်ထားေလသည္။ ထုိျပင္ ဦးအုိတုိ႔ ပိုင္ဆုိင္သမွ် ကိုလည္း သိမ္းလုိက္သျဖင့္ ဦးအုိ၏ သမီးမ်ား သည္ အင္း၀ျမိဳ ႔ေဟာင္းတြင္ ေတာင္းရမ္းသည့္ ဘ၀ သုိ႔ ေရာက္သြားေလ၏။ ဘုရင့္အမိန္႔ရွိသျဖင့္ မည္သူမွ မကူညီ၀ံ့ၾကေပ။

Share: